Zdržovací taktika piráty silnic již neochrání

Každý se určitě setkal s agresivním a nebezpečným chováním některých řidičů na silnicích. Ti, kteří porušují dopravní předpisy a bezohledně ohrožují ostatní účastníky silničního provozu, jsou často označováni jako „piráti silnic“.

Po mnoho let však byli tito piráti schopni využívat zdržovací taktiku, aby se vyhnuli spravedlivému potrestání. Nicméně, časy se mění, a s nimi i postoj společnosti a zákonodárců k této problematice. Přestupky na silnicích již nebudou tolerovány, a ti, kteří se snaží uniknout spravedlnosti, se setkají s důraznějšími opatřeními.

Poslední roky přinesly značný nárůst nebezpečných situací na silnicích. Piráti silnic, kteří ignorují rychlostní limity, zahýbají mezi pruhy bez signalizace, nerespektují přednost v jízdě nebo používají mobilní telefony během řízení, způsobují vážné nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu.

Bohužel, mnoho z nich se doposud dokázalo vyhnout odpovědnosti pomocí zdržovacích taktik.

Zdržovací taktiky pirátů silnic byly různorodé a zahrnovaly například střídání řidičů, aby se utajil skutečný viník přestupku, nebo záměrné zdržování soudního procesu. Někteří řidiči dokonce uprchli ze země, aby se vyhnuli stíhání.

Zatímco někteří z nich možná byli schopni uniknout trestu, jejich nezodpovědné a nebezpečné chování zanechalo trvalé následky na obětech a jejich rodinách.

Dopravní přestupky

Naštěstí, právní systém a zákonodárci reagovali na tuto stále se zhoršující situaci. Právní předpisy byly aktualizovány a posíleny s cílem potrestat piráty silnic důrazněji a nyní už nemohou využívat zdržovací taktiky k uniknutí trestu.

Zavedení moderních technologií, jako jsou kamerové systémy sledující provoz, umožňuje snadnější identifikaci a sledování nebezpečných řidičů. To vše pomáhá zlepšovat bezpečnost na silnicích a snižovat počet dopravních nehod.

Již je to pár let co vešla v platnost novela zákona o dopravních přestupcích. Změny, které sebou novela zákona přinesla, zasáhla zejména řidiče-hříšníky, kteří hřešili na krátkou dobu projednávání přestupků. Tato lhůta byla prodloužena na dva roky a rovněž se navýšily pokuty.

Podle původních pravidel měli úředníci na vyřešení přestupku jeden rok. Pokud nebyl přestupek vyřešen, respektive nebylo vydáno rozhodnutí, přestupek byl promlčen a hřešící řidič nebyl nijak potrestán.

Řidiči se tak pomocí obstrukcí a průtahů poměrně snadno vykroutili z hrozícího trestu. V podstatě to znamenalo, že k danému přestupku nikdy nedošlo a to se týkalo i závažných přestupků na silnicích.

Vyhnout se trestům řidičům pomáhaly také specializované firmy, které znaly všechny potřebné triky. Používalo se kličkování, odvolávání, zpochybňování důkazů a podávaly se námitky tak dlouho, dokud jednoroční lhůta nevypršela.

Úředníkům se nedařilo dostat řidiče k jednáním, natož jim doručit korespondenci. Nemluvě o tom, že samotní úředníci dělají chyby a nepředkládají dostatečné důkazy.

Co je bráno jako přestupek a jaké je potrestání?

Co vlastně přestupek je, a jak jej definuje zákon. Přestupek je porušení zákona (pravidel silničního provozu), přičemž se jedná o delikt nižší závažnosti, než je například trestný čin. Ke klasickým přestupkům patří právě dopravní přestupky.

Konkrétní případy definuje příslušný zákon (mohou zahrnovat různé nebezpečné chování, jako je překračování rychlosti, jízda pod vlivem alkoholu nebo drog, neudržování bezpečné vzdálenosti, nedodržování pravidel přednosti v jízdě, ignorování značek a semaforů a mnoho dalších).

Důsledky dopravních přestupků mohou být katastrofální. Překročení rychlosti může vést k vážným nehodám s fatálními následky pro všechny zúčastněné. Jízda pod vlivem alkoholu nebo drog způsobuje sníženou reakční schopnost a narušuje schopnost řídit vozidlo.

Nedodržování pravidel přednosti v jízdě často vede k bočním srážkám a zraněním. Celkově lze říci, že dopravní přestupky výrazně zvyšují riziko nehod a snižují bezpečnost na silnicích.

Přestupek je možné řešit okamžitě na místě činu v tzv. blokovém řízení. Lze tak učinit pouze se souhlasem pachatele, jinak se případ předává do klasického správního řízení.

Řešením přestupků se v České republice zabývají primárně zvláštní komise na obecních úřadech, ve vybraných případech soudy. Pokud je pachatel uznán vinným, musí uhradit náklady řízení a samozřejmě jej čeká také příslušný trest za přestupek.

Trestání dopravních přestupků je klíčovým nástrojem pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a prevence dopravních nehod. Důsledné a spravedlivé trestání věstuje výstrahu ostatním řidičům a poskytuje motivaci pro dodržování pravidel silničního provozu:

 1. Penále a pokuty: Pokuty jsou nejčastějším způsobem trestání dopravních přestupků. Výše pokuty závisí na závažnosti přestupku a může být stanovena podle zákonů a předpisů země.
 2. Bodový systém: Bodový systém, ve kterém jsou řidičům přidělovány body za dopravní přestupky. Pokud řidič dosáhne určitého počtu bodů, může to vést k odebrání řidičského oprávnění
 3. Zákaz řízení: Za závažnější dopravní přestupky nebo opakované porušení pravidel může být řidiči na určitou dobu odebráno řidičské oprávnění.
 4. Zápisy do rejstříku: Některé dopravní přestupky mohou být zaznamenány v rejstříku dopravních přestupků. Opakované porušování pravidel může mít dlouhodobé důsledky pro řidiče, například vyšší pojištění nebo problémy při získávání zaměstnání.
 5. Výcvikové programy: Některé země nabízejí řidičům možnost účastnit se výcvikových programů jako alternativního způsobu trestání dopravních přestupků. Tyto programy mají za cíl zlepšit povědomí řidičů o bezpečnosti silničního provozu a snížit tak opakování porušení pravidel.

Nejznámějším trestem za spáchaný přestupek je finanční pokuta. Může se však také jednat o pouhé napomenutí a také zákaz činnosti či v případě dopravních přestupků zabavení řidičského průkazu a zákaz řízení na určitou dobu.

Lhůta za přestupek byla prodloužena na dva roky a pokuty byly zvýšené

Vyhnout se správnímu řízení a následnému trestu bylo v průběhu jednoho roku poměrně snadné. Proto byla lhůta nově prodloužena na celkové dva roky ode dne jeho spáchání, aby se řidiči nemohli trestu tak jednoduše vyhnout. Do uvedené lhůty se přitom nezapočítává lhůta, během níž se kvůli stejnému činu vedlo trestní řízení.

To však není jediná změna, kterou mohli řidiči zaznamenat. Kromě prodloužené lhůty byly zvýšeny blokové pokuty.

Maximální výše pokuty, jež může být udělená v blokovém řízení (na místě činu) byla z 1 000 korun zvýšená na 5 000 korun. Maximální pokuta uložena v příkazním řízení činí až 10 000 korun oproti původním 4 000 korunám.

Ke změně došlo také v udělování trestů mladistvým občanům ve věku od 15 do 18 let. Jelikož v České republice je možné legálně řídit vozidlo od 18 let, nemají mladiství za volantem co dělat. Pokud se tak stane, čeká je pokuta ve výši až 2 500 korun v blokovém řízení a až 5 000 korun v příkazním řízení.

Centrální registr vybraných přestupků

Další důležitou úpravou, která řidiče čekala, bylo vytvoření centrálního registru vybraných přestupků. Zde jsou evidovány nejen dopravní přestupky, nicméně také přestupky proti majetku a proti veřejnému pořádku a občanskému soužití.

Jednotlivé záznamy jsou v registru uchovávané po dobu pěti let. V případě recidivy pachatele čeká přísnější postih.

Centrální registr vybraných přestupků je databáze, která slouží k centralizovanému shromažďování informací o určitých přestupcích, které jsou považovány za významné z hlediska veřejné bezpečnosti a zájmu. Tyto vybrané přestupky se liší od běžných přestupků tím, že mají větší potenciál ohrožovat společnost a její členy.

Centrální registr vybraných přestupků zahrnuje informace o přestupcích, jako jsou:

 1. Druh přestupku: Zahrnuje různé kategorie, například drogové delikty, krádeže, vandalismus, fyzické útoky atd.
 2. Osobní údaje pachatele: Jméno, fotografie, adresa, datum narození a další údaje, které pomáhají identifikovat pachatele.
 3. Místo a datum přestupku: Informace o místě a čase, kde přestupek proběhl.
 4. Trestní řízení a průběh: Zahrnuje informace o stíhání, soudu a výsledku trestního řízení.
 5. Historie přestupků: Informace o předchozích přestupcích a jejich trestání.

Registr funguje na principu spolupráce mezi různými orgány činnými v trestním řízení, jako jsou policie, soudy a další správní úřady. Tyto orgány zaznamenávají informace o vybraných přestupcích a nahrávají je do centrální databáze.

Díky této centralizaci jsou informace snadno dostupné a sdílené mezi relevantními orgány, což usnadňuje vyšetřování, stíhání a trestání pachatelů.

Samozřejmě, že centrální registr vybraných přestupků vyvolává otázky ohledně ochrany soukromí a spravedlnosti. Proto je důležité, aby byl navržen tak, aby respektoval základní práva a aby byl používán s odpovídající mírou transparentnosti a zákonné ochrany.

Výhody registru přestupků

Centrální registr vybraných přestupků představuje mocný nástroj pro zlepšení bezpečnosti a spravedlnosti ve společnosti. Jeho výhody jsou:

 1. Efektivnější vyšetřování: Centrální registr usnadňuje vyšetřování, protože všechny informace o přestupcích jsou dostupné na jednom místě. To umožňuje rychlejší identifikaci podezřelých a objasnění případů.
 2. Prevence přestupků: Může sloužit jako preventivní nástroj, protože znalost existence centrálního registru a možného trestního stíhání může odradit potenciální pachatele.
 3. Zlepšení bezpečnosti: Díky lepšímu vyšetřování a prevenci se zvyšuje úroveň bezpečnosti v oblastech, kde je registr používán.
 4. Omezení opakování přestupků: Umožňuje snadnější sledování opakovaných přestupců a jejich postih.

Každý řidič má povinnost dodržovat dopravní předpisy a chovat se zodpovědně. Piráti silnic, kteří ohrožují ostatní a páchají přestupky, musí nést následky svého jednání. Je důležité, aby byli spravedlivě potrestáni a aby se ujistilo, že jejich chování nemá místo na žádných silnicích.

Prevence

Kromě trestání je klíčové také zaměřit se na prevenci dopravních přestupků. Informační kampaně, bezpečnostní výcvik a lepší infrastruktura jsou klíčové prvky v boji proti dopravním přestupkům.

Vzdělávání veřejnosti o nebezpečích dopravních přestupků a výhodách dodržování pravidel silničního provozu může přispět k vytváření bezpečnějších silnic pro všechny.