Počet neplatičů povinného ručení se snížil, postihy zabraly

Neplatit si povinné ručení a používat vozidlo k provozu na silnici se nevyplatí. Pokuty správních orgánů a sankční příspěvky do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) v případě dopadení neplatiče mnohonásobně převyšují náklady na zaplacení povinného ručení.

Jaká je aktuální situace ohledně neplatičů povinného ručení a jak zavedené postihy přispěly ke snížení jejich počtu?

Povinné ručení je klíčovou součástí dopravního systému, která zajišťuje ochranu řidičů a ostatních účastníků silničního provozu v případě dopravní nehody. Nicméně dlouhodobě vysoký počet neplatičů tvořil závažný problém, který vážně ohrožoval stabilitu systému a zvýšené finanční zátěže na ostatní poctivé řidiče.

Neplatit si povinné ručení a používat vozidlo k provozu na silnici se nevyplatí. Pokuty správních orgánů a sankční příspěvky do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) v případě dopadení neplatiče mnohonásobně převyšují náklady na zaplacení povinného ručení.

Někteří řidiči se mylně domnívají, že neplacením povinného ručení ušetří. Nějakou dobu jim tato nezodpovědnost sice může procházet, jakmile se majitel nepojištěného auta stane účastníkem dopravní nehody, padne na něj plná úhrada škody. 

A to nejen na majetku, avšak zejména na zdraví, případně životě, kde se částky pohybují v astronomických výšinách.

Kromě toho majiteli nepojištěného vozidla hrozí pokuta, která se pohybuje v řádech 5 až 40 tisíc.

V minulých letech byl zaznamenán alarmující nárůst počtu neplatičů povinného ručení. Mnoho řidičů, zejména ve zhoršující se ekonomické situaci, se rozhodlo riskovat a neplatit za tuto důležitou formu pojištění, aby ušetřili několik korun.

To mělo katastrofální důsledky pro oběti dopravních nehod, které byly zbaveny nároku na náhradu škody, a také pro ostatní poctivé řidiče, kteří museli nést finanční zátěž spojenou s tímto nezodpovědným jednáním.

Naštěstí se situace změnila díky zavedení přísnějších postihů za neplacení povinného ručení. Úřady a pojišťovny spolupracovaly na implementaci těchto postihů, což zahrnovalo odnímání technických průkazů, sankce a pokuty.

Tato opatření přispěla k zásadnímu snížení počtu neplatičů, neboť řidiči si uvědomili vážnost a důležitost povinného ručení.

Vysoké pokuty a sankční příspěvky tak pomohly snížit počet neplatičů povinného ručení.

Počet neplatičů se snížil

Snížení počtu neplatičů povinného ručení přineslo několik klíčových výhod pro společnost:

 1. Finanční stabilita: Pojišťovny se díky menšímu počtu neplatičů dostaly do lepší finanční situace, což umožnilo snížení cen povinného ručení pro ostatní řidiče.
 2. Ochrana obětí dopravních nehod: Snížením počtu neplatičů se zvýšila šance, že oběti dopravních nehod obdrží náhradu za škodu, ke které došlo kvůli neoprávněnému řidiči.
 3. Větší odpovědnost řidičů: Postihy za neplacení povinného ručení posloužily jako odstrašující faktor, který přiměl řidiče k větší odpovědnosti a plnění svých závazků.
 4. Snížení počtu podvodů: Někteří řidiči v minulosti zneužívali povinné ručení k podvodům a získávání neoprávněných výhod. Snížením počtu neplatičů se podařilo potlačit tyto negativní jevy.

Jakmile vstoupily v platnost přísnější postihy, došlo k poklesu počtu nepojištěných škod.

Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) je profesní organizací, která působí v České republice a zastřešuje všechny subjekty působící v oblasti pojišťovnictví. Byla založena s cílem poskytnout platformu pro spolupráci mezi pojišťovnami, sdílení informací a zastupování jejich zájmů vůči veřejnosti a státním orgánům.

Česká kancelář pojistitelů, se sídlem Milevská 2095/5, Praha 4, je právnickou osobou, která byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jako, profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Kancelář je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložka 49763.

Hlavní úkoly a činnosti České kanceláře pojistitelů zahrnují:

 • spravuje garanční fond, ze kterého se hradí škody způsobené nepojištěnými vozidly a další škody specifikované zákonem
 • spravuje fond zábrany škod, do kterého odvádí pojišťovny 3% z přijatého pojistného (tyto získané prostředky jsou následně rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích)
 • provozuje hraniční pojištění, které si při vstupu na území ČR sjednává řidič cizozemského vozidla bez platného povinného ručení pro území ČR zaplacením pojistného, a to na dobu jeho pobytu na tomto území
 • provozuje informační středisko – zjišťovat, uchovávat a poskytovat vybrané údaje o pojištění odpovědnosti vozidel registrovaných na území České republiky a uchovávat a poskytovat vybrané údaje o škodních zástupcích, které jmenovaly pojišťovny, jež mají oprávnění provozovat povinné ručení v České republice pro území ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru
 • zabezpečuje plnění úkolů, které souvisí s jejím členstvím v Radě kanceláří, uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány, jež jsou v jiných členských státech pověřeny vyřizováním žádostí o náhradní plnění, a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod
 • spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti, vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti
 • předává data o pojištěných vozidlech Centrálnímu registru vozidel za účelem porovnání s daty registrovaných vozidel, a identifikuje tak registrovaná nepojištěná vozidla, jež pak oznamuje správním orgánům
 • vystupuje jako garant a poskytovatel plnění za různé újmy

Česká kancelář pojistitelů je nezisková organizace a jejím cílem je podpora a rozvoj českého pojišťovnictví, zlepšování služeb pro klienty a zajištění transparentnosti a důvěryhodnosti celého odvětví.

Česká kancelář pojistitelů si na neplatiče došlápne

ČKP začala od roku 2018 přísněji postihovat a dohledávat neplatiče. Údaje o nich získává od pojišťoven a z Centrálního registru vozidel. Nepojištění řidiči se účastní na plnění garančního fondu ČKP, který slouží k hrazení škod poškozeným majitelům vozidel.

Pokud se nepojištěným vozidlem způsobí nehoda, viník musí uhradit nejen pokutu, škodu na zdraví a majetku (případně ušlý zisk), nicméně též sankci za každý den, kdy automobil nebyl pojištěn.

Jak minimalizovat riziko pokuty za neplacení povinného ručení?

Minimalizace rizika pokuty za neplacení povinného ručení vyžaduje dodržování zákonů a pravidel a plnění svých povinností jako řidiče. Zde je několik klíčových kroků, které pomohou minimalizovat toto riziko:

 1. Včasné zaplacení pojistného: Nejdůležitějším krokem je včasné a pravidelné placení pojistného za povinné ručení – dodržovat termíny splatnosti a zajistit dostatek finančních prostředků na uhrazení pojistného.
 2. Sledování platnosti pojistky: V případě, že se blíží datum vypršení platnosti, nezapomenout ji včas obnovit.
 3. Správné údaje o vozidle: Registrační značka, typ vozidla a technické údaje – nesprávné údaje mohou vést k problémům při ověřování platnosti povinného ručení.
 4. Zálohování potvrzení o platbě: Poskytne to důkaz, že byla plněna povinnost platit pojistné.
 5. Sledování komunikace s pojišťovnou: Pečlivě prostudovat veškerou komunikaci a na všechny požadavky odpovídat včas.
 6. Vyvarování se manipulaci: Vyvarovat se jakýmkoli nelegálním praktikám nebo manipulacím, které by mohly umožnit vyhnout se platbě pojistného – vede to k vážným právním následkům.
 7. Konzultace s pojišťovnou: V případě jakékoliv nejasnosti ohledně povinného ručení, nebát se konzultovat situaci s pojišťovnou. Získá se tak jasná představa o povinnostech a možných postihových opatřeních.
 8. Důsledná řízení: V neposlední řadě se vždy řídit předpisy a pravidly silničního provozu. Dodržování dopravních předpisů je klíčové nejen pro minimalizaci rizika pokuty za neplacení povinného ručení, avšak také pro zajištění bezpečnosti na silnicích.

Důležité je uvědomit si, že povinné ručení není pouze zákonem stanovenou povinností, nicméně také zajišťuje ochranu nejen samotnému řidiči, avšak i ostatním účastníkům silničního provozu. Správné plnění této povinnosti je tedy zákonnou povinností a také projevem zodpovědného a ohleduplného jednání na silnicích.