Historie povinného ručení

Komu poprvé zákon uložil povinnost uzavřít povinné ručení? Na jaká vozidla se to vztahovalo? Čtěte dále, pokud chcete vědět více. Jaká je vůbec historie povinného ručení? Od kdy je vůbec povinnost sjednávat a platit povinné ručení?

Povinné ručení (také známé jako pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) je forma pojištění, kterou majitelé motorových vozidel musí mít ve většině zemí, včetně České republiky. Jeho cílem je zajistit ochranu vůči škodám způsobeným třetím osobám (jiným účastníkům silničního provozu), které může způsobit vlastník nebo řidič vozidla.

Podmínky sjednávání a plnění pojistné smlouvy v ČR upravuje zákon č. 168/1999 Sb., jenž stanovuje, že povinné ručení musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci včetně vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci. 

Kdy zákon uložil povinnost platit povinné ručení?

První zmínky o odpovědnosti za škodu z provozu vozidla se našly v občanském zákoníku z roku 1811. Odpovědnost byla omezena jen za zavinění. V roce 1908 byla tato odpovědnost rozšířena i na následky nehody a nehody bez zavinění automobilovým zákonem.

Poprvé uložil zákon povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou provozem vozidla v roce 1925 a to jen některým majitelům motorového vozidla. Nejprve se tato povinnost týkala pilotů letadel. Časem si i majitelé jiných motorových vozidel začali dobrovolně uzavírat povinné ručení, ne však ze zákona.

Zásada dobrovolnosti platila do konce roku 1932, kdy vstoupil v platnost zákon o dopravě motorových vozidel. Na základě tohoto zákona se přeprava osob či nákladu považovala za koncesovanou živnost. Koncesionář měl povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti vozidla. Takto se na českém území zavedlo povinné ručení.

Později se však povinné ručení rozšířilo i na další provozovatele motorových vozidel. V roce 1950 se obsah povinného ručení rozšířil a z povinného ručení vzniklo pojištění zákonné.

Do konce roku 1999 šlo povinné ručení sjednat pouze u České pojišťovny. Jiná možnost nebyla. Od roku 2000 byly do možnosti uzavření povinného ručení zahrnuty i jiné pojišťovny a tím vznikl konkurenční boj o klienty na trhu. Pojišťovny nabízely čím dál více služeb (např. asistenční služby) a vedlejší produkty.

A od roku 2003 se jednotlivé pojišťovny začaly podrobněji zajímat o možnosti různých slev a výhod. Boj o klienty trvá dodnes. Některé pojišťovny stále své možnosti rozvíjí.

Byla také zřízena Česká kancelář pojistitelů, která sdružuje pojistitele, spravuje garanční fond a vykonává další činnosti.

V lednu 2014 byl zřízen Fond zábrany škod.

Důležité pojmy

Hlavním úkolem pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla.

 • Pojistná smlouva

Dohoda uzavřená mezi pojistníkem a pojistitelem. Smlouva zavazuje pojistitele poskytovat pojistné plnění v rozsahu sjednaném ve smlouvě.

Pojistná smlouva obsahuje určení pojistitele a pojistníka a údaje o vozidle, dobu trvání pojištění, limit pojistného plnění, výši pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení a formu a místo oznámení škodné události.

Po uzavření pojistné smlouvy obdrží pojistník od pojistitele zelenou kartu.

 • Zelená karta

Zelená karta je v Evropě mezinárodně uznávaným dokladem o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Řidiči vozidla umožní prokázat, že má v pořádku pojištění odpovědnosti, dále umožní vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění.

Jestliže řidič není schopen zelenou kartu předložit, může být na místě finančně penalizován blokovou pokutou ve výši do 1 500 Kč.

Od 1. 7. 2020 se zelená karta vydává i na bílém papíře, od 1.7.2021 se karta tiskne na bílý papír. Původní zelené karty jsou však v oběhu až do jejich ukončení platnosti.

 • Pojistný limit

Je nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události a je velmi významná pro pojistné plnění jednotlivých druhů škod, aby pojišťovny své produkty nenabízely s příliš nízkými limity.

Podle zákona č. 168/1999 Sb. je nejnižší povinná hranice limitu stanovena na 35 milionů korun při škodě na zdraví a 35 milionů korun při škodě na majetku. Horní limit pojištění odpovědnosti si pojišťovna určuje podle svých dispozic.

 • Rozsah povinného ručení

Povinné ručení kryje škody způsobené třetí osobě a vztahuje se na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Nepokrývá škody způsobené na vozidle, které způsobilo dopravní nehodu.

Pojistitel se ve smlouvě zavazuje hradit veškeré škody, které byly způsobeny provozem pojištěného vozidla třetí osobě:

a) způsobenou škodu na zdraví nebo usmrcením
b) způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat
c) ušlý zisk
d) účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen a) až c)

Škoda je hrazena v penězích.

 • Bonus a malus

Bonusový systém platí od počátku roku 2000 a v praxi znamená, že za každých 12 měsíců trvání povinného ručení získá pojistník u některých tarifů pojišťoven tzv. bonus.

Nárok na bonus vzniká za podmínky, že celý uplynulý rok nebyla provozem pojištěného vozidla zaviněna žádná dopravní nehoda. Většina pojišťoven započítává jeho výši na 5 %.

 • Pojistné plnění

Poškozený má právo uplatnit svůj nárok na plnění u příslušného pojistitele nebo u České kanceláře pojistitelů, jedná-li se o nárok na plnění z garančního fondu.

Při uplatnění nároku je poškozený povinen předložit společný záznam o dopravní nehodě, jedná-li se o dopravní nehodu nepodléhající oznámení Policii České republiky podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích.

 • Amortizace (opotřebení)

Snižující se hodnota vozu. Pro určení výše pojistného je rozhodující právě hodnota vozu. Pojišťovna podle stáří vozu a ceny nového vozidla vypočítá, jaká je jeho současná hodnota.

 • Škodní zástupce

Škodní zástupce je vnitrostátní pojišťovna, která likviduje pojistnou událost jménem zahraniční pojišťovny. 

Pokuty

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje nebo ponechá na pozemní komunikaci vozidlo bez pojištění odpovědnosti, za což jí může být uložena pokuta v rozmezí 5 000–40 000 Kč.

Pokuta 1 500–3 000 Kč může být uložena, pokud řidič vozidla nepředloží příslušníkům policie ČR zelenou kartu, nebo doklad o hraničním pojištění.

Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů (dále jen ČKP) byla založena s cílem poskytovat komplexní informace, poradenství a podporu v oblasti pojištění. Od svého založení si kancelář postupně vydobyla silnou pozici na trhu a stala se důvěryhodným partnerem pro jednotlivce i firmy hledající optimální způsob, jak zajistit své hodnoty a majetek.

Hlavním posláním ČKP je propojit pojišťovny, odborníky na pojištění a klienty do jednotné sítě spolupráce. Tímto způsobem kancelář napomáhá zlepšovat standardy v oblasti pojišťovnictví, inovovat produkty a procesy a zajišťovat transparentní a férové jednání mezi všemi stranami.

Česká kancelář pojistitelů poskytuje širokou škálu služeb, které zahrnují:

 1. Poradenství: Kancelář disponuje týmem odborníků na různé druhy pojištění, kteří klientům poskytují individuální rady a doporučení na základě jejich potřeb a situace. To zahrnuje analýzu rizik a výběr vhodného pojištění.
 2. Srovnání nabídek: ČKP má přístup k informacím od různých pojišťoven a dokáže klientům poskytnout přehled o dostupných produktech a nabídkách. To umožňuje klientům snadněji najít nejlepší a nejvýhodnější pojištění.
 3. Správa pojistných smluv: Kancelář může pomoci s administrativními aspekty pojištění, včetně správy a aktualizace pojistných smluv, případných změn a nároků.
 4. Školení a osvěta: ČKP pořádá různé workshopy, školení a prezentace zaměřené na vzdělávání veřejnosti ohledně důležitosti pojištění, rizik a správného postupu při nárocích.

Česká kancelář pojistitelů aktivně sleduje trendy v oblasti pojišťovnictví a snaží se přinášet inovace, které zlepšují zkušenost klientů. To může zahrnovat nové digitální nástroje pro srovnávání nabídek, online konzultace nebo využití umělé inteligence pro analýzu rizik.

V době neustálých změn a nejistot je ČKP klíčovým partnerem pro každého, kdo chce zajistit svou budoucnost a majetek. Díky svým profesionálním a etickým hodnotám představuje Česká kancelář pojistitelů oporu pro ty, kteří hledají spolehlivou ochranu prostřednictvím vhodného pojištění.

Fond zábrany škod

Fond zábrany škod je soubor finančních prostředků získávaných od členských pojišťoven České kanceláře pojistitelů, které jsou určeny k úhradě činností pomáhajícím motoristům a vedoucím k zábraně možných škod.

Každá členská pojišťovna přispívá nejméně 3 % z ročního přijatého pojištění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla za každý kalendářní rok.

Mezi příjemce těchto finančních příspěvků patří hasičský záchranný sbor, jednotky dobrovolných hasičů, ostatní složky integrovaného záchranného systému (Policie ČR a zdravotnické záchranné služby) a další subjekty zajišťující dopravně bezpečností preventivní projekty.

Z fondu zábrany škod jsou financovány také projekty, jež mají za cíl zvýšení bezpečnosti na silnicích, prevenci a osvětu účastníků silničního provozu podle Programových priorit schválených vládou a Programem Komise fondu zábrany škod na příslušný kalendářní rok. Projekty jsou hodnoceny podle kritérií.

Fond zábrany škod byl zřízen zákonem č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Nejlevnější povinné ručení

Pokud člověk hledá levné povinné ručení, může zvážit několik tipů:

 1. Srovnání nabídek: Porovnávání nabídek od různých pojišťoven může pomoci najít nejlepší možnou cenu. Existuje mnoho online srovnávačů pojištění, které mohou pomoci s tímto procesem.
 2. Volitelné pokrytí: Vybírat jen pokrytí, které se skutečně potřebuje. Někdy může být levnější zvolit základní pokrytí, pokud vůz není nový nebo cenný.
 3. Bonus za bezúhonnost: Pokud má řidič dlouhou historii bez nehod a pokut, může se dostat do výhodnějšího bonusového stupně, což mu může snížit cenu povinného ručení.
 4. Platba najednou: Některé pojišťovny nabízejí slevu, pokud pojištěný zaplatí celou částku za povinné ručení najednou, namísto měsíčních splátek.
 5. Klubové slevy: Některé pojišťovny nabízejí slevy členům určitých klubů, profesních organizací nebo firemním zaměstnancům.
 6. Další slevy: Pokud má člověk více vozidel nebo chce pojistit i další druhy pojištění u stejné pojišťovny, může mít nárok na slevy.

Je však důležité si uvědomit, že nejlevnější cena nemusí vždy znamenat nejlepší hodnotu. Při výběru povinného ručení je také důležité zohlednit kvalitu a rozsah poskytovaného pokrytí a spolehlivost pojišťovny.

Při hledání nejlevnějšího povinného ručení pomůžou různé online srovnávače a kalkulačky. Jak může srovnávač nabídek online pomoci:

 1. Rychlá a jednoduchá srovnání: Srovnávač umožní zadat základní údaje o sobě, vozidle a požadovaném pojištění. Poté zobrazí nabídky od různých pojišťoven, které se na tuto situaci nejlépe hodí.
 2. Šetření času a úsilí: Místo toho, aby musel sám klient kontaktovat různé pojišťovny a vyplňovat stejné informace opakovaně, srovnávač mu to vše zjednoduší a ukáže na jednom místě.
 3. Srovnání cen a pokrytí: Srovnávač nabídek umožní porovnat nejen ceny, avšak také rozsah poskytovaného pokrytí a další výhody. To pomůže získat celkový obraz o tom, co každá nabídka zahrnuje.
 4. Možnost výběru nejlepší nabídky: Lze si vybrat nabídku, která nejlépe vyhovuje konkrétním potřebám a finančnímu rozpočtu.
 5. Slevy a bonusy: Některé srovnávače mohou také zahrnovat informace o možných slevách a bonusech, které se mohou získat na základě situace daného řidiče.

Při použití srovnávače nabídek online je třeba si dát pozor na několik věcí:

 • Ověřit si informace: Zadávat správné údaje = dostat přesné nabídky.
 • Přečíst si podmínky: Před uzavřením pojištění si důkladně přečíst podmínky a detaily pokrytí pro dobrou informovanost.
 • Zvážit nejlepší hodnoty: Nejde jen o cenu, avšak také o kvalitu a rozsah pojištění. Srovnávat všechny aspekty, nejen cenu.

Každý srovnávač může mít své specifické funkce a nabídky, proto je dobré vyzkoušet více různých srovnávačů, aby se získal co nejúplnější přehled o dostupných nabídkách.