Pojištění odpovědnosti – vůči zaměstnavateli, z výkonu povolání

V dnešním dynamickém a propojeném světě není možné předvídat všechny události a situace, které mohou nastat. Nezávisle na tom, zda jde o fyzickou osobu nebo právnickou entitu, vždy existuje možnost, že činnost či jednání jedné strany může způsobit škodu jiným. Ať už se jedná o nehodu, nedopatření nebo dokonce spor, následky takových událostí mohou být značně nákladné a komplexní. Právě zde vstupuje do hry pojistné zabezpečení z odpovědnosti.

Tento článek si klade za cíl osvětlit podstatu pojištění z odpovědnosti, jeho význam a různé aspekty, které je důležité brát v úvahu při výběru této formy ochrany. Bez ohledu na oblast či povahu činnosti, je schopnost být připraven na neočekávané události klíčová pro udržení stability a důvěry v každodenním životě i podnikání. Jak funguje pojištění odpovědnosti?

Co je pojištění odpovědnosti?

Podstata pojištění odpovědnosti spočívá v poskytování finanční ochrany a krytí ve chvíli, kdy osoba nebo organizace, která je pojištěna, způsobí škodu nebo nějakou formu ztráty jiné osobě, majetku nebo prostředí. Tato forma pojištění je navržena tak, aby pomohla pojištěné straně řešit nároky na náhradu škody, právní náklady a další spojené náklady v případě, že je shledána odpovědnou za způsobené škody.

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, tj. pojištění na blbost, je využíváno ve všech oblastech pracovního zaměření. Je zvláště důležité pro osoby pracující ve zdravotnictví, právu, finančním sektoru a dalších oblastech, kde jsou rozhodnutí a rady klíčové pro klienty a jejich zájmy.

Lékaři, právníci, účetní, poradci a další odborníci často čelí komplexním situacím, kde správné jednání vyžaduje širokou odbornost a zkušenosti. Avšak i při tom nejlepším úsilí může dojít k chybám, nedorozuměním nebo nečekaným událostem, které způsobí škodu klientovi. Pojištění z odpovědnosti z výkonu povolání poskytuje ochranu v případě, že se činnost stane středem sporu nebo nároku na náhradu škody.

Pro koho je určeno pojištění odpovědnosti při výkonu povolání?

Pojištění proti odpovědnosti v případě zaměstnání je doporučeno v situacích, kdy má člověk povinnost nebo potřebu chránit sebe, své zaměstnavatele nebo třetí strany před potenciálními finančními náklady a riziky spojenými s pracovní činností. Zvažovat pojištění zaměstnance je důležité zejména v následujících situacích:

 • Profese s vysokým rizikem chyb: Pojištění je dobré zvážit v případě zaměstnání, kde může mít profesní činnost vážné následky pro klienty, pacienty, zákazníky nebo majetek.
 • Oblasti s vysokými nároky na bezpečnost: V některých oblastech, jako je stavebnictví nebo zdravotnictví, může být vystavení rizikům a nehodám vyšší. Pojištění proti odpovědnosti může poskytnout ochranu v případě, že se stane něco neočekávaného.
 • Osobní trenéři, konzultanti a poradci: Při nabízení služeb osobního tréninku, poradenství nebo konzultací, může pojištění proti odpovědnosti chránit osobu podnikatele i klienty v případě nároků na náhradu škody v důsledku rad nebo doporučení.
 • Zaměstnanci ve vedení: Manažeři, ředitelé a další vedoucí pracovníci mohou být vystaveni nárokům na náhradu škody ze strany akcionářů, společníků nebo zaměstnanců.
 • Zaměstnanci s vysokými finančními závazky: Pokud pracovní úkol zahrnuje rozhodování o finančních záležitostech, může být pojištění užitečné v případě nároků na náhradu škody spojené s finančními ztrátami klientů.
 • Pracovníci s přístupem k citlivým informacím: V případě přístupu k citlivým informacím o klientech nebo společnosti, může pojištění pomoci pokrýt náklady v případě narušení soukromí či úniku dat.

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání je určeno pro zaměstnance, kteří pracují na hlavní pracovní poměr (HPP) nebo na dohodu o provedení práce (DPP).

Pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním lze sjednat jako pojištění škodové.

Před rozhodnutím o pojištění odpovědnosti zaměstnance je důležité provést analýzu rizik, zohlednit povahu práce, specifika odvětví a případně konzultovat s odborníkem na pojištění.

Na co se vztahuje pojištění zaměstnance za škodu?

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu se vztahuje na ochranu zaměstnance v případě, že jeho činnost v rámci pracovního prostředí způsobí škodu. Z tohoto důvodu je dobré uvažovat o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu poskytuje ochranu v následujících situacích:

 • Náhrada škody: Pokrývá náklady na náhradu škody, kterou zaměstnanec způsobil v důsledku své pracovní činnosti. To může zahrnovat fyzické zranění, majetkovou škodu nebo ekonomickou ztrátu.
 • Právní náklady: Kryje náklady na právní zastoupení a soudní řízení v případě, že se vyvine právní spor týkající se škody způsobené zaměstnancem.
 • Léčebné náklady: Některá pojištění mohou pokrýt léčebné náklady třetích stran, které utrpěly škodu v důsledku činnosti zaměstnance.
 • Únik dat nebo citlivých informací: V případě, že zaměstnanec způsobí únik dat nebo citlivých informací, toto pojištění může pomoci pokrýt následné náklady.

Je důležité si uvědomit, že krytí a podmínky tohoto pojištění se mohou lišit mezi různými pojišťovnami a produkty. Proto je potřeba pečlivě prozkoumat pojistné podmínky a poradit se s odborníkem na pojištění při sjednávání pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli.

Cena pojištění odpovědnosti z výkonu povolání 

Cena pojištění odpovědnosti zaměstnance závisí na řadě faktorů, které ovlivňují riziko a náklady, kterým pojišťovna může čelit. Zde jsou některé z hlavních faktorů, které mohou ovlivnit cenu pojištění odpovědnosti:

 • Profese a činnost: Rizikovost různých profesí se liší. Čím více je činnost spojena s možností způsobení škody nebo nesprávných rozhodnutí, tím vyšší může být cena pojištění.
 • Rizika odvětví: Některá odvětví jsou inherentně rizikovější než jiná. Například stavebnictví nebo zdravotnictví může mít vyšší cenu pojištění kvůli fyzickým rizikům spojeným s prací.
 • Pracovní zkušenosti: Zkušenost hraje roli v hodnocení rizika. Noví pracovníci mohou mít vyšší cenu pojištění, protože nemají dostatek doložených zkušeností a historie.
 • Příjmy a příjmy z činnosti: V některých případech se cena pojištění může odvíjet od příjmů zaměstnance nebo výnosů z činnosti. Čím vyšší jsou příjmy, tím více může stát pojištění.
 • Limit krytí: Vyšší limity krytí mohou vést ke zvýšení ceny pojištění. Vyšších limity pro ochranu před vyššími náklady mohou znamenat vyšší pravidelnou platbu pojistného.

Cena pojištění odpovědnosti z výkonu práce může být variabilní a záleží na individuálních faktorech.

Portál ePojistka.cz nabízí nabídku všech pojišťoven, které nabízí pojištění odpovědnosti ve svém kalkulátoru.

Při výběru pojištění je doporučeno získat několik nabídek od různých pojišťoven, provést porovnání a konzultovat s odborníky na pojištění pro získání co nejlepšího pokrytí za nejnižší cenu.

Jak vybrat nejlepší pojištění odpovědnosti zaměstnance?

Cena pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli je sice důležitým, ale zdaleka ne jediným faktorem ve výběru. Ten vyžaduje pečlivý a informovaný přístup. Zde je několik kroků, které mohou pomoci najít to správné pojištění:

 • Stanovení potřeb a rizik: Zhodnocení povahy práce, činností a rizik spojených se zaměstnáním pomůže lépe pochopit, jaký typ krytí je vhodný.
 • Průzkum recenzí a doporučení: Kolegové, přátelé a známí mohou sdílet své zkušenosti a doporučení ohledně vhodných pojišťoven. Velmi relevantní je také názor lidí, kteří pracují ve stejném odvětví a využívají pojištění odpovědnosti. Ti mohou poskytnout cenné informace a zkušenosti.
 • Zohlednění historie: Průzkum historie pojišťoven ohledně vyřizování nároků a spokojenosti klientů je užitečný při výběru pojištění odpovědnosti.
 • Porovnání nabídek: Získání nabídek od různých pojišťoven umožní srovnání cen a krytí.
 • Specializace na odvětví: Některé pojišťovny mohou nabízet specializované pojištění pro určitá odvětví.
 • Výše limitu krytí: Klíčové je stanovit si limity krytí, které budou odpovídat potřebám. Měly by být dostatečně vysoké na pokrytí potenciálních nákladů na náhradu škody.
 • Nezávislé hodnocení: Hledání nezávislých hodnocení a recenzí poskytne přehled o důvěryhodnosti pojišťoven.
 • Konzultace s odborníkem: Vše je samozřejmě možné konzultovat s odborníkem na pojištění. Může poskytnout individuální rady a doporučení na základě situace.

Výběr pojištění odpovědnosti zaměstnance je důležitým krokem pro zajištění finanční ochrany.

Pojištění na pokuty

V České republice existuje také pojištění na pokuty, známé také jako pokutové pojištění. Toto pojištění se zaměřuje na poskytnutí krytí v případě, že subjekt (firmy, organizace, podnikatelé) čelí pokutám nebo finančním sankcím v důsledku porušení právních předpisů, regulací, smluvních ujednání nebo jiných povinností.

Pojištění na pokuty může mít různé varianty a rozsahy krytí, v závislosti na potřebách a přání klienta. Některá z hlavních aspektů, které mohou být zahrnuty v pojištění na pokuty, zahrnují:

 • Náklady na pokuty: Pojištění může pokrýt část nebo celou částku pokuty, kterou subjekt obdrží od státních orgánů, regulátorů nebo jiných institucí za porušení právních předpisů.
 • Právní náklady: Náklady na právní zastoupení a soudní řízení spojené s obranou proti uděleným pokutám mohou být také pokryty.
 • Poradenství a asistence: Některé pojišťovny mohou poskytovat odbornou pomoc a poradenství, jak minimalizovat riziko porušení předpisů a pokut.
 • Ochrana proti nákladům způsobeným prošetřováním: Pokutové pojištění může také chránit proti nákladům spojeným s prověřováním a vyšetřováním údajného porušení předpisů.

Pojištění na pokuty může být zvláště užitečné pro podniky a organizace, které podnikají v odvětvích s vysokou mírou regulace, jako jsou finanční služby, farmacie, potravinářství, energetika a další. Toto pojištění může pomoci minimalizovat nebo snížit finanční dopad porušení předpisů na podnikání a může znamenat zajištění proti neočekávaným výdajům.

V případě zájmu o pokutové pojištění je vhodné konzultovat s různými pojišťovnami, získat několik nabídek a pečlivě prověřit podmínky krytí a výluky.