ČKP a ČAP má nové vedení

Ve vedení České kanceláře pojistitelů a České asociaci pojišťoven došlo k zásadní organizační změně. Novým výkonným ředitelem ČKP se stal Jan Matoušek, který byl zároveň jmenován výkonným ředitelem ČAP. Cílem sjednocení vedení obou asociací bylo zvýšení efektivity interních procesů a optimalizace práce.

Dne 30. června 2015 ukončil své působení Tomáš Síkora, který pozici výkonného ředitele ČAP zastával dlouhých devět let. V novém výběrovém řízení byl výkonným ředitelem jmenován právě Jan Matoušek, který se zároveň stal výkonným ředitelem ČKP. Podle jeho slov se jedná o krok správným směrem.

Česká kancelář pojistitelů a Česká asociace pojišťoven sice nadále funguje samostatně, avšak zároveň začaly sdílet některé služby, které jsou pro obě společnosti výhodné.

Česká kancelář pojistitelů

V dnešní době, kdy rizika a nejistoty jsou stále větší a komplexnější, hraje pojištění klíčovou roli při zabezpečení lidského majetku, zdraví a životů. Česká republika má štěstí, že má profesionální organizaci, která se stará o zájmy pojištěných a pojistitelů.

Jedná se o Českou kancelář pojistitelů (ČKP), která hraje důležitou roli ve zlepšování pojišťovacího trhu a zajištění standardů kvality.

Česká kancelář pojistitelů je nezávislá profesní organizace, která byla založena za účelem sjednocení a reprezentace zájmů pojišťovacího průmyslu v České republice. Byla založena v roce 1999 a od té doby sehrává klíčovou úlohu v posilování transparentnosti a důvěryhodnosti pojišťovacího odvětví v zemi.

Hlavní cíle ČKP:

  1. Zlepšování kvality služeb: ČKP dbá na to, aby pojišťovací společnosti poskytovaly služby na vysoké profesionální úrovni. Sleduje dodržování etických a právních norem a monitoruje spokojenost klientů.
  2. Ochrana zájmů pojištěných: ČKP poskytuje ochranu a podporu spotřebitelům pojišťovacích produktů. V případě nesrovnalostí nebo sporů mezi klienty a pojišťovacími společnostmi může ČKP poskytnout nezávislou arbitráž.
  3. Podpora inovací a rozvoje: ČKP podporuje inovace v pojišťovacím odvětví a usiluje o zlepšení stávajících pojišťovacích produktů a služeb.
  4. Vzdělávání a informovanost: ČKP usiluje o zvyšování úrovně odbornosti pracovníků pojišťovacího průmyslu a také zvyšování povědomí veřejnosti o významech pojištění a rizicích.
  5. Spolupráce s vládou a regulátory: ČKP spolupracuje s vládou a dalšími institucemi, aby přispěla k tvorbě legislativy a pravidel, které posilují stabilitu a transparentnost pojišťovacího trhu.

ČKP je řízena správní radou, která je složena ze zástupců pojišťovacích společností a odborníků v oboru pojišťovnictví. Tato rada rozhoduje o strategických směrech a opatřeních, která mají organizaci posunout kupředu.

Další důležitou složkou ČKP jsou odborné komise, které se specializují na jednotlivé oblasti pojišťovacího průmyslu, například automobilové pojištění, majetkové pojištění, životní pojištění, atd. Tyto komise se zabývají technickými aspekty, statistikami, a přispívají k tvorbě standardů kvality a etiky.

Česká asociace pojišťoven

Česká asociace pojišťoven (ČAP) je nezisková profesní organizace, která hraje klíčovou roli v českém pojišťovnictví. Byla založena za účelem zastupování zájmů pojišťovacího průmyslu, podpory kvality a transparentnosti služeb a propagace povědomí o významu pojištění pro společnost jako celek.

Její členové zahrnují všechny hlavní pojišťovny působící na českém trhu.

Česká asociace pojišťoven byla založena v roce 1994 a od té doby se stala klíčovým hráčem na českém pojišťovacím trhu. Jejímu zrodu předcházelo období transformace ekonomiky v České republice po pádu komunistického režimu v roce 1989, kdy se otevřely nové možnosti pro soukromé podnikání včetně pojišťovnictví.

Hlavní cíle České asociace pojišťoven jsou:

  1. Zastupování zájmů členů: ČAP působí jako zastřešující organizace, která hájí zájmy svých členů, tj. pojišťoven působících na českém trhu. V rámci spolupráce s vládou, legislativou a dalšími relevantními institucemi prosazuje potřebné změny v právním rámci a regulacích, aby bylo pojišťovnictví řádně regulováno a konkurenceschopné.
  2. Podpora kvality a etických standardů: ČAP se zavazuje k podpoře vyšší kvality služeb v pojišťovnictví. Přispívá k etickému chování pojišťoven a propaguje dodržování etických standardů vůči klientům a partnérům.
  3. Propagace pojištění a finanční gramotnosti: Česká asociace pojišťoven se snaží zvýšit povědomí o významu pojištění pro jednotlivce i celou společnost. Pořádá osvětové akce, kampaně a workshopy zaměřené na finanční gramotnost, aby občané lépe porozuměli svým pojištěním a byli schopni učinit informovaná rozhodnutí.
  4. Výzkum a statistiky: ČAP sbírá a analyzuje data týkající se pojišťovacího trhu v České republice. Tyto statistiky a analýzy poskytují cenné informace pro členy asociace a další subjekty zainteresované v pojišťovacím odvětví.
  5. Spolupráce s mezinárodními organizacemi: ČAP je aktivním členem mezinárodních pojišťovacích organizací a spolupracuje s nimi na výměně informací a osvědčených postupů. To umožňuje zapojení České republiky do mezinárodního pojišťovacího společenství a výměnu know-how.

Česká asociace pojišťoven hraje významnou úlohu ve vývoji a podpoře pojišťovnictví v České republice. Její aktivity směřují k zajištění bezpečnosti a stability pojišťovacího trhu, podpoře kvality služeb a zvyšování povědomí o důležitosti pojištění pro jednotlivce i celou společnost.

Spoluprací s vládou a dalšími subjekty se snaží o spravedlivý a transparentní rámec, který by prospěl všem účastníkům trhu.

Kdo je Jan Matoušek?

České pojišťovnictví má dlouhou tradici a hraje klíčovou roli v ochraně majetku, zdraví a života občanů České republiky. Jednou z významných osobností tohoto odvětví je Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) a České asociace pojistoven (ČAP).

Jeho dlouholeté zkušenosti a vize pro budoucnost posouvají české pojišťovnictví na vyšší úroveň a přinášejí inovace do tradičního odvětví.

Jan Matoušek ve svých 50 letech má za sebou velmi bohatou kariéru. Je absolventem brněnské Masarykovy univerzity. Poté působil na pozici vrchního ředitele kabinetu ministra průmyslu a obchodu, dále jako generální sekretář Italsko-české obchodní a průmyslové komory a jako rada českého velvyslanectví v Římě.

V roce 2008 nastoupil do funkce náměstka výkonného ředitele v České bankovní asociaci. Od července a srpna 2016 zastává funkci výkonného ředitele v ČKP a ČAP.

Jan Matoušek převzal pozici výkonného ředitele ČKP a ČAP v roce 2016 a od té doby je klíčovým protagonistou v rozvoji a modernizaci českého pojišťovnictví. Jeho práce spočívá v reprezentaci zájmů členů organizací a podpoře jejich spolupráce v oblasti legislativy a regulačních záležitostí.

Jeho odhodlání a vedení přinášejí do odvětví nové perspektivy a možnosti.

Jedním z Matouškových klíčových přínosů je zlepšení digitální infrastruktury a procesů v pojišťovacím sektoru. S jeho vedením zavedly ČKP a ČAP inovativní technologie a systémy, které zjednodušují a urychlují procesy spojené s pojistnými službami.

To zahrnuje online uzavírání pojistných smluv, elektronickou komunikaci s klienty a moderní metody vyhodnocování rizik. Díky tomu se české pojišťovny staly konkurenceschopnějšími a lépe připravenými na rychle se měnící tržní podmínky.

Matoušek se rovněž zaměřuje na rozvoj nových produktů a služeb, které lépe odpovídají potřebám a očekáváním zákazníků.

Díky jeho vedení české pojišťovny začaly nabízet inovativní pojistné produkty, jako je pojistka pro digitální bezpečnost, pojištění cestování v souvislosti s pandemiemi nebo pojistky pro nové technologie a start-upy.

Tyto nové produkty poskytují klientům lepší a komplexnější ochranu v dnešním neustále se měnícím světě.

Dalším aspektem Matouškovy práce je jeho úsilí o udržitelné a odpovědné pojišťování. Věří, že pojišťovny mají povinnost aktivně přispívat k udržitelnému rozvoji společnosti a snižování dopadů na životní prostředí.

Pod jeho vedením se české pojišťovny více angažují v podpoře ekologicky šetrných projektů a přinášejí nová pojištění, která zohledňují ekologické a sociální faktory.

Díky Janu Matouškovi se Česká kancelář pojistitelů a Česká asociace pojišťoven staly moderními a inovativními organizacemi, které sledují nejnovější trendy v pojišťovacím průmyslu.

Jeho snaha o zlepšení digitálních služeb, vytváření nových produktů a zelenějšího přístupu ukazuje, že české pojišťovnictví má schopnost adaptovat se na nové výzvy a nadále sloužit společnosti jako klíčový pilíř zabezpečení jejích hodnot a majetku.

ČKP plánuje modernizaci celého systému

Jan Matoušek neplánuje žádné radikální změny v rámci činností ČKP, které jsou definovány zákonem. I nadále zůstane garantem povinného ručení v České republice, správcem garančního fondu a fondu zábrany škody a provozovatelem Linky pomoci řidičům 1224.

Do budoucna ČKP plánuje vytvoření jednotného elektronického systému pro hlášení škod a rozšíření služeb pro motoristy.

Prvním krokem bylo spuštění nového webu ČKP, jehož cílem bylo především nabídnutí pomoci českým řidičům při řešení komplikovaných situací, jako jsou například různé typy dopravních nehod na území České republiky i v zahraničí.

Bude znovuobnoven garanční příspěvek nepojištěných?

Předcházející výkonný ředitel ČKP Jakub Hradec byl proti zrušení garančního příspěvku a chtěl prosadit jeho znovuzavedení. Podle Jana Matušky je současný systém financování nepojištěných škod nespravedlivý zejména vůči motoristům, které si povinné ručení řádně platí. Přesto na neplatiče povinného ručení doplácí.

Jedním z dalších cílů Jana Matušky je proto zajištění spravedlivého financování nepojištěných škod bez jakékoliv finanční participace některých skupin řidičů. To však neznamená, že jediným řešením je zavedení garančního příspěvku.

ČKP se připravuje na digitalizace

Moderní vozidla už několik let disponují různými podpůrnými prvky autonomního řízení a proces digitalizace neustále postupuje kupředu. Zatím řízení a jízdu vozidla stále ovlivňuje řidič. To se však může během pár následujících let změnit.

Ve chvíli, kdy řidič přijde o možnost vozidlo řídit, musí dojít k radikálním změnám v odpovědnosti za škody způsobené vozidlem. Zásadním způsobem se změní  přístup k povinnému ručení. A na to je potřeba myslet již nyní.

Změny se dotknou nejenom samotného povinného ručení, nicméně také legislativy, dopravní infrastruktury a samozřejmě i samotných motoristů.