Pojistná událost | Slovník pojmů

Nahodilá skutečnost, která je specifikovaná pojistnou smlouva a všeobecnými pojistnými podmínkami. Pokud stanovené podmínky splňuje, je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.