Správný postup při vyřizování pojistné události

Při vyřizování pojistné události je třeba dodržet správný postup. Jsou však situace, ve kterých čeští řidiči tápou a nejsou si správným postupem zcela jistí. Jaké jsou nejčastější případy, během kterých si čeští řidiči neví rady? Jak správně postupovat?

Poškození vozidla kvůli špatnému stavu vozovky, srážka se zvěří a opuštění místa nehody viníkem. To jsou tři nejčastější případy, u kterých si čeští řidiči velmi často neví rady, jak správně postupovat.

Jak se v těchto situacích nejlépe zachovat, aby se usnadnilo vyřízení pojistné události, poradí odborník, vedoucí divize autopojištění ve Slavia pojišťovně.

Pojistné události se mohou stát každému. Může to být havárie automobilu, požár domu, krádež majetku nebo jiná nečekaná událost, která způsobuje škodu. V takových případech je důležité vědět, jak postupovat při vyřizování pojistné události, aby se získala náhrada za způsobenou škodu od pojišťovny.

Zde je několik kroků, které je vhodné dodržovat:

 1. Ohlašování pojistné události: Prvním krokem je okamžité ohlášení pojistné události pojišťovně. Většina pojišťoven má zřízené linky pro příjem ohlášení nebo online formuláře na svých webových stránkách. Je důležité poskytnout přesné a podrobné informace o události, včetně místa, data, příčiny a rozsahu škody.
 2. Dokumentace: Shromáždit veškeré důkazy o události a škodě, které by mohly být požadovány pojišťovnou. Může se jednat o fotografie, policejní protokoly, lékařské zprávy nebo jiné relevantní dokumenty. Dobré je také uchovávat kopie veškeré korespondence s pojišťovnou, jako je e-mailová komunikace nebo záznamy telefonních hovorů.
 3. Konzultace s pojišťovnou: Je vhodné se poradit s pojišťovnou ohledně postupu vyřizování pojistné události. Zjistit, jaké dokumenty je třeba poskytnout a jak dlouho to trvá. Zároveň se informovat o možných omezeních, výlukách a podmínkách, které se vztahují na konkrétní pojistnou smlouvu.
 4. Vyplnění formulářů: Pojišťovna klienta pravděpodobně požádá o vyplnění specifických formulářů týkajících se události. Být důkladný při vyplňování informací a vyhnout se nepřesnostem. Požádat o pomoc od pojišťovny nebo odborníka v případě nejasností.
 5. Odeslání dokumentů: Po sesbírání všech potřebných dokumentů je třeba je odeslat pojišťovně. Doporučuje se použít zabezpečený způsob doručení, jako je doporučený dopis s potvrzením o doručení, aby byl důkaz o odeslání.
 6. Sledování průběhu vyřizování: Po odeslání dokumentů je vhodné pravidelně sledovat průběh vyřizování pojistné události. Pokud je něco nejasné nebo pokud je potřeba poskytnout další informace, je dobré být aktivní a komunikovat s pojišťovnou.
 7. Odpověď a vyplacení náhrady: Pojišťovna by měla poskytnout písemnou odpověď klientovi na žádost o náhradu. Pokud je škoda kryta pojistnou smlouvou a všechny potřebné dokumenty jsou předloženy, měla by být náhrada vyplacena v souladu s podmínkami smlouvy. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo nespokojenosti je třeba se obrátit na pojišťovnu a požádat o vysvětlení.

Správný postup při vyřizování pojistné události je závislý na specifických podmínkách a požadavcích každé pojistné smlouvy a pojišťovny. Je proto vždy dobré důkladně prostudovat smlouvu a poradit se s odborníky, aby byl klient připraven na případné nepředvídané události.

Případ první: Řidič si poškodil auto na rozbité vozovce. Jak má postupovat?

Zejména na konci zimy se řidiči musí potýkat s poničenými vozovkami, které jim mohou značně poškodit vůz. Právě výtluky na vozovkách jsou častou příčinou poškození vozidel. Má vůbec majitel vozidla právo na uhrazení škody a jak má takovou situaci řešit?

„Pokud k takové situaci došlo a nemáte havarijní pojištění, můžete požadovat náhradu škody na správci komunikace. Musíte však prokázat a předložit důkazy, že škoda na autě byla způsobena špatným stavem vozovky. Pro tyto účely si pořiďte detailní fotodokumentaci s podrobným popisem, kde a jak se nehoda stala, vhodné je také svědectví další osoby. Jestliže máte havarijní pojištění, náhradu škody zapříčiněnou silničním výtlukem můžete uplatit u své pojišťovny,“ popisuje správný popis řešení pojistné události Ladislav Bělina ze Slavia pojišťovny.

Řidič, který utrpí škodu na svém vozidle v důsledku rozbité vozovky, může zvážit následující postup:

 1. Zajištění bezpečnosti: Pokud je to možné a bezpečné, řidič by měl okamžitě přesunout své vozidlo na bezpečné místo, mimo provoz vozidel. Tím se minimalizuje riziko dalších nehod nebo zhoršení škody.
 2. Dokumentace škody: Je důležité shromáždit důkazy o rozbité vozovce a škodě na vozidle. Řidič by měl pořídit fotografie místa nehody, včetně rozbité vozovky a škody na voze. Může být užitečné také si zaznamenat čas a místo nehody, stejně jako výskyt svědků, kteří by mohli potvrdit stav vozovky.
 3. Kontaktní informace: Pokud jsou k dispozici svědci nehody nebo jiní řidiči, měl by řidič získat jejich kontaktní informace, jako jméno, telefonní číslo a adresu. Tyto informace mohou být užitečné při podávání nároku na náhradu za škodu u pojišťovny.
 4. Ohlášení pojistné události: Řidič by měl ihned ohlásit pojistnou událost své pojišťovně. Měl by poskytnout podrobnosti o nehodě, včetně popisu stavu vozovky, místa a času nehody, fotografií a svědectví svědků, pokud jsou k dispozici.
 5. Kontrola pojistné smlouvy: Řidič by se měl seznámit s podmínkami své pojistné smlouvy. Některé pojišťovny mohou mít vyloučení pro případy škod způsobených rozbitou vozovkou, zatímco jiné mohou poskytovat krytí. Je důležité zjistit, zda je tato událost kryta podmínkami smlouvy.
 6. Záznam události: Řidič by měl si pečlivě zaznamenat všechny podrobnosti týkající se události, včetně data a času kontaktu s pojišťovnou, jména a informací o příslušném pracovníkovi pojišťovny, a také si uchovávat kopie veškeré korespondence.
 7. Odeslání nároku na pojišťovnu: Řidič by měl předložit kompletní nárok na pojišťovnu s veškerými potřebnými dokumenty, včetně fotografie škody, fotografií rozbité vozovky, svědeckých výpovědí a dalších relevantních informací. Je důležité postupovat podle pokynů pojišťovny a dodržovat stanovené lhůty pro podání nároku.
 8. Sledování průběhu nároku: Řidič by měl pravidelně komunikovat s pojišťovnou a sledovat průběh svého nároku. Může být užitečné si zaznamenávat data a obsah všech rozhovorů nebo korespondence s pojišťovnou.

Je důležité mít na paměti, že každý případ může být odlišný a postup se může lišit v závislosti na pojistné smlouvě a předpisech. Je proto vhodné se poradit s odborníkem na pojistné právo nebo kontaktovat pojišťovnu pro konkrétní informace a rady týkající se dané situace.

Případ druhý: Má řidič nárok na náhradu škody na autě z důvodu srážky se zvířetem?

Počet nehod, které způsobí srážka se zvířetem, každoročně narůstá. Srážka musí být v každém případě oznámená policii, která o nehodě informuje příslušný myslivecký spolek. Kdo je však za škodu zodpovědný a má majitel poškozeného vozidla nárok na škodu?

Jistotou je havarijní pojištění. Pokud jej řidič nemá, může si k povinnému ručení sjednat připojištění. Některé pojišťovny dokonce riziko srážky se zvěří mají zahrnuté již v základním balíčku.

V každém případě je doporučeno, aby se okamžitě ohlásila událost pojišťovně a poskytli veškeré potřebné informace, jako je místo a čas srážky se zvířetem, fotografie škody a případně svědectví svědků.

Pojišťovna poskytne podrobnější informace o postupu při podání nároku a o dalších dokumentech, které mohou být požadovány.

Případ třetí: Jak má řidič postupovat, když viník nehody ujel z místa nehody?

Velmi častým případem je opuštění místa nehody viníkem (např. parkoviště). Majitelé poškozeného vozidla si nejsou jisti, zda vůbec mají právo uplatnit škodu z povinného ručení.

„Pokud by poškozený řidič chtěl řešit škodu tímto způsobem, potřebuje znát původce dopravní nehody. Ten přitom nemusí být v době zjištění nehody osobně přítomen. K jeho identifikaci postačí i lísteček, který viník zanechal poškozenému řidiči za stěračem auta. Původce nehody mohou identifikovat také svědci. V případě, že viník není zjištěn, nelze škodu z povinného ručení proplatit. Poškozený řidič však může v takovém případě využít k náhradě škody svého havarijního pojištění,“ říká Ladislav Bělina.

Poškozený řidič by měl podniknout následující kroky:

 1. Zajištění bezpečnosti: Pokud je to možné a bezpečné, řidič by měl okamžitě přesunout své vozidlo na bezpečné místo, mimo provoz vozidel. Tím se minimalizuje riziko dalších nehod nebo zhoršení škody.
 2. Zkontaktování policie: Řidič by měl ihned zavolat místní policii a ohlásit nehodu. Je důležité poskytnout policii co nejvíce informací o nehodě, včetně místa, času a popisu události.
 3. Shromáždění důkazů: Řidič by měl shromáždit veškeré důkazy o nehodě. To může zahrnovat fotografování místa nehody, škody na vozidle a jakýchkoli dalších relevantních prvků. Také je užitečné získat jména a kontaktní informace případných svědků, kteří mohou poskytnout svědectví o nehodě.
 4. Zaznamenání informací o útěku viníka: Pokud je to možné, měl by se řidič pokusit zaznamenat co nejvíce informací o vozidle, které ujelo z místa nehody. To zahrnuje registrační značku, značku a model vozidla a popis toho, co se stalo. Tato informace může být důležitá pro identifikaci viníka.
 5. Kontaktní informace svědků: Řidič by měl získat kontaktní informace od případných svědků, kteří by mohli poskytnout důležitá svědectví týkající se nehody.
 6. Oznámení pojišťovně: Řidič by měl ihned oznámit nehodu své pojišťovně. Je důležité poskytnout pojišťovně všechny potřebné informace a dokumenty týkající se nehody. Pojišťovna řidiči poskytne pokyny ohledně postupu pro podání nároku.
 7. Spolupráce s policií a pojišťovnou: Řidič by měl úzce spolupracovat s policií a pojišťovnou, poskytnout veškeré požadované informace a vyhovět jejich žádostem. Dodržování stanovených lhůt a komunikace s oběma stranami je klíčové pro správné vyřízení případu.

Je důležité si uvědomit, že postup se může lišit v závislosti na místních právních předpisech a požadavcích pojišťoven. Proto je vždy vhodné se obrátit na místní autority a konzultovat situaci s odborníky na právo a pojištění, aby řidič získal konkrétní rady pro svůj případ.