Česká kancelář pojistitelů

Organizace s názvem Česká kancelář pojistitelů (ČKP) je organizace, která sdružuje pojišťovny. Tyto pojišťovny mají právo poskytovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Mezi hlavní činnosti, které svaz pojistitelů provádí patří správa garančního fondu, fondu zábrany škod a provozuje Linku pomoci řidičům 1224. ČKP byla zřízena již v roce 1999.

ČKP sdružuje aktuálně tyto pojišťovny:

 • Allianz pojišťovna
 • ČSOB pojišťovna
 • Česká podnikatelská pojišťovna
 • Direct pojišťovna
 • Euro Insurances DAC
 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna
 • Kooperativa pojišťovna
 • Pillow pojišťovna, a. s.
 • Pojišťovna VZP
 • Slavia pojišťovna
 • UNIQA pojišťovna

Seznam členských pojišťoven se čas od času mění, v průběhu času totiž některé pojišťovny zanikají a vznikají nové.

Funkce ČKP

ČKP spravuje garanční fond a fond zábrany škod. Dále sjednává hraniční pojištění a provozuje informační středisko. Dohlíží na plnění úkolů, které souvisejí s členstvím ČKP v Radě kanceláří, uzavírá dohody s kancelářemi zahraničních pojistitelů včetně dohod s garančními fondy cizích států, informačními středisky a orgány, které jsou pověřené vymáháním škody a úkoly s tím související.

Dále spolupracuje se státními orgány v záležitostech, které se týkají pojištění odpovědnosti. ČKP dle SPZ zjistí spoustu informací s nimiž neustále pracuje. Vede totiž registr pojištění vozidel ale také vede jiné statistiky a evidence pro účely pojištění. Kromě SPZ Česká Kancelář Pojistitelů shromažďuje informace o předešlých nehodách a minulých i stávajících pojištěních.

Snaží se také předcházet vzniku nehod na pozemních komunikacích a přechází vzniku pojistných podvodů v souvislosti s provozem vozidel. Díky PČR shromažďuje na dálku informace o dopravních nehodách. Tyto informace používá ČKP pro své potřeby, pro potřeby svých členů nebo pro kanceláře cizích států a členských pojišťoven.

Garanční fond ČKP

Garanční fond ze zákona vybírá finance od majitelů aut, které nejsou pojištěny. A je jedno, zda auto nemá pojištění  dlouhodobě nebo jen na krátký čas. Z takto vybraných peněz se následně vyplácí škody a náhrady těm, kterým škodu způsobí nepojištěná auta.

Z garančního fondu jsou ale kryty také jiné škody, které uvádí zákon. Také jsou z něj kryty škody, které způsobí neznámý pachatel. Jedná se o škody na majetku i na zdraví.

Z garančního fondu je poškozenému vypláceno: 

 a) plnění za újmu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, kterou je povinna nahradit nezjištěná osoba; plnění za újmu na věci nebo ušlém zisku vzniklém v souvislosti se škodou na věci poskytne Kancelář pouze tehdy, pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i závažná újma na zdraví a pokud újma nebo ušlém zisku přesáhla 10000 Kč,

b) plnění za újmu způsobenou provozem vozidla, kterou je povinna nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti podle tohoto zákona,

c) plnění za újmu způsobenou provozem tuzemského vozidla, kterou je povinna nahradit osoba, jejíž odpovědnost za tuto újmu je pojištěna u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto újmu,

d) plnění za újmu způsobenou provozem cizozemského vozidla, kterou je povinna nahradit osoba, jejíž odpovědnost za tuto újmu je pojištěna hraničním pojištěním,

e) plnění za újmu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky povinnost uzavřít hraniční pojištění,

f) náhradní plnění podle § 24a a 24b, a to v rozsahu, v jakém je Kancelář povinna plnit podle písmen a) až c),

g) plnění za újmu způsobenou provozem vozidla, které bylo odesláno z jiného členského státu do České republiky jako státu cílového určení, nebylo-li k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona a ke škodné události došlo ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v České republice registrováno.

Podmínkou vzniku práva poškozeného na plnění z garančního fondu  je šetření škodné události Policií České republiky.

Zdroj: Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů. 

Fond zábrany škod ČKP

Pojišťovny, které jsou oprávněny provozovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, odvádí 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla do Fondu zábrany škod.

Tyto finanční prostředky jsou rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Peníze z fondu náhrady škod se využívají na náklady, které souvisejí s: 

a) pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek integrovaného záchranného systému a ostatních složek integrovaného záchranného systému poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel,

b) úpravou technologií a provozem operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům,

c) realizací projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu podle programových priorit schválených vládou,

d) realizací programů podle § 23b odst. 4 písm. b),

e) administrativním a organizačním zajištěním činnosti Komise včetně zajištění odborného posuzování žádostí o poskytnutí prostředků z fondu zábrany škod podle písmene c) nebo d) a kontroly jejich čerpání podle § 23b odst. 4 písm. f).

Z prostředků fondu zábrany škod se k úhradě nákladů v daném kalendářním roce poskytne nejméně 60 % hasičskému záchrannému sboru a z toho nejméně 20 % jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí. Z prostředků fondu zábrany škod se dále v daném kalendářním roce poskytne nejméně 15 % dalším složkám integrovaného záchranného systému a nejméně 15 % na realizaci projektů a programů.

Zdroj: Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů. 

Linka pomoci řidičům 1224

Tato linka slouží všem, kteří potřebují pomoc s vozidlem na silnici. Může jít například o pomoc při poruše nebo když je auto nepojízdné. Tato služba je předplacena v rámci autopojištění.

Na tuto linku se volá dle ceníku operátora volajícího na telefonní číslo 1224. Z tohoto telefonního čísla bude volající přepojen na asistenční linku, kterou poskytuje jeho pojišťovna. Zde obě strany domluví, co se děje, jaké jsou možnosti pomoci a jak situaci vyřešit.

V případě, že volající neví, kde je auto pojištěno se pokusí zaměstnanec Linky pomoci řidičům nalézt auto v evidenci ČKP dle SPZ či jiných dostupných informací. Pokud se nepodaří pojišťovnu, která auto zaštiťuje dohledat, nabídne operátor vlastní pomoc na náklady řidiče.

Díky této lince se snáze řeší problémy na silnicích. Tím je zajištěn plynulý provoz, který snižuje riziko dalších nehod a nebezpečných nástrah na silnicích.

Informační středisko pro poškozené 

Česká Kancelář Pojistitelů musí také ze zákona poskytovat Informační středisko pro poškozené.

Oprávněné osoby, jež mají nárok na náhradu škody v důsledku dopravní nehody, mohou prostřednictvím informačního střediska České kanceláře pojistitelů zjišťovat údaje potřebné pro navázání kontaktu s odpovědnostním pojistitelem vozidla škůdce, jeho škodním zástupcem, korespondenčním partnerem nebo dalším kompetentním subjektem.

Hlavní funkcí informační střediska je zjišťovat, uchovávat a poskytovat údaje o pojištění odpovědnosti vozidel registrovaných na území České republiky, o škodních zástupcích, které jmenovali pojistitelé mající oprávnění provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice pro území ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru.

Dále shromažďuje údaje týkající se vozidel registrovaných v ostatních členských státech Evropského hospodářského prostoru, než je Česká republika, zjišťuje Česká kancelář pojistitelů prostřednictvím informačních středisek těchto členských států.

Informační středisko pro poškozené je velmi nápomocný nástroj, který lze nalézt na webu ČKP. Díky webu lze nalézt pojistitele a dostupné informace o něm. Je jen třeba vědět datum  odpovědnosti z povinného ručení, SPZ a údaje budou žadateli poskytnuty.

Také lze najít díky webu škodní zástupce a to jak pro zahraniční pojistitele v ČR, tak pro české pojistitele v zahraničí. Zde se ale na webu ČKP SPZ nezadává, vyhledávání probíhá na jiných údajích, jako je stát pojistitele a pojišťovna, které pojištění zaštiťuje. Pojištění podle SPZ zde vyhledat nejde.