Škoda na autě a viník zůstal neznámý – jak uplatnit náhradu škody

Ke nehodám dochází dennodenně. Zpravidla je viník znám a škoda je uhrazená z jeho povinného ručení. Co když je ale viník neznámý? Jak v takovém případě postupovat, aby Vám byla škoda řádně zaplacená?

Nemusíte se obávat, že v případě neznámého viníka, Vám nebude škoda uhrazená. Nárok na náhradu škody máte i tak, a z tohoto důvodu pojišťovny provádí vlastní šetření nezávisle na policii.

„Na základě předložených důkazů, jako je popis nehody účastníky, protokol z policie, fotodokumentace z místa nehody, případně svědecké výpovědi a na základě vlastního šetření, což je prohlídka vozidla technikem pojišťovny, určí viníka pojišťovna,“ popisuje šetření vedoucí oddělení komunikace České asociace pojišťoven Marcela Kotyrová.

Šetření pojišťovnou musí být ukončeno do tří měsíců ode dne, kdy byla škoda nahlášená. Poškozenému je sdělena výše pojistného plnění. Pokud je nárok zamítnut, musí být toto zamítnutí písemně odůvodněno. Poškozený má právo se proti rozhodnutí odvolat u soudu.

V některých případech může být míra zavinění rozdělena mezi další účastníky nehody. Pojišťovna tak nesmí učinit bez souhlasu všech účastníků nehody, a na poměru zavinění se také musí shodnout všichni.

Jak postupovat při nehodě

  • Přesáhne-li škoda sto tisíc nebo dojde k zranění či úmrtí, vždy volejte policii.
  • Vždy vyplňte záznam o nehodě (SPZ, VIN, značka a typ vozidla, jména, telefonní čísla a adresy účastníků a svědků nehody, údaje o pojištění).
  • Proveďte důkladnou fotodokumentaci místa nehody včetně popisu.
  • Nehodu ihned nahlaste své pojišťovně.

Když je vozidlo nepojištěné…

Každý vlastník vozidla je povinen mít uzavřené povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a to na základě zákona č. 168/1999 Sb. Právě z povinného ručení jsou hrazeny veškeré škody, které vlastník způsobí jiné osobě na majetku či zdraví. Existují však majitelé, kteří povinné ručení uzavřené nemají. Pro takové účely byl Česku kanceláří pojistitelů (ČKP) vytvořen tzv. garanční fond, ze kterého jsou hrazeny škody způsobené nepojištěnými vozidly. Poškození tedy o náhradu škody nepřijdou ani v tomto případě.

“V takovém případě je škoda vyplacena z garančního fondu České kanceláře pojistitelů,“ vysvětluje  ředitel ČKP Jakub Hradec. „Nároky poškozených jsou vypořádávány do výše zákonných limitů plnění, tedy do výše 35 milionů korun, a to jak pro věcnou škodu, tak i pro škodu na zdraví,“ dále upřesňuje. Česká kancelář pojistitelů následně tuto částku požaduje po nepojištěném viníkovi nehody.