Časté dotazy – FAQ

Co je to povinné ručení?

Povinné ručení (pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla) je zákonné pojištění, které musí mít uzavřené každý majitel automobilu a motocyklu.

Je povinné ručení povinné opravdu pro všechny?

Povinné ručení musí mít platné každé vozidlo či motocykl, kterému byla přidělena registrační značka, technický průkaz nebo je používáno v prostorách veřejné komunikace, avšak existuje několik výjimek.

Jaké jsou výjimky z povinného ručení?

Podle zákona povinnost uzavřít pojistnou smlouvu nemá:

 • řidič cizozemského vozidla, který má platnou zelenou kartu vydanou pojišťovnou v cizím státě
 • řidič vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu
 • složka integrovaného záchranného systému (IZS) pro všechna vozidla, která nejsou užívána k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu IZS kraje
 • bezpečností informační služba pro vozidla, která provozuje
 • Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky útvarů služby kriminální policie a vyšetřování
 • obec pro vozidla, která jsou provozovaná jednotkami sboru dobrovolných hasičů

Jaká je lhůta, do kdy musí být povinné ručení uzavřeno?

Tato lhůta ze zákona stanovená není.

Podle čeho se vypočítává cena povinného ručení?

Hlavním kritériem při nastavení ceně povinného ručení je stáří a typ vozidla, objem motoru. Cenu také ovlivňují informace o majiteli (tj. v případě, že majitel za sebou už má z minulosti nějaké pojistné události, cena pojištění se zvyšuje).

Má věk vliv na cenu povinného ručení?

Ano, cena povinného ručení se také určuje dle věku řidiče, například řidiči ve věku 18-24 let jsou rizikovou skupinou, kde je statisticky větší šance nehod. Logicky proto tito řidiči budou mít povinné ručení dražší.

Má doba držení řidičského oprávnění vliv na cenu povinného ručení?

Ano tento parametr má také vliv na cenu povinného ručení ovšem ne už tak vysoký jako objem motoru či cena vozidla nebo věk pojistitele a majitele. Také záleží, jak dlouho je člověk vlastníkem vozidla.

Má doba předchozího beznehodového průběhu pojištění vliv na cenu povinného ručení?

Ano, tento parametr má na cenu povinného ručení velmi podstatný vliv, dle délky beznehodového průběhu předešlého pojištění se určuje bonus nového povinného ručení. V případě, kdy má za sebou majitel automobilu pojistné události, cena za povinné ručení se mu může každoročně zvyšovat.

Co vše kryje povinné ručení?

Škodu na majetku, která byla způsobena při provozu automobilu. Může se jednat například o poškození cizího automobilu, nebo jiného cizího majetku.

Škodu na zdraví. Ve spoustě případech, kdy dojde k poškození majetku, dochází k poškození i zdraví. Například při dopravní nehodě může poškozený účastník požadovat po viníkovi odškodnění za zdravotní výdaje, zhoršení společenského uplatnění a ušlý zisk. Odškodné se může pohybovat v milionových částkách. I tyto situace pokrývá povinné ručení.

Asistenční služby, které si v rámci povinného ručení může člověk zavolat. Jedná se o telefonickou pomoc od pojišťovny, která poradí, jak má člověk v dané situaci postupovat a pokud to bude nutné, na místo vyšle servisního pracovníka, který dokáže pomoc s opravou, případně v nutnosti s odtahem.

Je za neuzavření povinného ručení nějaká pokuta či sankce?

Ano, pokud je vůz provozován bez sjednaného povinného ručení, může být uložena pokuta od 1 500 Kč do 40 000 Kč.

 • Neodevzdá-li vlastník vozidla SPZ a osvědčení o registraci vozidla do 14 dnů od ukončení pojištění a nesjedná v této lhůtě nové pojištění, může mu být uložena pokuta od 5 000 Kč do 40 000 Kč.
 • V případě nepředložení zelené karty při silniční kontrole může být uložena pokuta od 2 500 Kč do 20 000 Kč.
 • Za dobu, ve které bylo vozidlo provozováno bez sjednaného povinného ručení může být uložena pokuta do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Sazba příspěvku je stanovena zákonem dle kategorie vozidla a jedná se o částku od 20 Kč do 300 Kč za 1 den.

Lze si dopředu zjistit cenu povinného ručení?

Ano, ke zjištění ceny lze využít online kalkulačku, kde si každý sám může zjistit, jakou částku zaplatí a porovnat si nabídky od více pojišťoven. Takto si lze vybrat nejvhodnější a nejlevnější povinné ručení.

Je povinné ručení uznatelným nákladem do účetnictví?

Ano, avšak pouze v případě, zda se jedná o vozidlo, které je součástí firemního majetku.

Má povinné ručení platnost i mimo Českou republiku?

Jeho platnost platí na území všech členských států Evropského hospodářského prostoru a pro území dalších států, které jsou uvedeny v seznamu států v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí.

V případě dopravní nehody, jak se pojišťovna dozví o uplatnění škody z povinného ručení?

Při dopravní nehodě je primární zachovat klid a pomoc zraněným osobám, případně rovnou zavolat záchranou zdravotní službu a Policii ČR. Pojistnou událost je nutné nahlásit na pojišťovně.

Jak nahlásit pojistnou událost na pojišťovně?

Pojistná událost se dá hlásit telefonicky, písemně i osobně. Je nutné znát tyto údaje:

 • číslo pojistné smlouvy
 • údaje o nehodě
 • údaje o svém vozidle (SPZ, VIN, značka, typ a rozsah škody)
 • údaje o řidiči vozidla v době vzniku škody (nemusí být stejná osoba jako majitel vozu)
 • kontaktní údaje o majiteli (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail)
 • údaje o druhém účastníkovi pojistné události (tj. poškozený)
 • údaje o poškození vozidla či jiného majetku druhého účastníka (SPZ, VIN, značka, typ a rozsah škody)
 • informace o způsobené škodě, případně nárocích, které vůči majiteli vznesl poškozený

Lze povinné ručení sjednat online?

Ano, povinné ručení lze vyřešit online z pohodlí domova. U většiny pojišťoven tak dokonce dojde ke sjednání levnějšího pojištění než v případech, kdy je pojištění uzavíráno osobně na některé z poboček.

Výhody sjednání online:

 • vše vyřídíte rychle a snadně
 • srovnání všech nabídek na jednom místě
 • naprostý přehled o financích
 • úspora času i peněz
 • vše se vyřizuje online, bez nutnosti osobního kontaktu

Této otázce je věnovaný samostatný článek – jak sjednat povinné ručení online.

Co se stane, když zapomenu zaplatit pojistné?

V případě, kdy člověk zapomene zaplatit pojistné, je nutné, aby ho co nejrychleji uhradil. Termíny plateb je nutné dodržovat. Pokud je pojistné uhrazeno až po termínu, nebo není uhrazeno vůbec, pojišťovna může požadovat penále. Je proto vhodné si nastavit trvalý příkaz k těmto platbám.

Jaký je rozdíl mezi povinným a havarijním pojištění?

Povinné ručení je pro vlastníky vozidel povinné ze zákona. Toto pojištění uhradí majitelům vozidel škody na majetku a zdraví, které způsobí jiné osobě. Havarijní pojištění je dobrovolné a majitelům uhradí škody, které byly způsobeny na jeho vlastním vozidle.

Dostanu slevu při sjednání povinného a havarijního pojištění najednou?

Ano, většina pojišťoven nabízí slevy na své produkty v případech, kdy dochází ke sjednání více produktů najednou. V případě, že si člověk sjednává jedno pojištění na více vozidel, opět může získat od dané pojišťovny slevu. Proto je vhodné sjednávat všechna potřebná pojištění najednou.

Je možné si vozidlo dodatečně připojistit?

Ano, v případě, že má člověk již sjednané povinné ručení, avšak rozhodne se pro připojištění vozidla z důvodu krádeže, nebo střetu se zvěří, je možné vozidlo dodatečně připojistit. Stačí kontaktovat pojišťovnu, u které je vozidlo pojištěné – je možné zavolat na zákaznickou linku, poslat e-mail, nebo dojít osobně na pobočku.

Co dělat v případě zjištění, že má člověk ve smlouvě špatné informace?

Při podpisu každé smlouvy je důležité zkontrolovat správnou údajů. V případě, kdy přeci jen dojde k nějaké chybě, na kterou se přijde až po podpisu, případně dojde ke změně údajů (např. nový občanský průkaz z důvodu změny stavu, příjmení, bydliště apod.), je ideálním řešením co nejrychleji kontaktovat pojišťovnu, u které je povinné ručení sjednané. Kontakt může proběhnout telefonicky, e-mailem, nebo osobně na pobočce.

Jaké jsou postupy zrušení povinného ručení?

Existuje 7 způsobů, jak lze povinné ručení zrušit:

 • při končícím období uzavřené smlouvy
 • při vzniku nové smlouvy
 • po pojistné události
 • při prodeji či změně vlastníka
 • při vyřazení vozidla z evidence
 • kvůli zvýšení pojistného u povinného ručení
 • ukončení bez důvodu

Celý článek včetně podrobného návodu, jak zrušit povinné ručení, je dostupný na portálu ePojistka.cz.

;