Mají pojišťovny právo krátit pojistné plnění kvůli amortizaci?

Je známo, že pojišťovny s oblibou krátí pojistné plnění a jako odůvodnění uvádí amortizaci. Tento fakt je známý natolik, že jej lidé považují za normální, i když se jim nelíbí. Podle rozhodnutí Ústavního soudu již z roku 2008 tento postup správný není a pojišťovny jsou povinné vyplatit plné odškodnění.

Amortizace je termín používaný v ekonomii a finančních oborech k popisu postupného snižování hodnoty aktiv nebo dluhů v průběhu času. V kontextu pojistných smluv se amortizace používá k omezení pojistného plnění u majetkových pojištění, a to zejména u věcí, které se časem opotřebovávají nebo se stávají zastaralé.

Amortizace je tedy pojem pro opotřebení a klesající hodnotu motorového vozidla v důsledku jeho užívání. Amortizace je závislá zejména na stáří vozidla, počtu najetých kilometrů a dalších kritériích.

Cílem amortizace je zohlednit hodnotu zabezpečeného majetku v souladu s jeho aktuálním stavem a zabránit případnému zneužití pojistného plnění.

Pro majitele motorových vozidel je pojištění nezbytnou součástí každodenního života. Zajišťuje klid a jistotu v případě, že dojde k nehodě, krádeži nebo jiným nepříjemným událostem. Nicméně existuje jedno důležité pojistné téma, o kterém by měl každý řidič vědět: krácení pojistného plnění.

Co je krácení pojistného plnění

Krácení pojistného plnění je postup pojišťovny, při kterém snižuje či odmítá vyplácet plnou náhradu pojištěnému za škodu, která nastala na jeho vozidle. Toto snížení může být způsobeno různými faktory, z nichž některé mohou být na straně pojišťovny, a jiné zase na straně pojištěného.

Důvody krácení pojistného plnění mohou zahrnovat:

 1. Nepřesné nebo zastaralé informace: Pokud se při sjednávání pojištění poskytnou nepřesné nebo zastaralé informace o vozidle, může to vést k odmítnutí plného plnění. Je důležité poskytnout všechny relevantní informace o vozidle, jako je jeho stáří, technický stav, ujeté kilometry atd.
 2. Nepovolené užití vozidla: Jestliže pojistný plán nezahrnuje určité druhy užití vozidla (např. komerční využití nebo závodní činnost) a dojde k nehodě při těchto činnostech, může dojít k omezení nebo odmítnutí plnění.
 3. Opožděná platba pojistného: Neplacení pojistného včas může být důvodem pro snížení plnění.
 4. Nedodržení pravidel řízení: Pokud řidič, který způsobil nehodu, nedodržel pravidla silničního provozu (např. rychlá jízda, řízení pod vlivem alkoholu nebo drog), může dojít k omezení nebo úplnému krácení pojistného plnění.
 5. Podezření z podvodu: Pokud pojišťovna má podezření, že pojištěný nějakým způsobem zfalšoval nebo zveličil škodu, mohou provést vyšetřování a případně omezit plnění, pokud jsou podezření potvrzena.

Krácení pojistného plnění může být pro majitele vozidla frustrující a stresující. Avšak dodržováním pravidel, poskytováním správných informací a odpovědným řízením se může minimalizovat riziko, že se s touto nepříjemnou situací bude muset pojištěný potýkat.

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

I když se krácení pojistného plnění zdá být nepříjemným tématem, existuje několik opatření, která se mohou přijmout, aby byl pojistný plán co nejúčinnější:

 • Přečíst si důkladně smlouvu: Při sjednávání pojištění si pozorně přečíst podmínky a výluky pojistné smlouvy. Ujistit se, že všechna ustanovení jsou srozumitelná a v případě jakýchkoli nejasností se zeptat pojišťovny.
 • Poskytnout pravdivé informace: Vždy poskytnout pravdivé a aktuální informace o vozidle, včetně jeho užití a řidičů, kteří budou vozidlo řídit.
 • Dodržovat pravidla silničního provozu: Vždy řídit své vozidlo zodpovědně a dodržovat všechna pravidla silničního provozu.
 • Platit včas pojistné: Ujistit se, že se platí pojistné včas a pravidelně, aby se pojištěný vyhnul případným problémům s krácením pojistného plnění.
 • Pojistit se adekvátně: Zvolit pojistný plán, který odpovídá konkrétním potřebám a zajišťuje požadovanou úroveň krytí. Ujistit se, že je člověk pojištěný i pro situace, které mohou nastat (např. úraz způsobený nepojištěným řidičem).

Pokud jsou jakékoliv pochybnosti nebo otázky ohledně pojistného plánu, je vhodné se obrátit na svého pojišťovacího poradce, který může poskytnout potřebné rady a vysvětlit všechny aspekty pojistné smlouvy.

Princip krácení pojistného plnění kvůli amortizaci

Pro představu:

Pán je vlastníkem nového automobilu a sjedná si pojištění vozidla. Pojistná smlouva mu slibuje náhradu škody v případě úrazu nebo krádeže. Pojistná společnost však chápe, že hodnota jeho vozu se bude s každým ujetým kilometrem snižovat, což je důsledek opotřebení a stárnutí vozidla.

Aby se zabránilo přehodnocení hodnoty vozu a případnému nespravedlivému obohacení pojištěnce, uplatňuje se princip krácení pojistného plnění kvůli amortizaci.

Při sjednání pojištění je hodnota vozidla stanovena na základě jeho stávajícího tržního hodnocení. S každým uplynulým rokem však klesá jeho skutečná hodnota v důsledku opotřebení a stárnutí.

Pokud dojde ke škodě a bude vyplaceno pojistné plnění, pojišťovna bere v úvahu aktuální tržní hodnotu vozidla, která je snížená o odpovídající část amortizace.

Tímto způsobem pojišťovna náležitě kompenzuje pojištěnci škodu na základě aktuální hodnoty majetku.

Výše amortizace je obvykle stanovena na základě statistik a dat o stáří, značce, modelu a dalších charakteristikách majetku. Pojišťovny mohou používat různé metody k určení amortizace a existují rozdíly mezi jednotlivými typy pojištění.

Vliv krácení pojistného plnění na pojištěnce

Krácení pojistného plnění kvůli amortizaci může mít pro pojištěnce jak pozitivní, tak negativní důsledky:

 • Nízké pojistné: Jelikož pojistná společnost bere v úvahu skutečnou hodnotu majetku, mají pojištěnci obvykle nižší pojistné platby ve srovnání s pojistnými plněními, která by nezohledňovala amortizaci.
 • Spravedlivější pojistné plnění: Krácení pojistného plnění odráží aktuální hodnotu majetku, což může vést k férovějším a vyváženějším plněním pro obě strany.
 • Nižší náhrada v případě škody: Na druhé straně může být pojištěnec zklamán, pokud dostane nižší finanční odškodnění, než si původně myslel, že by dostal. Při sjednávání pojistky je tedy důležité pečlivě zvážit, jaký dopad může mít amortizace na výši pojistného plnění.

Výše uvedený postup pojišťoven není podle Ústavního soudu správný a motoristé se mohou bránit. Jako první nesouhlas s postupem své pojišťovny veřejně vyjádřil klient, který se svého práva začal domáhat soudně a jeho případ skončil právě u Ústavního soudu, který rozhodl v jeho prospěch.

Rozhodnutí soudu

Tvrzení pojišťovny, že opravou vozidla dojde ke zhodnocení vozidla, v tomto případě neuspělo. To přeci nebylo v úmyslu poškozeného. Podle soudu by poškozený v žádném případě neměl nést žádné náklady související s uvedením věci byť za použití nových náhradních dílů do původního stavu, a to zejména v případě, kdy škodu nezavinil.

Právě pro tyto účely si lidé platí povinné ručení. I po uplynutí tolika let od tohoto případu se pojišťovny tímto rozhodnutím neřídí a amortizaci se snaží uplatňovat stále. Nutno podotknout, že většina řidičů to nakonec akceptuje.

Poškození klienti hledají právní pomoc u specializovaných poraden

Řada motoristů nad rozhodnutím pojišťovny mávne ruku a část opravy uhradí. Bohužel. Řidiči, kteří se „okrást“ nenechají, a požádají o pomoc, jsou zpravidla úspěšní. Většina případů se dokonce nedostane ani před soud.

Pojišťovny na výzvy k doplacení reagují pozitivně a to zejména tehdy, pokud za nimi stojí specializované poradny a jejich zkušení právníci.

Amortizace není jediným důvodem ke krácení pojistného plnění. Pojišťovny si s oblibou vymýšlí i další důvody, jen aby nemusely vyplatit celé pojistné plnění.

Krácení pojistného plnění kvůli amortizaci je důležitým prvkem v pojištění majetku, který pomáhá zajistit spravedlivou náhradu v případě škod. Zohledňuje postupné snižování hodnoty majetku v průběhu času a chrání pojišťovny i pojištěnce před nespravedlivým finančním zatížením.

Při sjednávání pojistky je důležité pečlivě prostudovat podmínky týkající se amortizace a mít na paměti, jak může ovlivnit pojistné plnění v případě pojistné události.