Škoda na autě a viník zůstal neznámý – jak uplatnit náhradu škody

K nehodám dochází dennodenně. Zpravidla je viník znám a škoda je uhrazená z jeho povinného ručení. Co když je viník neznámý? Jak v takovém případě postupovat, aby byla škoda řádně zaplacená?

Nehoda na vozidle je nepříjemným a stresujícím zážitkem, a pokud způsobí škodu na řidičově voze a viník zůstává neznámý, situace se může zdát ještě složitější. Nicméně, existují způsoby, jak uplatnit náhradu škody a minimalizovat finanční náklady.

Nikdo se nemusí obávat, že v případě neznámého viníka mu nebude škoda uhrazená. Nárok na náhradu škody má i tak, a z tohoto důvodu pojišťovny provádí vlastní šetření nezávisle na policii.

„Na základě předložených důkazů, jako je popis nehody účastníky, protokol z policie, fotodokumentace z místa nehody, případně svědecké výpovědi a na základě vlastního šetření, což je prohlídka vozidla technikem pojišťovny, určí viníka pojišťovna,“ popisuje šetření vedoucí oddělení komunikace České asociace pojišťoven.

Šetření pojišťovnou musí být ukončeno do tří měsíců ode dne, kdy byla škoda nahlášená. Poškozenému je sdělena výše pojistného plnění. Pokud je nárok zamítnut, musí být toto zamítnutí písemně odůvodněno. Poškozený má právo se proti rozhodnutí odvolat u soudu.

V některých případech může být míra zavinění rozdělena mezi další účastníky nehody. Pojišťovna tak nesmí učinit bez souhlasu všech účastníků nehody, a na poměru zavinění se také musí shodnout všichni.

Jak postupovat při nehodě

Než se poškozený pustí do procesu uplatňování náhrady škody, je klíčové:

  • přesáhne-li škoda sto tisíc nebo dojde k zranění či úmrtí, vždy volat policii
  • vyplnit záznam o nehodě (SPZ, VIN, značka a typ vozidla, jména, telefonní čísla a adresy účastníků a svědků nehody, údaje o pojištění)
  • provést důkladnou fotodokumentaci místa nehody včetně popisu
  • nahlásit nehodu své pojišťovně

Pojišťovna poškozeného pravděpodobně požádá o další informace nebo dodatečné důkazy. Je důležité s nimi spolupracovat a rychle reagovat na jejich žádosti. Pokud mají všechny potřebné informace, můžou žádost rychleji vyhodnotit.

Pojišťovna požádá o provedení ocenění škody na vozidle poškozeného. Ten si může vybrat mezi opravou vozidla u oficiálního servisu nebo u nezávislého opraváře. Pokud je vůz v takovém stavu, že jeho oprava není ekonomicky výhodná, pojišťovna poskytne náhradu za současnou tržní hodnotu vozidla.

Když je vozidlo nepojištěné…

Pokud je vozidlo nepojištěné a stane se nehoda, situace se stává mnohem komplikovanější. Pojištění vozidla je většinou povinné v mnoha zemích a neoprávněně nepojištěné vozidlo může mít vážné následky pro majitele a další zúčastněné osoby.

Každý vlastník vozidla je povinen mít uzavřené povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a to na základě zákona č. 168/1999 Sb. Právě z povinného ručení jsou hrazeny veškeré škody, které vlastník způsobí jiné osobě na majetku či zdraví.

Existují však majitelé, kteří povinné ručení uzavřené nemají. Pro takové účely byl Česku kanceláří pojistitelů (ČKP) vytvořen tzv. garanční fond, ze kterého jsou hrazeny škody způsobené nepojištěnými vozidly. Poškození tedy o náhradu škody nepřijdou ani v tomto případě.

“V takovém případě je škoda vyplacena z garančního fondu České kanceláře pojistitelů,“ vysvětluje  ředitel ČKP. „Nároky poškozených jsou vypořádávány do výše zákonných limitů plnění, tedy do výše 35 milionů korun, a to jak pro věcnou škodu, tak i pro škodu na zdraví,“ dále upřesňuje. Česká kancelář pojistitelů následně tuto částku požaduje po nepojištěném viníkovi nehody.

Pokud má dotyčný nepojištěné vozidlo dopouští se porušení právních předpisů. To může vést k udělení pokuty, odebrání registračních značek, nebo dokonce k zabavení vozidla úřady.

Pokud je viníkem nehody ten, který nemá povinné ručení, nebude mít právo na náhradu škody způsobené ostatním účastníkům nehody. To znamená, že bude muset nést náklady na opravu poškozených vozidel a léčbu zraněných osob z vlastní kapsy.

V některých zemích může být nepojištěné vozidlo odebráno úřady a majitel nemusí mít povoleno používat vozidlo na veřejných komunikacích, dokud neposkytne důkaz o pojištění.

Nepojištěné vozidlo představuje velké finanční riziko pro majitele, protože náklady na náhradu škody a opravu vozidla budou plně na něm.