Co hrozí řidičům, pokud nemají uzavřené povinné ručení?

Každé vozidlo, které se pohybuje na veřejné komunikaci, nebo kterému byla přidělena registrační známka nebo technický průkaz, musí mít sjednané povinné ručení. Povinné ručení je klíčovou součástí zabezpečení silnic a je důležité, aby všichni řidiči měli tuto formu pojištění uzavřenou. Bohužel existuje stále ještě řada řidičů, kteří se rozhodnou riskovat a neuzavřou povinné ručení.

Tato nezodpovědná volba může mít vážné důsledky nejen pro samotného řidiče, avšak také pro ostatní účastníky silničního provozu. Jaká jsou rizika a následky, kterým jsou tito řidiči vystaveni:

 1. Právní důsledky: Jedním z nejzákladnějších rizik, která hrozí řidičům bez povinného ručení, jsou právní důsledky. V mnoha zemích je uzavření povinného ručení zákonnou povinností a řidiči, kteří toto pojištění nemají, se vystavují různým trestům a pokutám. Tyto postihy se mohou pohybovat od finančních sankcí až po odebrání řidičského průkazu.
 2. Finanční riziko: Pokud řidič nemá uzavřené povinné ručení a je zodpovědný za dopravní nehodu, nese plnou finanční odpovědnost za vzniklé škody. To zahrnuje náklady na opravu vozidla a majetku, léčebné výlohy a náhrady za zranění ostatních účastníků nehody. Takové náklady mohou být obrovské a mohou způsobit vážné finanční potíže.
 3. Ohrožení třetích stran: Bez povinného ručení je řidič a ostatní účastníci silničního provozu vystaveni zvýšenému riziku. Pokud řidič způsobí dopravní nehodu, mohou být zraněny jiné osoby nebo poškozen majetek jiných osob, které nemají žádnou kontrolu nad situací. To může vést k právním žalobám a komplikacím, což může ovlivnit nejen samotného řidiče, avšak také jeho rodinu a majetek.
 4. Omezení možností: Bez uzavřeného povinného ručení je řidič omezen v mnoha aspektech. Nemá přístup ke standardním službám pojišťovny, které by ho chránily před nečekanými náklady a důsledky nehod. To může ovlivnit jeho schopnost získat nové pojištění nebo si pronajmout auto, a také mu může znemožnit získání úvěru na koupi vozidla.
 5. Morální a etická zodpovědnost: Mimo právní a finanční důsledky by neměli řidiči zapomínat na morální a etickou zodpovědnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Nepojištěním se vystavují nejen sebe, nicméně i ostatní nebezpečí. Může to vést k pocitu viny a úzkosti, pokud jejich nezodpovědnost způsobí škody ostatním.

Uzavření povinného ručení je nezbytné pro každého řidiče, který chce chránit sebe, své blízké a ostatní účastníky silničního provozu. Nejenže se tímto krokem vyhne právním a finančním důsledkům, nicméně také projeví svou odpovědnost a ohleduplnost k ostatním.

Nebezpečné je podcenit možné riziko, které hrozí v případě, že není uzavřené povinné ručení. Není to pouze povinností, avšak také zodpovědností každého odpovědného řidiče.

Povinné ručení

Povinné ručení, známé také jako pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je zákonem stanovené pojištění, které musí mít každý majitel motorového vozidla na území České republiky.

Cílem povinného ručení je zabezpečit ochranu poškozeného, tj. osoby, která byla zraněna nebo jejíž majetek byl poškozen v důsledku dopravní nehody, kterou zavinil druhý řidič.

Povinné ručení hradí náhradu škod způsobených třetím osobám, a to včetně škod na zdraví, majetku a případných nemajetkových újmách.

Tímto pojištěním není kryto poškození vlastního vozidla ani zdraví samotného řidiče, proto se doporučuje doplnit povinné ručení havarijním pojištěním, které pokrývá škody na vlastním vozidle a další nepovinné pojištění podle potřeby.

Cena povinného ručení se liší v závislosti na různých faktorech, jako je typ a věk vozidla, výkon motoru, oblast, ve které vozidlo jezdí, počet předchozích nehod, věk řidiče a jeho zkušenosti za volantem. Cena také může být ovlivněna odlišnými nabídkami a slevami od různých pojišťoven.

Povinné ručení je jedním z nejzákladnějších pojištění, a proto jeho cena bývá relativně nízká ve srovnání s dalšími typy pojištění. Na trhu existuje řada pojišťoven nabízejících povinné ručení, a doporučuje se provést porovnání nabídek od různých poskytovatelů, aby se našla nejvýhodnější a nejvhodnější varianta.

Přestupek a pokuta za nepojištěné vozidlo

Nepojištění vozidla je vážným přestupkem na silnicích a většina zemí tuto situaci řeší zákonem a stanovuje příslušné sankce za takové jednání. Následující informace se týkají obecně situace v některých zemích a mohou se lišit v závislosti na platných zákonech daného státu:

 1. Pokuta: Nejčastějším trestem za nepojištěné vozidlo je finanční pokuta. ČKP dle SPZ ve své evidenci zjistí, že není auto pojištěno a upozorní příslušné orgány. Výše pokuty se může lišit podle země, legislativy a opakovaných přestupků. Pokuta může být poměrně vysoká, aby odrazovala řidiče od toho, aby jezdili bez pojištění.
 2. Odebrání řidičského průkazu: V některých zemích může být řidičský průkaz odebrán v případě, že řidič je opakovaně chycen bez pojištění. To má za cíl zvýšit důležitost dodržování pravidel a zákonných předpisů.
 3. Konfiskace vozidla: Pokud je vozidlo zastaveno policií a zjišťuje se, že není pojištěno, může být konfiskováno. Tato opatření jsou často důsledkem opakovaného porušování zákona a snahy snížit riziko opakovaného provinění.
 4. Omezení možností: Nepojištění vozidla může mít také důsledek omezení možností řidiče. Například nemusí mít právo uzavřít nové pojištění nebo si pronajmout auto.
 5. Trestní stíhání: V extrémních případech, zejména pokud je způsobena vážná nehoda nebo škoda na majetku, může být řidič stíhán trestním soudem. Toto se často týká opakovaných a závažných případů nepojištěných vozidel.

Kdo při silniční kontrole nepředloží doklad o zaplacení povinného ručení, dopouští se přestupku s pokutou od 1 500 do 3 000 Kč.

Policie případ předá správnímu orgánu jako přestupek provozování nepojištěného vozidla, za nějž hrozí pokuta od 5 000 do 40 000 Kč.

Pojištění vozidla ve lhůtě

Po skončení platnosti pojištění vozidla musí majitel vozu zajistit nové pojištění do 14 dnů od data skončení platnosti původního pojištění. Pokud tomu tak není a majitel nechce vozidlo nadále pojistit, má dvě možnosti:

 1. Odevzdat registrační značky a osvědčení o registraci vozidla. Tímto krokem se majitel zbaví povinnosti pojistit vozidlo.
 2. Pokud majitel neodevzdá registrační značky a osvědčení, dopouští se přestupku. V takovém případě mu hrozí pokuta od 2 500 do 20 000 Kč.

Pokud majitel nepojištěného vozidla vyjede s vozidlem na silnici, čímž poruší zákon o povinném ručení, hrozí mu ještě vyšší pokuta až 40 000 Kč.

Je důležité dodržovat platná pravidla ohledně pojištění vozidla a řádně si zajistit pojištění v souladu s platnou legislativou.

Havárie bez pojištění

Pokud řidič s nepojištěným vozidlem způsobí dopravní nehodu nebo havárii, bude nucen nést finanční náklady za všechny škody způsobené v této události. O poškozeného se sice postará Česká kancelář pojistitelů (ČKP), která má za úkol chránit poškozené osoby v případech, kdy viník nehody nemá platné pojištění.

Česká kancelář pojistitelů následně vymáhá své náklady a pohledávky u řidiče s nepojištěným vozidlem, který byl zodpovědný za nehodu. Pokud je řidič neschopný či neochotný splácet tyto náklady, může to vést až k exekuci, což znamená, že bude nucen platit své dluhy násilnou cestou.

Jezdci, kteří si sjednají povinné ručení a k tomu přidají havarijní pojištění, mají jistotu, že v případě nehody budou kryty náklady na opravu jejich vlastního vozidla a také náklady na poškozené vozidlo či majetek třetích stran.

Tato pojistka jim umožňuje jezdit bezpečně a klidně, protože mají finanční ochranu v případě nečekaných událostí na silnici.

Důrazně se doporučuje všem řidičům sjednat povinné ručení a havarijní pojištění, aby se minimalizovalo riziko finančních problémů v případě nehody nebo havárie.