Pojistka na blbost

V případě, kdy je člověk zaměstnancem, kterému jsou svěřeny odpovědné práce a rizikové činnosti, které sebou přináší i možné riziko vzniklých neúmyslných škod právě při plnění pracovní činnosti, je vhodné se zamyslet nad tím, jak se před případnou škodou chránit. Co je to pojistka na blbost?

Pro některá zaměstnání, v nichž zaměstnanec podstupuje riziko vzniku nějaké škody na zboží či službách je dnes výhodné být pojištěn. V posledních letech se velmi rozšířilo sjednání pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Tím může být zaměstnanec ochráněn proti případné povinnosti nahradit zaměstnavateli vzniklou škodu penězi z vlastní kapsy.

Co je to pojistka na blbost

Pojistka na blbost je pojem, který se vztahuje k pojištění. Jde o formu pojištění, která chrání svého držitele před následky, které by mohly vzniknout z jeho nerozumného jednání.

Pojistka na blbost se může lišit v závislosti na pojišťovně. Některé pojišťovny mohou poskytovat pojištění na obecné riziko, které může zahrnovat pokuty, náklady na opravu nebo náklady na léčbu zranění.

Jiné pojišťovny mohou poskytovat pojištění na konkrétní situace, například pojištění na poškození vlastního majetku nebo pojištění na zavinění – neboli někdy také označované jako pojištění na blbost.

Pojištění na blbost

Pojištění odpovědnosti zaměstnance (pojištění na blbost) za škodu způsobenou zaměstnavateli je pojištění, které umožňuje nahradit zaměstnavateli nahodilou škodní událost, pokud ji pojištěný způsobil jako zaměstnanec zaviněným porušením povinností při plnění pracovních (služebních) povinností, pracovních (služebních) úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Pokud za ni odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění a pokud jeho odpovědnost vznikla výhradně podle ustanovení zákoníku práce.

Zaměstnavatel má ze zákona nárok na náhradu vzniklé škody do výše 4,5 násobku průměrného měsíčního platu zaměstnance.

Pojistka na blbost může mít nicméně více názvů. Jaké to jsou?

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Pojistka na blbost je někdy také formálněji označována jako pojištění odpovědnosti z výkonu povolání. Je to tedy stejné pojištění, které chrání pracovníky před finančními náklady, které vzniknou v důsledku jejich profesionální činnosti. Toto pojištění je určeno pro různé povolání, jako jsou lékaři, právníci, účetní, architekti, inženýři atd.

Cílem je tedy poskytnout ochranu v případě, že pracovník udělá chybu nebo způsobí škodu během své práce, která může mít negativní dopad na klienta nebo společnost, pro kterou pracuje.

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání obvykle pokrývá náklady na právní zástupce, vypořádání náhrady za škodu, kompenzaci za ztrátu příjmu, soudní náklady a další výdaje spojené s případnými nároky na odpovědnost. Tímto pojištěním se chrání jak samotný pracovník, tak i jeho klienti či zákazníci, kteří by mohli utrpět škodu v důsledku jeho profesionální činnosti.

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání je často povinné v určitých profesích, kde jsou vysoká finanční rizika spojená s poskytováním služeb. Je to způsob, jak chránit klienty a zajišťovat, že pracovník bude moci finančně odpovědný za škodu, kterou způsobí v rámci své práce.

Pojištění odpovědnosti

Dalším termínem je pojištění odpovědnosti. Jedná se tedy o podobné pojištění jako pojistka na blbost nebo pojištění odpovědnosti z výkonu práce.

Pojištění odpovědnosti se používá v různých oblastech, jako je například profesní odpovědnost, dopravní odpovědnost, nemovitostní odpovědnost nebo veřejná odpovědnost. Pojištění odpovědnosti zajišťuje, že pojištěná osoba nebude muset platit náhradu škody ze svých vlastních finančních prostředků, pokud je odpovědná za její způsobení.

Pojistka na blbost cena

Cena pojistky na blbost se může pohybovat od pár set korun za rok až po několik tisíc, Vždy záleží na více faktorech, jako je například věk a zdravotní stav pojištěného, výše požadovaného plnění, délka pojištění a pojišťovna, u které je smlouva uzavřena.

Nicméně například Generali nabízela v roce 2023 patnácti procentní slevu při sjednání pojistky na blbost online. Její základní limit pojistného plnění byl v celkové výši 2 miliony korun a individuální až do 15 milionů korun.

ČSOB nabízela při online sjednání deseti procentní slevu a platnost pojištění po celém světě a možnost sjednání i brigádníkům.

Pojištění odpovědnosti – cena u dalších pojišťoven

Allianz nabízela v roce 2023 slevu 21 procent při sjednání pojištění online. Pojištění odpovědnosti nabízela pojišťovna společně s pojištěním majetku.

Další z pojišťoven, konkrétně Slavia, nabízela možnost pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, odpovědnost z vlastnictví nemovitosti nebo dokonce odpovědnost z provozu kol a koloběžek.

Nicméně pokud tedy je zájem o konkrétní informace o cenách, je nicméně vhodné kontaktovat různé pojišťovny a požádat o nabídku. Je také dobré porovnat nabídky různých pojišťoven a přečíst si veškeré podmínky a výluky v pojistných smlouvách, aby se zajistilo, že se sjedná nejvhodnější a nejvýhodnější pojistka na blbost.

Pojištění proti blbosti ve světě

Populárnost pojištění proti blbosti je zřejmá také v zahraničí, především v Americe a zbytku Evropy. Společnosti nabízejí různé varianty tohoto pojištění, které se zaměřují na různé oblasti života – od financí a investic až po vztahy a rozhodnutí v osobním životě. Tento trend je důkazem, že lidé si uvědomují, jak důležité je chránit se před vlastními „blbostmi“ a rozhodnutími, která by mohla mít finanční dopad.

Je však nutné si uvědomit, že pojištění proti blbosti není záminkou ke hromadění dluhů či k nezodpovědnému chování. Naopak, jde o nástroj, který může chránit před neočekávanými událostmi či škodami, které jsou způsobeny neuváženým jednáním.

Pojištění proti blbosti je tedy zajímavým a smysluplným konceptem, který pomáhá lidem chránit se před finančními důsledky špatných rozhodnutí. V kontextu dnešního uspěchaného a impulzivního světa je to nepochybně trend, který bude získávat stále větší popularitu.

Pojištění odpovědnosti OSVČ

Pojištění odpovědnosti OSVČ (tedy pro osoby samostatně výdělečně činné) je druh pojištění, které chrání osobu nebo firmu před náklady a škodami vzniklými způsobením škody třetí straně při vykonávání jejich podnikání. Toto pojištění je obecně povinné pro některé profesní skupiny, ale může být také dobrovolné.

Pojištění odpovědnosti OSVČ může pokrývat různé druhy nároků, včetně poškození majetku, zranění nebo úmrtí třetí osoby, škod způsobených vadným produktem nebo poskytovat finanční krytí právních nároků, jako jsou soudní spory nebo mimosoudní jednání.

Toto pojištění je důležité, protože v případě, že OSVČ způsobí škodu třetí straně, mohou vzniknout vysoké náklady na náhradu škody a právní zastoupení. Pojištění odpovědnosti pro OSVČ pomáhá minimalizovat finanční rizika spojená se škodami způsobenými jejich podnikáním.

Pojistka odpovědnosti ve světě

Popularita pojistky odpovědnosti se v různých zemích může výrazně lišit. Například ve Spojených státech je pojištění odpovědnosti velmi rozšířené a většina občanů má alespoň základní odpovědnostní pojištění, které je často vyžadováno při sjednávání smluv nebo při vlastnění nemovitosti.

Ve Velké Británii je také pojistka odpovědnosti velmi běžné a mnoho lidí, firem a organizací ho má. V některých zemích Evropy, jako je Německo, Francie a Španělsko, je také pojištění odpovědnosti velmi populární.

Naopak v některých rozvojových zemích může popularita pojištění odpovědnosti být nižší. Důvody mohou být různé, například nedostatek povědomí o důležitosti tohoto pojištění, nedostatek finančních prostředků na jeho sjednání nebo nedostatečný právní rámec.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu je druh pojištění, které poskytuje ochranu proti možným nárokům na finanční náhradu za škodu způsobenou jiným lidem. Pokud pojištěná osoba způsobí škodu třetí straně v důsledku svého jednání nebo nedbalosti, pojišťovna poskytne finanční krytí pro náhradu škody.

Pojištění odpovědnosti za škodu se využívá v různých oblastech, jako je domácí pojištění, pojištění motorových vozidel, zaměstnanecká odpovědnost nebo profesní odpovědnost. Každá tato oblast může mít svoje specifické podmínky a rozsah krytí.

V rámci pojištění odpovědnosti za škodu je obvykle stanoveno maximální plnění pojišťovny, které je dohodnuto ve smlouvě. Tato částka je určena tak, aby pokryla případné nároky na finanční náhradu za škodu, která může být způsobena.

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, také známé jako pojištění majetku nemovitosti, je typ pojištění, které chrání majitele nemovitosti před finančními nároky v případě, že jsou zaviněny škody nebo úrazy na jejich majetku.

Tato forma pojištění poskytuje ochranu proti nárokům třetích stran na náhradu škody, jako je například pád někoho na chodníku před nemovitostí nebo poškození majetku sousedů způsobené vaší nemovitostí.

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti obvykle kryje náklady na právní zastoupení, soudní poplatky a náklady na náhradu škod. Pokud například někdo upadne na chodníku soukromého majitele a zraní se, pojištění by pokrylo náklady na léčbu zraněné osoby a případně i náhradu za způsobené utrpení.

Takové pojištění je důležité pro majitele nemovitosti, protože pokrývá finanční rizika spojená s možnými škodami a úrazy, které mohou vzniknout vlivem jejich nemovitosti. Některé instituce nebo pronajímatelé mohou vyžadovat, aby měli majitelé nemovitostí tuto formu pojištění jako podmínku pro pronájem nebo výkon určité činnosti na nemovitosti.

Pojistka na škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojistka na škodu způsobenou zaměstnavateli je druh pojištění, které zajišťuje ochranu zaměstnance před finančními náklady spojenými se škodami způsobenými zaměstnavatelem.

Pojistka na škodu způsobenou zaměstnavateli může být například v případě pracovního úrazu, poškození majetku zaměstnance nebo náhradu škody způsobené vady na pracovním zařízení.

Zaměstnavatelé často uzavírají tuto pojistku, aby se chránili před případnými žalobami a nárokováními zaměstnanců na náhradu škody.

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů je finanční produkt, který poskytuje ochranu a náhradu škod, které mohou vzniknout majetku občanů nebo jim samotným v důsledku jejich činnosti.

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů zahrnuje krytí proti rizikům jako jsou požár, krádež, povodně, úder blesku apod. Pokud se stane něco nežádoucího s majetkem osoby, pojišťovna poskytne finanční kompenzaci anebo znovuobnoví poškozený majetek.

Pojištění odpovědnosti občanů zase zabezpečuje naopak náklady spojené s náhodnou způsobenou škodou na zdraví, majetku nebo vlastní pověsti. Tato forma pojištění chrání občany před případnými žalobami a nároky na náhradu škody, kterou způsobili někomu jinému.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je druh povinného pojištění, které je v mnoha zemích, včetně České republiky, vyžadováno pro všechny majitele motorových vozidel. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla kryje náhradu škod způsobených třetí osobě v důsledku provozu vozidla, jako jsou škody na jiných vozidlech, osobních úrazech nebo majetkové škody.

Pokud je majitel vozidla zodpovědný za nehodu, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla mu umožňuje zaplatit finanční kompenzaci za škody, které způsobil.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na náhradu škody, kterou způsobí vlastník nebo řidič vozidla třetí osobě v důsledku provozu vozidla. Toto pojištění chrání vlastníka vozidla nebo řidiče proti nárokům na náhradu škody, kterou způsobí provoz vozidla, včetně škod na majetku, úrazů a smrti.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinné v mnoha zemích a slouží k ochraně obětí dopravních nehod.

Jaké jsou nabídky pojišťoven?

Jaké jsou nabídky pojišťoven

Pojišťovny nabízející pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání poskytují krytí pro případ:

finanční škody

škod na zdraví a usmrcení

škod na věci způsobené jejím poškozením nebo zničením

Proč se vyplatí pojistka na blbost?
 • co se týká škod na nemovitosti, jedná se o:
  1. obecná odpovědnost za způsobené škody způsobené neobratností apod.
  2. odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, kdy zaměstnanec věděl o možnosti vzniku škody, ale tuto skutečnost zaměstnavateli, či vedoucímu pracovníkovi nenahlásil
  3. odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách podléhajících vyúčtování
  4. odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů

Výluky aneb co pojišťovny hradit nebudou

Žádné pojištění není sjednáváno bez výluk a omezení. Je to logické – nikdo, ani pojišťovny nevystavují bianco šek na na cokoliv. Smlouvy (a hlavně pojistné podmínky) vždy definují, co pojištěno je, a co není. Potud je všechno v pořádku. Některé výluky však můžou být pro řadu klientů překvapením, velice nemilým především v případě, že se o nich dozví až v okamžiku pojistné události.

Výluky jsou definovány v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven a každá pojišťovna si je definuje po svém.

Ty nejtypičtější výluky, které naleznete u všech pojišťoven jsou:

 • škody způsobené úmyslně
 • ztráta svěřených předmětů
 • manko, schodek na svěřených hodnotách
 • vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích,

Většina pojišťoven rovněž nekryje škody vzniklé z krátkodobého pracovního poměru (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce). Podrobný výčet výluk a omezení pojistného plnění naleznete pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven, které se skutečně vyplatí před uzavřením smlouvy přečíst.