Pojistka na blbost

V případě, kdy je člověk zaměstnancem, kterému jsou svěřeny odpovědné práce a rizikové činnosti, které sebou přináší i možné riziko vzniklých neúmyslných škod právě při plnění pracovní činnosti, je vhodné se zamyslet nad tím, jak se před případnou škodou chránit. Co je to pojistka na blbost?

Pro některá zaměstnání, v nichž zaměstnanec podstupuje riziko vzniku nějaké škody na zboží či službách je dnes výhodné být pojištěn. V posledních letech se velmi rozšířilo sjednání pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Tím může být zaměstnanec ochráněn proti případné povinnosti nahradit zaměstnavateli vzniklou škodu penězi z vlastní kapsy.

Co je to pojistka na blbost

Pojistka na blbost je pojem, který se vztahuje k pojištění. Jde o formu pojištění, která chrání svého držitele před následky, které by mohly vzniknout z jeho nerozumného jednání.

Pojistka na blbost se může lišit v závislosti na pojišťovně. Některé pojišťovny mohou poskytovat pojištění na obecné riziko, které může zahrnovat pokuty, náklady na opravu nebo náklady na léčbu zranění.

Jiné pojišťovny mohou poskytovat pojištění na konkrétní situace, například pojištění na poškození vlastního majetku nebo pojištění na zavinění.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je pojištění, které umožňuje nahradit zaměstnavateli nahodilou škodní událost, pokud ji pojištěný způsobil jako zaměstnanec zaviněným porušením povinností při plnění pracovních (služebních) povinností, pracovních (služebních) úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Pokud za ni odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění a pokud jeho odpovědnost vznikla výhradně podle ustanovení zákoníku práce.

Zaměstnavatel má ze zákona nárok na náhradu vzniklé škody do výše 4,5 násobku průměrného měsíčního platu zaměstnance.

Pojišťovny nabízející pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání poskytují krytí pro případ:

 • škod na zdraví a usmrcení
 • škod na věci způsobené jejím poškozením nebo zničením
  1. obecná odpovědnost za způsobené škody způsobené neobratností apod.
  2. odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, kdy zaměstnanec věděl o možnosti vzniku škody, ale tuto skutečnost zaměstnavateli, či vedoucímu pracovníkovi nenahlásil
  3. odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách podléhajících vyúčtování
  4. odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
 • finanční škody

Výluky aneb co Pojišťovny hradit nebudou:

Žádné pojištění není sjednáváno bez výluk a omezení. Je to logické – nikdo, ani pojišťovny nevystavijí bianco šek na na cokoliv. Smlouvy (a hlavně pojistné podmínky) vždy definují, co pojištěno je, a co není. Potud je všechno v pořádku. Některé výluky však můžeu být pro řadu klientů překvapením, velice nemilým především v případě, že se o nich dozví až v okamžiku pojistné události.

Výluky jsou definovány v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven a každá pojišťovna si je definuje po svém.

Ty nejtypičtější výluky, které naleznete u všech pojišťoven jsou:

 • škody způsobené úmyslně
 • ztráta svěřených předmětů
 • manko, schodek na svěřených hodnotách
 • vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích,

Většina pojišťoven rovněž nekryje škody vzniklé z krátkodobého pracovního poměru (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce). Podrobný výčet výluk a omezení pojistného plnění naleznete pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven, které se skutečně vyplatí před uzavřením smlouvy přečíst.