Co dělat se zaplaveným vozidlem

Povodně patří mezi přírodní jevy, které mohou způsobit značné škody na majetku a ohrozit lidské životy. Česká republika, bohatá na řeky a vodní toky, neunikla ani tomuto fenoménu. Povodně jsou tady historicky známé a postihují různé oblasti. Jednou ze škod, které povodně přinášejí, jsou zaplavená vozidla.

Povodně jsou přirozeným jevem, který v průběhu historie způsobil mnoho katastrof. Oblasti ležící podél velkých řek, jako jsou Vltava, Labe, Morava a další, jsou náchylné k povodním. Intenzita povodní je ovlivněna různými faktory, včetně meteorologických podmínek, srážek, stavu vodních toků a regulace vodních nádrží.

V Čechách se povodně často vyskytují během jarního a letního období, kdy srážky mohou být vyšší a taje sněhová pokrývka. Povodně pak mohou zaplavit zemědělská pole, zatopit níže položené oblasti měst a vesnic a ohrozit infrastrukturu, jako jsou mosty a silnice.

Zaplavená vozidla

Během povodní jsou vozidla ohrožena zaplavením, pokud se ocitnou v oblasti, která je pod vodou. Zaplavená vozidla mohou být nebezpečná z několika důvodů:

 1. Ohrožení životů: Pokud řidiči ignorují varování o povodních nebo podcení hloubku vody na silnici, mohou uvíznout ve svém vozidle. V takové situaci hrozí riziko utonutí, zejména pokud voda rychle stoupá.
 2. Znečištění životního prostředí: Zaplavená vozidla mohou unikat nebezpečné látky, jako jsou paliva, oleje a chemikálie, což může vážně poškodit místní ekosystémy a pitnou vodu.
 3. Překážka pro záchranné služby: Zaplavená vozidla mohou bránit práci záchranných služeb, když se snaží evakuovat postižené obyvatele nebo poskytnout pomoc.
 4. Poškození vozidla: Prolongovaná expozice vody může vážně poškodit mechanické a elektrické součásti vozidla, což může způsobit jeho zničení nebo snížit jeho hodnotu.

Prevence je nejlepším způsobem, jak minimalizovat riziko zaplavení vozidla během povodně. Řidiči by měli dbát na meteorologická varování a vyhýbat se projetím zatopených silnic a míst, kde voda dosahuje neznámé hloubky.

Auta jsou, co se týče vodního živlu, nejzranitelnější od podvozku. Je proto důležité snažit se proto vyvarovat přejezdům přes zatopené silnice nebo hlubokou vodu.

Většina aut zvládne bez úhony průjezd vodou, která dosahuje do výše prahu vozidla. V případě, že hladina vody tento bod přesahuje, hrozí vážné poškození vozidla.

V případě, že už se řidič musí s vozidlem brodit, měl by jet co nejpomaleji. Při vyšších rychlostech se totiž tvoří před vozidlem vlna, která může zatéct do motoru. Jestliže už do brodu jednou vjede, v žádném případě by neměl zastavovat ani couvat, pokud to situace dovolí.

Pokud se řidič ocitne v záplavě, je potřeba zachovat chladnou hlavu a postupovat opatrně. Následující kroky mohou pomoci zvládnout situaci:

 1. Zůstat v bezpečí: Pokud je to možné, opustit zaplavené vozidlo a přesunout se na vyvýšené místo. Nesnažit se zaplavující vozidlo pohánět nebo jej zachraňovat, zejména pokud je voda vysoká nebo rychle teče.
 2. Vypnout veškeré elektrické zařízení: Pokud voda překvapila řidiče během jízdy a došlo k zaplavení motorového prostoru, okamžitě vypnout motor, zapalování a veškeré elektrické zařízení (světla, rádio atd.) na vozidle. To pomůže minimalizovat riziko požáru nebo elektrického zkratu.
 3. Nestartovat motor: Nestartovat motor, dokud si řidič není jistý, že motorový prostor a palivový systém jsou suché. Pokus o nastartování může způsobit vážné poškození motoru.
 4. Oznámit pomoci: Pokud je řidič uvězněn ve vozidle nebo situace vyžaduje okamžitou pomoc, měl by zavolat na tísňovou linku a informovat dispečery o své poloze, situaci a sdělit jakoukoliv jinou důležitou informaci.
 5. Chránit si zdraví: Pokud se řidič ocitne ve vodě, měl by se vyvarovat kontaktu s vodou co nejvíce. Může být znečištěná nebo obsahovat nebezpečné předměty.
 6. Zavolat na pojišťovnu: Jakmile je dotyčný člověk v bezpečí, měl by kontaktovat svou pojišťovnu a informovat ji o situaci. Pojistné krytí může zahrnovat škody způsobené zaplavením, a proto je důležité včasné nahlášení události.
 7. Odstranit zaplavené vozidlo: Odebrání vozidla z vody je nejlepší nechat na profesionálních odtahových službách. Snažit se nepoškozovat vozidlo ještě více pokusy o jeho samostatné odstranění.

Zaplavení vozidla může být nebezpečné a způsobit značné škody. Vždy je důležité dbát na osobní bezpečnost a nebrat situaci na lehkou váhu. Pokud si člověk není jistý, jak postupovat, měl by vyčkat na odbornou pomoc a konzultaci.

Vše nafotit

Pokud už voda poškodila auto, v prvé řadě by se měla pořídit důkladná fotodokumentace. Fotky se mohou pořídit klidně i na mobilní telefon, pokud není zrovna po ruce fotoaparát. A stejně jako u každé pojistné události platí, že čím více fotografií se pořídí, tím lépe pro poškozeného.

Je třeba nafotit nejen interiér a exteriér vozidla, nicméně také okolí a případné objekty, které vozidlo při povodni poškodily.

Fotodokumentace poté usnadní jednání s pojišťovnou. Je třeba připomenout, že poškození auta živelnou pohromou, potažmo tedy i povodní, nekryje povinné ručení, avšak pouze havarijní pojištění.

Auto nechat důkladně vysušit

Pokud jsou již hotové fotografie pro pojišťovnu, auto bez prodlení vysušit. Při vysoušení vozidla se doporučuje následující postup:

 • nejprve odpojit akumulátor
 • pak vůz odstavit na suché místo a nechat odvětrávat
 • čalounění a ostatní savé komponenty vozidla rovnou vyhodit (zanesené kalem a špínou a hrozí jim také biologické nebo chemické znečištění z náplavy)

V žádném případě vozidlo nestartovat ani zapínat jakoukoliv elektrotechniku do té doby, dokud vozidlo není zcela vysušeno. Mohlo by totiž dojít ke zkratu, což by vedlo k výraznému navýšení škody. Totéž platí i o ostatních předmětech využívajících ke svému chodu elektřinu, které byly zrovna ve vozidle (např. mobil).

Vozidlo pojistit

Jak již bylo v článku předesláno, na poškození vozidla živelnou pohromou se povinné ručení nevztahuje, a je tedy nutné mít vyřízené pojištění havarijní. Navíc není nutné sjednávat kompletní havarijní pojištění, které pokryje všechna pojistná rizika. Vozidlo se může pojistit jen částečně.

Prostě si zájemce vybere ta pojištění, které podle něj mohou nastat nejpravděpodobněji, a pouze za ty bude platit. Díky částečnému havarijnímu pojištění tak získá nižší cenu.