Hrozí exekuce při neplacení povinného ručení?

Povinné ručení je jeden z mnoha nákladů, které souvisí s provozem každého motorového vozidla. Jedná se o pojištění odpovědnosti pevně stanovené zákonem, a žádné vozidlo nesmí být bez uzavřeného povinného ručení provozováno na veřejných komunikacích.

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla na zdraví a majetku druhých osob upravuje zákon č. 168/1999 Sb. Tento zákon jednoznačně říká, že motorové vozidlo provozované na veřejných komunikacích na území ČR musí mít uzavřené povinné ručení.

Povinné ručení není nutné platit u vozidla, které není provozováno. Takové vozidlo však musí být odstaveno mimo veřejné komunikace (např. garáž, stodola, zahrada, apod.) a registrační značky je nutné odevzdat na příslušném registru vozidel do tzv. depozitu.

Pokud člověk nedodrží povinnost uzavřít povinné ručení nebo nezaplatí pojišťovně příslušnou pojistnou prémii, může ho to potkat s různými důsledky podle závažnosti porušení. Jednou z možných sankcí je odebrání registrační značky vozidla.

Ve velmi výjimečných případech, kdy se opakovaně a závažně porušuje povinnost související s povinným ručením a představuje opakované ohrožení bezpečnosti provozu, by teoreticky mohlo být nařízeno exekuční řízení kvůli neplacení pojistného.

Exekuce je však vážný krok a obvykle se používá pro vymáhání peněžních dluhů.

Pokud se člověk ocitne v obtížné finanční situaci, měl by kontaktovat příslušnou pojišťovnu a snažit se dohodnout na splátkovém kalendáři nebo jiných možnostech úhrady pojistného.

Je také dobré konzultovat situaci s právním expertem, který může poskytnout přesnější a aktuální informace o právních postupech v případě neplacení povinného ručení.

Kdo nemusí mít sjednané povinné ručení?

V České republice je povinnost mít sjednané povinné ručení upravena zákonem o povinném ručení způsobeného provozem vozidla. Podle tohoto zákona existuje několik výjimek, kdy osoby nemusí mít sjednané povinné ručení.

Některé z těchto výjimek jsou:

  • řidič vozidla s platnou zelenou kartu vydanou v cizí zemi
  • řidič vozidla s povinným ručením, které je na území ČR zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu
  • všechna vozidla integrovaného záchranného systému, jejichž vozidla nejsou používána k podnikání, avšak jsou zařazena do aktuálního poplachového plánu záchranného systému daného kraje
  • vozidla Bezpečnostní informační služby, služby kriminální policie a vyšetřování PČR, Vojenského zpravodajství Ministerstva obrany, Úřadu pro zahraniční styky a informace Ministerstva vnitra a vozidla dobrovolných hasičů obce

V České republice je údajně nepojištěno cca 800 000 registrovaných vozidel, přičemž cca 200 až 300 000 je reálně provozováno.

Co je to zelená karta?

Zelená karta (Green Card) je mezinárodní osvědčení o pojištění motorového vozidla, které potvrzuje, že vozidlo má sjednané platné povinné ručení pro případ škod způsobených provozem vozidla ve všech členských zemích systému zelených karet.

Systém zelených karet je dohoda mezi pojišťovnami různých zemí, která usnadňuje pojištění vozidel pro mezinárodní provoz.

Zelená karta je obvykle vyžadována při cestování do zemí mimo Českou republiku, které jsou členy systému zelených karet. Je to důležitý dokument, který dokládá, že vozidlo je pojištěno v souladu s místními požadavky.

Zelená karta obsahuje údaje o pojištění vozidla, včetně registračního čísla, názvu pojišťovny a platnosti pojistné smlouvy.

V případě, že člověk vlastní vozidlo a plánuje cestovat do zahraničí, je důležité se informovat o požadavcích na zelenou kartu v dané zemi. V některých zemích je zelená karta povinná, zatímco v jiných je doporučená nebo dobrovolná. Při přechodu hranic je možné, že policie či celní správa bude žádat o předložení zelené karty.

Zelenou kartu obvykle vydává pojišťovna na základě žádosti. Je důležité si zelenou kartu před cestou zkontrolovat, zda je platná a zda pokrývá období, po které se plánuje pobyt v cizí zemi.

Dokladem o sjednaném pojištění je tzv. zelená karta, kterou je motorista povinen mít u sebe KDYKOLIV usedne za volant pojištěného motorového vozidla.

Zelenou kartu jsou motoristi povinni předložit při policejní kontrole, je-li policejní hlídkou požadována. Pokud motorista zelenou kartu odmítne předložit, může mu být uložena finanční pokuta ve výši 1 500 až 3 000 korun.

Povinné ručení je “povinné” od roku 1908. Až do roku 1999 měla monopol na pojištění Česká pojišťovna. Teprve posledních 24 let si mohou čeští motoristé vybrat pojišťovnu, u které si povinné ručení zaplatí, dobrovolně.

Neplatí se pojištění? Zaplatí se více…

Pojištění je dané zákonem, a proto nemá smysl diskutovat o tom, zda pojištění uzavřít či nikoliv. S porušením zákona souvisí finanční pokuta nemluvě o úhradě škody, kterou nepojištěné vozidlo, respektive jeho majitel, může kdykoliv zavinit.

“Pouze” za nesjednané pojištění hrozí majiteli vozidla finanční postih ve výši 5 000 až 50 000 korun.

Pokud však majitel nepojištěného vozidla zaviní nehodu, veškerou způsobenou škodu bude povinen zaplatit ze své kapsy. Jistě, zaplatit může pouhých pár tisíc korun za drobné škody a oděrky na vozidel, avšak také statisíce až miliony korun, pokud někomu způsobí trvalou újmu na zdraví či dokonce smrt.

V tuto chvíli vyzní neplacení povinného ručení za pár tisíc korun ročně jako obrovská hloupost.

A samozřejmě, pokud se pokuta nebo způsobená škoda neuhradí, může se člověk dostat do dlouhodobé platební neschopnosti, která může skončit až exekučním rozhodnutím na majetek.

Česká kancelář pojistitelů

Co je Česká kancelář pojistitelů? Jedná se o profesní organizaci pojistitelů poskytujících pojištění odpovědnosti neboli povinné ručení zřízenou výše uvedeným zákonem. Je správcem garančního fondu, z něhož jsou hrazeny škody způsobené nepojištěnými vozidly, a zároveň je pověřena kontrolou placení pojistného.

Mezi hlavní aktivity České kanceláře pojistitelů patří:

  1. Lobbying: ČKP sleduje a ovlivňuje tvorbu legislativy a předpisy týkající se pojišťovnictví. Spolupracuje s vládou, parlamentem a dalšími institucemi při vytváření právního rámce pro pojišťovací činnost.
  2. Standardizace: ČKP se podílí na vytváření a implementaci standardů a kódů chování v pojišťovacím průmyslu, které mají zajistit transparentnost, kvalitu a etiku v poskytování pojistných služeb.
  3. Komunikace a vzdělávání: ČKP informuje veřejnost o důležitých tématech týkajících se pojišťovnictví a poskytuje vzdělávací programy pro odborníky v oblasti pojišťovnictví.
  4. Ochrana spotřebitelů: ČKP se snaží chránit zájmy spotřebitelů a vytváří mechanismy řešení sporů mezi pojišťovnami a pojištěnci.

Česká kancelář pojistitelů je důležitým hráčem v českém pojišťovacím průmyslu a slouží jako platforma pro spolupráci a koordinaci mezi pojišťovnami v různých oblastech.