Podpora z povinného ručení pro dobrovolné hasiče

Lidé se vždy rádi věnovali dobrovolnému požárnímu sboru a podporovali ty, kteří riskují svůj čas a bezpečí, aby chránili ostatní. Nyní tato statečná skupina potřebuje také pomoc. Jedním z nástrojů, které mohou zlepšit a zabezpečit fungování dobrovolných hasičských sborů, je podpora z povinného ručení.

Povinné ručení je druh pojištění, které je téměř ve všech zemích požadováno zákonem. Cílem tohoto pojištění je zajistit finanční ochranu pro osoby, které jsou zraněny nebo mají majetkovou újmu v důsledku dopravní nehody.

Významným zdrojem financování povinného ručení jsou pojistné společnosti, které vybírají pravidelné poplatky od řidičů. A právě zde je klíčový bod, kde by mohli dobrovolní hasiči získávat podporu.

Jednoduše řečeno, část pojistného, které platí řidiči do povinného ručení, by byla odváděna na podporu dobrovolných hasičů. To znamená, že všichni řidiči, kteří platí povinné ručení, by přispívali do fondu, který by finančně posiloval dobrovolné hasičské sbory.

Fond zábrany škod

Jedním z důvodu zdražování povinného ručení v uplynulých letech bylo založení tzv. Fondu zábrany škod. Pojišťovny jsou do tohoto fondu povinné přispívat 3 procenty z přijatého pojistného každý rok. Vláda plánuje založení podobného fondu také pro dobrovolné hasiče.

Fond zábrany škod byl zřízen zákonem č. 160/2013 Sb., kterým se měnil zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení). Do fondu spravovaného Českou kanceláří pojistitelů pravidelně přispívají všechny české pojišťovny částkou 3 procenta z celkového zaplaceného pojistného.

Získané finanční prostředky jsou poté rozdělovány mezi složky integrovaného záchranného systému, kam patří profesionální hasiči, záchranářské složky a další subjekty podílející se na realizaci projektů, které vedou k vyšší bezpečnosti na českých silnicích.

Fond zábrany škod je konkrétně používán na:

  • pořízení techniky nebo věcných prostředků, které jsou nutné pro činnost základních složek integrovaného záchranného systému a ostatních složek IZS
  • úpravu technologií a provoz operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům
  • realizaci projektů zaměřujících se na vyšší bezpečnost silničního provozu
  • realizaci programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel

Z tohoto fondu jsou financovány také projekty, jež mají za cíl prevenci a osvětu účastníků silničního provozu podle Programových priorit schválených vládou a Programem Komise fondu zábrany škod na příslušný kalendářní rok. Projekty jsou hodnoceny podle kritérií.

Vláda usiluje o založení fondu pro dobrovolné hasiče

Do současného fondu však nejsou zařazeni dobrovolní hasiči. Celkem se jedná zhruba o 350 000 dospělých osob a mládeže, kteří dobrovolně a tedy zcela zdarma pomáhají při požárech, živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je ohrožený majetek, zdraví a mnohdy i lidský život.

Vláda nyní připravuje nový fond, který by pokryl investiční potřeby také dobrovolných hasičů.

Do nově založeného fondu by mělo údajně putovat 200 milionů korun od státu. Jednotlivé kraje by měly přispět 150 miliony korun a obce 50 miliony korun. O následném rozdělení peněz by rozhodovala nejen vláda, avšak také zástupci krajů, obcí a samozřejmě i Sdružení dobrovolných hasičů.

Vláda chce podporovat hasiče na nemocenské i výchovu hasičské mládeže

V rámci připravovaných změn se vláda zabývá také dalšími otázkami. Jednou z nich je problematika nemocenské, kterou dobrovolní hasiči dostávají v případě nemoci či úrazu v důsledku zásahu. Plnou nemocenskou nyní dostávají pouze profesionální hasiči a vláda by ráda tuto možnost zavedla také pro dobrovolníky.

Dobrovolní hasiči by rovněž měli získat zvýhodnění u zaměstnavatelů v podobě daňových úlev či jiné formy podpory.

Změny by se měly týkat vyšší podpory hasičského sportu a práce s dětmi a mládeží, která nyní v žádném případě neodpovídá skutečnosti. Náklady jsou výrazně vyšší, než činí současná podpora. Vláda to chce změnit.

Jaký by mohl být dopad této podpory?

Finanční prostředky z povinného ručení by představovaly stabilní a pravidelný zdroj financování pro dobrovolné hasičské sbory. Tyto prostředky by mohly být použity na několik klíčových oblastí:

  1. Výcvik a vybavení: Finanční podpora by umožnila dobrovolným hasičům získat lepší výcvik a zlepšit své dovednosti. Moderní vybavení a technologie by zvýšily jejich účinnost při hašení požárů a zvládání havárií.
  2. Bezpečnost a ochrana: Finanční zdroje by umožnily zlepšit bezpečnostní opatření v rámci dobrovolných hasičských stanic. Tím by se snížilo riziko úrazů a následných nákladů na léčbu a náhradu zraněných hasičů.
  3. Komunitní projekty: Dobrovolní hasiči jsou často srdcem komunity. Finanční podpora by umožnila financovat různé komunitní projekty, jako jsou prevence požárů, osvěta o bezpečnosti nebo podpora místních charitativních akcí.
  4. Odměny a motivační programy: Zajištění nějaké formy odměn nebo motivačních programů by mohlo přilákat další dobrovolníky do řad hasičského sboru. Finanční podpora by umožnila zavést atraktivní pobídky pro ty, kteří se rozhodnou věnovat svůj čas a energii dobrovolnému hasičstvu.

Samozřejmě, existují i některé otázky a obavy ohledně tohoto návrhu. Patří sem například:

  • Spravedlnost: Někteří lidé by mohli namítat, že platí povinné ručení, i když nikdy nemuseli využít služeb dobrovolných hasičů. Nicméně je důležité si uvědomit, že každý občan může kdykoliv potřebovat pomoc hasičů. Jde o formu společenské solidarity, kdy se všichni podílejí na ochraně společnosti.
  • Transparentnost: Je klíčové zajistit, aby finanční prostředky byly řádně spravovány a transparentně používány k posílení dobrovolných hasičských sborů. Musí být jasné, jaké projekty a iniciativy budou podporovány, a veřejnost by měla mít možnost sledovat, jak jsou peníze využity.

Podpora z povinného ručení pro dobrovolné hasiče je nápad, který si zaslouží vážné zvážení a diskusi. Poskytnutím finančních prostředků dobrovolným hasičům by byla uznána jejich odvaha a obětavost při ochraně lidských životů a majetku.

Povinné ručení by tak mohlo sloužit nejen jako zabezpečení pro postižené v dopravních nehodách, nicméně i jako prostředek podpory těch, kteří chrání občany v mnohem větších katastrofách.