Krátí pojišťovny pojistné plnění neoprávněně?

Společnost VašeNároky.cz nabízí lidem spolupráci při vymáhání odškodného. Tvrdí přitom, že pojišťovny pojistné plnění krátí neoprávněně. Pojišťovny se však brání a společnost označují za lovce nehod a podvodníky.

Pojištění je jedním z klíčových nástrojů pro zajištění finanční stability a ochranu proti nepředvídatelným událostem. Lidé uzavírají různé druhy pojištění, jako je životní pojištění, havarijní pojištění u automobilů, nemocenské pojištění a mnoho dalších, aby se ujistili, že budou mít v případě potřeby finanční zabezpečení.

Nicméně, v poslední době se objevují obavy a zprávy o neoprávněném krácení pojistných plnění, což znamená, že pojišťovny by mohly zasahovat do klientových nároků a neplnit plně jejich oprávněné požadavky.

Tato praxe by byla nejen nemorální, avšak také by měla vážné důsledky pro důvěru ve finanční instituce a stabilitu pojišťovacího průmyslu.

Co je pojistné plnění

Pojistné plnění je finanční kompenzace, kterou pojišťovna vyplácí pojištěnci nebo oprávněné osobě v případě, že dojde k události, která je krytá podmínkami daného pojistného produktu.

Jedná se o peněžní či jinou formu náhrady, která má kompenzovat finanční ztrátu nebo nepříjemnosti, kterou pojištěnec utrpěl v důsledku události, proti které se pojišťoval.

Pojistné plnění je klíčovou součástí pojistných smluv a zajišťuje, že pojišťovací produkt má smysluplný a užitečný účel pro pojištěnce. Je důležité mít na paměti, že pojistné plnění bude vypláceno pouze v souladu s podmínkami a limity stanovenými v pojistné smlouvě.

Proto je důležité si smluvní podmínky důkladně přečíst a porozumět jim před tím, než je uzavřena jakákoliv pojistná smlouva.

Krácení pojistných plnění

Krácení pojistných plnění je situace, kdy pojišťovna neoprávněně odepře nebo omezuje klientovi vyplacení plnění v případě, že má oprávněný nárok na finanční kompenzaci. To může zahrnovat odmítnutí náhrady za poškození majetku, odmítnutí vyplacení plnění v případě nemoci nebo úmrtí a další neoprávněné omezení plnění.

Důsledky krácení pojistných plnění:

 1. Finanční obtíže: Pokud klienti nedostanou plnění, na které mají nárok, mohou se ocitnout v závažných finančních obtížích. Tento krok může mít negativní dopad na jejich životní styl, platební schopnost a celkovou životní kvalitu.
 2. Ztráta důvěry: Krácení pojistných plnění vytváří nedůvěru vůči pojišťovnám a finančním institucím obecně. Klienti budou mít obavy, že když budou potřebovat podporu, nebudou schopni se spolehnout na své pojistky.
 3. Právní problémy: Neoprávněné odepření pojistných plnění může vést k právním sporům mezi klienty a pojišťovnami. To nejenže znamená další náklady pro obě strany, nicméně to může také poškodit pověst pojišťovny.

Prevence krácení pojistných plnění:

 1. Důkladné čtení smluv: Klienti by měli pečlivě číst a porozumět smlouvám a podmínkám svého pojištění, aby byli dobře informováni o svých právech a povinnostech.
 2. Komunikace: Když má klient nárok na pojistné plnění, měl by co nejdříve kontaktovat pojišťovnu a předložit všechny potřebné dokumenty. Důkladná komunikace může usnadnit proces vyřizování plnění.
 3. Právní pomoc: V případě, že klient má podezření na krácení pojistných plnění, měl by zvážit konzultaci s právním expertem nebo ombudsmanem pro pojišťovnictví.

Ředitel společnosti VašeNároky.cz, osočuje české pojišťovny z neoprávněného krácení pojistného plnění u povinného ručení.

Jako příklad uvádí svého klienta, na jehož autě byla při nehodě způsobená škoda, která v neznačkovém servisu přišla na 102 000 korun. Pojišťovna však klientovi uhradila pojistné plnění ve výši 67 333 korun. Klient se proto obrátil na společnost VašeNároky.cz,, která mu pomohla částku vyrovnat.

Ředitel této společnosti tvrdí, že pojišťovny nižší odškodné vyplácí zcela záměrně.

„Nejčastěji pojišťovny argumentují tím, že by se poškozený proplacením plných nákladů na nové díly obohatil, protože bourané díly byly starší, a tudíž méně hodnotné. Operují při tom s pojmy jako amortizace a odkazují na paragrafy, které jsou pro laika naprosto nesrozumitelné. Soudy naštěstí tyto argumenty neuznávají a ve většině případů dávají poškozeným řidičům za pravdu,“ říká.

Pojišťovny označují tyto společnosti za “lovce nehod”

Pojišťovny se proti těmto tvrzením důrazně brání a společnosti, jako je VašeNároky.cz, označují za lovce nehod. Ti totiž vyhledávají účastníky dopravních nehod aktivně a za účelem získání vyššího pojistného plnění. Nedělají to zadarmo a jejich provize činí pět až pětadvacet procent z celkové vymožené částky.

„Tvrzení vychází buď ze zásadní neznalosti problematiky pojištění, anebo, což je závažnější, z úmyslného šíření zkreslených informací za účelem vlastního prospěchu. Zisk těchto společností je tvořen nadhodnocováním cen jak oprav, tak nájmů náhradních vozidel,“ tvrdí mluvčí pojišťovny Kooperativa.

Pojišťovny se brání a tvrdí, že postupují dle zákona. „Při výpočtu skutečné škody pojišťovny zohledňují obvyklý způsob opravy podle stáří vozidla, počtu najetých km a způsobu servisování a opravování vozidla před vznikem pojistné události,“ říká pracovník z pojišťovny Allianz.

Amortizaci (tj. opotřebení) odečítají pouze u dílů, které podléhají rychlému opotřebení, jako jsou například pneumatiky, výfuky či akumulátory.

Pojištění na auto

Pojištění pro automobily je důležitým způsobem, jak chránit sebe, své vozidlo a další účastníky silničního provozu. Existuje několik druhů pojištění, které mohou majitelé automobilů uzavřít, aby se zabezpečili proti různým rizikům. Mezi nejběžnější druhy patří:

 1. Povinné ručení (zákonná odpovědnost): Povinné ručení je právně stanovené pojištění, které musí mít každý majitel automobilu, které je provozováno na veřejných silnicích. Toto pojištění pokrývá škody způsobené třetím osobám, tedy ostatním účastníkům provozu. Slouží k náhradě škod, které majitel vozu způsobí jiným osobám, ať už jde o škody na vozidlech, zdraví nebo majetku.
 2. Havarijní pojištění: Havarijní pojištění pokrývá škody na vlastním vozidle, které vzniknou v důsledku dopravní nehody nebo jiného typu havárie, například kolize, převrácení nebo poškození vozidla způsobené vichřicí. Toto pojištění může také zahrnovat vandalismus, krádež nebo poškození v důsledku přírodních katastrof.
 3. Připojištění: Připojištění jako pojištění proti nepředvídatelným událostem, zahrnuje různé rizika, která nejsou součástí povinného ručení ani havarijního pojištění. Sem mohou spadat škody způsobené povětrnostními vlivy, krádeže nebo vandalstvím.
 4. Pojištění proti krádeži: Toto pojištění se zaměřuje výhradně na krádež vozidla. Pokrývá náklady spojené s obnovením majetku v případě, že je vozidlo ukradeno, nebo na opravu škod způsobených při krádeži.
 5. Pojištění asistenčních služeb: Toto pojištění zajišťuje asistenční služby v případě nehody nebo technické závady na vozidle. Může zahrnovat odtažení vozidla, poskytnutí náhradního vozidla, nouzovou opravu na místě a další podpůrné služby.
 6. Základní pojištění řidiče a cestujících: Toto pojištění poskytuje finanční kompenzaci v případě úrazu řidiče nebo cestujících ve vozidle. Pokrývá léčebné náklady, invaliditu, smrt nebo trvalé následky úrazu.

Je důležité si vybrat správný druh pojištění na auto podle svých individuálních potřeb a situace. Každý z těchto druhů má své vlastní specifické pokrytí a omezení, a proto je doporučeno pečlivě prostudovat smluvní podmínky a poradit se s pojišťovacím poradcem, aby se zajistila co nejlepší ochrana pro vozidlo a jeho majitele.