Konec polopřevodů vozidel v Čechách

Polopřevody byly oblíbeným trikem autobazarů i běžných lidí, kteří se chtěli vyhnout zaplacení poplatku za ekologickou likvidaci vozidla. Registry jsou proto plné vozidel, jejichž vlastník není známý. Vláda se rozhodla registry očistit a polopřevody definitivně zrušila.

V roce 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která mimo jiné definitivně zrušila tzv. polopřevody vozidel. Hlavním cílem tohoto kroku je očištění registru od vozidel, u kterých není uvedený aktuální vlastník.

Registrace vozidel je v České republice důležitým krokem, který umožňuje řidičům legálně užívat svá vozidla na veřejných komunikacích. Tento proces zajišťuje evidenci vozidel a jejich majitelů, což přispívá k bezpečnosti na silnicích a umožňuje státu vybírat daně a poplatky spojené s provozem automobilů.

Při pořízení nového vozidla z autorizovaného prodejce je prvním krokem registrace u dopravního inspektorátu nebo příslušného místního úřadu. Pro tento účel je třeba mít k dispozici doklady, které prokazují platnost technické kontroly, emisní třídu, homologaci vozidla a další potřebné dokumenty.

Pokud se kupuje ojeté vozidlo, které již bylo dříve registrováno, mělo by mít platné technické osvědčení, které nepřesahuje stanovené období platnosti. Při koupi od soukromé osoby je potřeba si vždy důkladně zkontrolovat všechny doklady, které jsou potřebné pro převod vlastnictví a následnou registraci vozidla na nového majitele.

Při registraci vozidla je také důležité sjednat povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) u pojišťovny. Pro vozidla s vysokou emisní třídou může být také stanovena ekologická daň, kterou je nutné uhradit.

Ekologická daň, známá také jako ekologický poplatek nebo environmentální daň, je daňové opatření, které je ukládáno jako forma ekonomického nástroje na omezení negativního dopadu lidské činnosti na životní prostředí.

Cílem ekologické daně je motivovat jednotlivce, firmy a průmyslová odvětví k omezení jejich negativního dopadu na životní prostředí a podporovat ekologicky šetrné chování.

Takové daně jsou obvykle vybírány na základě různých environmentálních faktorů, jako je množství emisí skleníkových plynů, emisí znečišťujících látek, spotřeby energie nebo generování odpadu. Čím více činitelů přispívá k negativnímu vlivu na životní prostředí, tím vyšší daň bývá účtována.

Po úspěšné registraci

Po registraci obdrží vozidlo evidenční značku, kterou musí mít viditelně umístěnou na karoserii vozidla. Dále majitel auta obdrží technický průkaz, který slouží jako osvědčení o technické způsobilosti vozidla a obsahuje základní informace o vozidle, jako je typ motoru, hmotnost a další technické parametry.

Po registraci je nutné pravidelně provádět technickou kontrolu vozidla. Intervaly pro technickou prohlídku závisí na typu vozidla a věku, a jsou stanoveny zákonem. Pro účely kontroly emisí je rovněž nutné pravidelně absolvovat emisní kontrolu.

Při prodeji vozidla novému majiteli je důležité přenést vlastnictví prostřednictvím převodního protokolu, který se odsouhlasí na místním úřadě nebo dopravním inspektorátu. Při přestěhování do jiného kraje je pak potřeba provést změnu trvalého bydliště v technickém průkazu a v souladu s tím upravit i registrační značky.

Co je polopřevod?

Polopřevod je stav, kdy nebyla provedená registrace vozidla na nového majitele. To znamená, že prodejce vozidlo řádně odhlásil, avšak kupující (nový majitel) jej na své jméno již nepřihlásil. Vozidlo je však uvedeno v registru, má přidělené registrační značky i technický průkaz.

Tento krok byl běžný u autobazarů, které prodávané vozidlo na sebe nepřihlašovali, a tento krok nechávali až na novém majiteli. Běžní majitelé vozidel tak činili zejména proto, aby se vyhnuli zaplacení vysokého poplatku za ekologickou likvidaci či placení povinného ručení.

Více než 763 tisíc vozidel v polopřevodu

V případě problémů byli navíc kontaktováni původní majitelé, kteří však již s vozidlem neměli nic společného. Nejčastěji se potýkali s Českou kanceláří pojistitelů, která po nich požadovala úhradu garančního poplatku za dobu, po kterou vozidlo již nevlastnili. Bylo však na nich, aby svou “nevinu” prokázali.

Lidé, kteří provozovali neregistrované vozidlo, jej mohli přihlásit nejpozději do 30. června 2015. Všechna vozidla, která v polopřevodu zůstala i po tomto datu, byla automaticky vyřazena z registru a to nevratně. Přihlásit znovu není již takto vyřazené vozidlo možné.

Dokončení převodu bylo navíc zcela bezplatné a nijak nebylo pokutováno. Vlastníkům vozidel s nedokončenou registrací však po tomto datu hrozila finanční pokuta až do výše 50 tisíc korun a odebrání řidičského průkazu až na šest měsíců.

Jednodušší registrace vozidel? Jak se to vezme

Všechna vozidla musela mít ukončenou registraci. Ta, u kterých stále nebyl jasný vlastník, byla z registru vyřazena. K dokončení registrace vozidla musel vlastník na příslušném úřadu doložit následující dokumenty:

 • občanský průkaz (příp. jiný doklad totožnosti – pas, řidičský průkaz, rodný list)
 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla
 • doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla
 • doklad o platné technické prohlídce

V případě, že vozidlo přihlašuje jiná osoba než vlastník, musí tato osoba předložit plnou moc s ověřeným podpisem.

Nová pravidla platí i v rámci procesu přehlašování vozidel. Do této doby musel prodávající vozidlo odhlásit na příslušném úřadu. Kupující byl poté povinen vozidlo přehlásit na své jméno. To již nyní nebude možné a obě strany tak budou muset učinit tento krok společně a na úřadu, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.

Prodávající i kupující na tomto úřadu podají společnou písemnou žádost. Zplnomocnit pro tento úkon mohou jeden druhého a případně třetí osobu, avšak již nebude možné tento úkon provádět na dvakrát. Tímto bude zamezeno tomu, aby přehlášení nebylo dokončeno.

K přehlášení vozidla musí obě strany doložit následující dokumenty:

 • občanský průkaz
 • u cizinců doklad o trvalém pobytu
 • písemná žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla
 • doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla

Polopřevod vozidla musí být proveden nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy, jinak prodávajícímu hrozí finanční pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Nová pravidla celý proces výrazně zjednodušila a urychlila. Avšak i toto má své úskalí. Hlavně se to týká těch případů, kdy prodávající a kupující pochází z opačných konců republiky, kteří musí zvládnout přepis vozidla v rámci jednoho dne. Tyto prodeje velmi často probíhají o víkendech, a to již nyní nebude možné.

V rámci tohoto kroku nový majitel musí navíc absolvovat evidenční kontrolu a zajistit povinné ručení. A jak je známo, úřady o víkendu nefungují.

Zkomplikování nastalo i v provozech autobazarů a to zejména těm menších. Ti jsou povinni přehlásit každé vozidlo. Výjimkou jsou ta vozidla, která prodají během zákonných 10-ti dnů. To však není zcela běžné.

Autobazary tak musí zajistit osoby, které budou přehlašování provádět, a to logicky znamená navýšení nákladů. Menší autobazary mohou ztratit konkurenceschopnost a je pravděpodobně, že řada z nich bude muset činnost ukončit.

Ekologická likvidace vozidel

Ekologická likvidace vozidel je proces, který se zabývá odpovědným a bezpečným zpracováním starých, nepojízdných nebo havarovaných vozidel, která již nejsou schopna legálně jezdit na silnicích. Tento proces je klíčový pro ochranu životního prostředí a prevenci negativních dopadů na zdraví lidí i přírodního prostředí.

Důvody pro ekologickou likvidaci vozidel mohou být následující:

 1. Stáří a opotřebení: Po mnoha letech provozu mohou některá vozidla dosáhnout bodu, kdy jsou příliš zastaralá, mají vysokou spotřebu paliva nebo nejsou schopna splnit novější ekologické normy.
 2. Havárie: Vozidla, která byla vážně poškozena v důsledku nehody nebo jiných událostí, nedají se spravit a je nutné je likvidovat.
 3. Nezpůsobilost k provozu: Některá vozidla nemohou být opravena kvůli vážným technickým problémům, což z nich činí nezpůsobilé k provozu.
 4. Vyřazení z provozu: Některá vozidla mohou být z různých důvodů vyřazena z provozu, například pokud mají majitelé novější vozidlo nebo pokud si již nemohou dovolit provozovat vozidlo.

Proces ekologické likvidace vozidel obvykle zahrnuje následující kroky:

 1. Vyřízení administrativních formalit: Majitel vozidla musí nejprve zrušit registraci vozidla a zajistit, že jsou všechny povinnosti spojené s vozidlem, jako je pojištění, zrušeny.
 2. Odtažení vozidla: Nepojízdné vozidlo je obvykle odtaženo na specializované místo pro ekologickou likvidaci, které splňuje veškeré požadavky na bezpečnost a životní prostředí.
 3. Demontáž a recyklace: Vozidlo je důkladně demontováno a recyklováno. To znamená, že jsou odstraněny všechny nebezpečné látky, jako jsou oleje, paliva a chemické látky, které by mohly znečišťovat životní prostředí. Recykluje se také mnoho komponentů, jako jsou sklo, kovy a plastové části.
 4. Zlikvidování zbývajících materiálů: Pokud jsou některé materiály nezbytné k odstranění, jsou zlikvidovány způsobem, který minimalizuje negativní dopad na životní prostředí.
 5. Certifikace a zprávy: Po dokončení ekologické likvidace vozidla obdrží majitel potvrzení o likvidaci a veškeré potřebné zprávy o recyklaci.

Ekologická likvidace vozidel je důležitým procesem, který pomáhá minimalizovat negativní dopady starých a nepojízdných vozidel na životní prostředí. Tímto způsobem mohou majitelé vozidel přispět k ochraně přírody a zachování čistého a zdravého prostředí pro budoucí generace.