Pojištění se proti dopravním pokutám

Není třeba se obávat vysokých pokut, pokud se řidič neúmyslně dopustí dopravního přestupku. Pokud si sjedná odpovídající pojištění, zaplatí je za něj pojišťovna. Musí však po spáchání přestupku u správního řízení počítat s tím, že na něj mohou být úřady přísnější a udělit mu větší sankci.

Pojištění proti dopravním pokutám se obvykle neposkytuje. Nejvyšší správní soud uzavření takového pojištění může brát jako přitěžující okolnost, protože lidé sjednávající si tuto službu dávají najevo, že pohrdají pravidly silničního provozu.

Přitěžující okolnost

„Netřeba zdůrazňovat, že jednání řidičů, kteří již předem počítají s tím, že pravidla silničního provozu nebudou respektovat a že jim za to nehrozí žádná sankce, je vysoce společensky nebezpečné a znamená ohrožení životů, zdraví a majetku jiných účastníků silničního provozu,“ zdůraznili soudci Nejvyššího správního soudu.

„Takovou skutečnost lze v rámci hodnocení osoby odpovědné za správní delikt, samozřejmě nikoli paušálně, nýbrž při zohlednění konkrétního případu, hodnotit jako přitěžující okolnost,“ poznamenali.

Co je přestupek

Každé porušení pravidel silničního provozu může zakládat odpovědnost za přestupek. Přestupek je definován jako zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v přestupkovém nebo jiném zákoně.

O přestupek jde pouze tehdy, pokud nejde o trestný čin nebo jiný správní delikt. Od trestného činu se dopravní přestupek liší tím, že není projednáván soudem, ale obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

Přestupky mohou být vysoké nebo nízké, v závislosti na následcích porušení. Jsou součástí všech systémů práva, včetně občanského práva, trestního práva, obchodního práva a místních právních předpisů.

Přestupky mohou být trestány finanční pokutou, zákazem práce, vyhoštěním z oblasti nebo jiným trestem.

Na základní pravidla silničního provozu odkazuje Ministerstvo vnitra České republiky na svých stránkách. Soubor je ve formátu pdf a je volně ke stažení.

Základní pravidla silničního provozu by měl umět a v praxi implementovat každý řidič, který získal řidičské oprávnění – učí se je totiž v autoškole.

Dopravní přestupky v České republice

V České republice platí níže uvedené dopravní přestupky:

 • řízení pod vlivem alkoholu nebo drog
 • odmítnutí testu na alkohol/drogy
 • řízení po zadržení řidičského průkazu
 • řízení bez řidičského oprávnění
 • nedovolené předjíždění
 • nedovolená jízda přes železniční přejezd
 • couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálnici
 • nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví
 • nezastavení po nehodě
 • ujetí od dopravní nehody
 • neposkytnutí první pomoci/nepřivolání záchranky
 • technicky nezpůsobilé vozidlo/jízda bez platného technického průkazu
 • vysoká nebo nadměrná rychlost
 • nezastavení na červenou
 • ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu
 • ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení/couvání
 • ohrožení chodce na přechodu
 • nedání přednosti v jízdě
 • nepoužití autosedačky pro dítě
 • nezastavení před přechodem
 • jízda bez bezpečnostních pásů
 • řízení s telefonem v ruce
 • vozidlo bez SPZ/se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ
 • stání na místě vyhrazeném pro invalidy
 • zavinění nehody s ublížením na zdraví
 • neohlášení dopravní nehody
 • použití antiradaru
 • řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidla
 • svěření řízení neznámé osobě
 • neposkytnutí údajů ostatním účastníkům dopravní nehody
 • ohrožení chodce při odbočování
 • řízení po zadržení technického průkazu
 • aj.

Za bodované dopravní přestupky se získá 2 až 7 bodů. Kromě připočtení bodů se za spáchání přestupku udělují sankce (obvykle pokuty) příkazem na místě (dříve blokovém řízení) nebo ve správním řízení.

Dopravní přestupky jsou definovány v zákonu č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, v §125c. Ve Výpisu bodového hodnocení řidiče a ve Výpisu z evidenční karty řidiče jsou přestupky uváděny odkazem na konkrétní odstavec zákona o silničním provozu.

Co je dopravní pokuta

Dopravní pokuta je finanční pokuta uložená řidiči za porušení pravidel silničního provozu, resp. silničního zákona. Dopravní pokuta se vztahuje k celé řadě přestupků. Pokuta se vyplácí státu nebo obci, která má příslušnou silnici pod správou, a je udělována policií (státní nebo místní) či dalšími správními útvary k tomu kompetentních (např. celní správa, vojenská policie atd.).

Výše dopravní pokuty se obvykle pohybuje od několika stovek do několika tisíc korun v závislosti na přestupku. Pokud je přestupek závažný, může být dopravní pokuta zvýšena až na několik desítek tisíc korun. V nejzávažnějších případech mohou být pokuty až 100 000 Kč nebo vyšší.

Dopravní pokuta se ukládá za porušení dopravních předpisů, jako je například překročení rychlosti, nerespektování značek na silnicích, řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Pokuta může být ve formě peněžitého postihu, odtah vozidla nebo dokonce odnětí řidičáku.

Tyto pokuty se musí uhradit v plné výši. Žádná pojišťovna nemůže klientovi půjčit peníze nebo poskytnout finanční náhradu za tyto pokuty.

Pojištění na dopravní pokuty?

Pojištění u pojišťovny Slavia je určeno především řidičům, kteří se dopustí přestupku například náhodným přehlédnutím dopravním značky. Tedy neúmyslnou nebo neopakovanou chybou.

Pojištění se proto může získat pouze v případě, že řidič není viníkem velmi závažné dopravní nehody či přestupku, nebo pokud není často pokutován za ty samé drobné přestupky.

K získání pojistného plnění ovšem musí pojištěnec dále splnit několik podmínek. Ochrana proti zneužití tkví v tom, že pokuta nesmí být udělena blokově, ale musí jít do správního řízení.

Dále platí, že za dopravní přestupek musí být udělen minimálně jeden trestný bod, a nakonec musí pojištěnec počítat s tím, že spoluúčast je ve výši 2 000 Kč.

Pojištění pokut se nevztahuje na:

 • nepřímé škody všeho druhu (úroky, ušlý zisk apod.)
 • pořádkové pokuty a sankce
 • přestupky spáchané pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) nebo jiné návykové látky
 • jednání, kterým byl současně spáchán trestný čin (například způsobení dopravní nehody s ublížením na zdraví nebo s následkem smrti, neposkytnutí pomoci atd.)
 • pokutu udělenou za odmítnutí dechové zkoušky nebo lékařského vyšetření
 • jednání, kdy řidič nebyl držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění
 • újmu vzniklou v přímé souvislosti s vadou vozidla, o které pojištěný mohl nebo měl vědět

Jak pojištění dopravních pokut získat

Dopravní pokuty mohou být poměrně drahé a mohou mít závažné důsledky, proto je velmi důležité mít pojištění, které může pomoci s úhradou. Sjednání je jednoduché, většinou online.

Pojištění proti dopravním pokutám, které je obvykle nabízeno přímo od pojišťovny. S tímto typem pojištění je poskytnuto krytí nákladů na úhradu dopravních pokut, které řidič obdržel. Toto pojištění by mělo zahrnovat také úhradu nákladů na advokáta, případně náklady externího právního zastoupení.

Chce-li se řidič pojistit proti dopravním pokutám, měl by se poradit s pojišťovacím poradcem, aby si zajistil, že získá nejvhodnější pojištění pro své potřeby.