České domácnosti nadprůměrným uživatelem havarijního pojištění

Havarijní pojištění společně se zákonným povinným ručení tvoří komplexní pojištění vozidla. Patří však mezi dobrovolná pojištění, což je patrné na míře jeho používání. Čeští řidiči patří v porovnání s ostatními evropskými řidiči k těm zodpovědnějším. Havarijní pojištění má uzavřené 14 procent domácností, což je oproti Evropě nadprůměrné číslo.

Česká republika se může pochlubit vysokou mírou pojištění ve srovnání s jinými zeměmi. Jedním z nejčastějších a nejoblíbenějších typů pojištění mezi obyvateli je havarijní pojištění. Toto pojištění poskytuje zabezpečení majetku proti škodám způsobeným nehodami, přírodními živly a dalšími riziky.

A právě v tomto směru jsou české domácnosti považovány za nadprůměrné uživatele havarijního pojištění.

Stabilní ekonomika a rostoucí povědomí o pojištění

Jedním z důvodů vysokého zájmu českých domácností o havarijní pojištění je stabilní ekonomická situace země. Díky ekonomickému růstu a nárůstu kupní síly se stále více lidí stává majiteli domů, bytů a cenných věcí. S tím roste i potřeba a povědomí o zabezpečení majetku prostřednictvím havarijního pojištění.

Domácnosti si uvědomují, že nemovitosti a majetek tvoří významnou část jejich celkového jmění, a chtějí se chránit před neočekávanými finančními ztrátami způsobenými poškozením nebo ztrátou majetku.

Klimatické podmínky v České republice jsou stále více nepředvídatelné a extrémní. Častěji se objevují prudké bouře, povodně, silné větry a další nepříznivé jevy. To zvyšuje povědomí o důležitosti havarijního pojištění jako prostředku k minimalizaci finančních dopadů způsobených těmito přírodními katastrofami.

České domácnosti si uvědomují, že havarijní pojištění je klíčovým nástrojem, jak chránit svůj majetek před těmito riziky.

Na českém trhu existuje řada pojišťoven nabízejících různé druhy havarijního pojištění. Domácnosti mají možnost si vybrat z různých pojišťovacích produktů, a to jak pro své domovy, tak pro cenné movitosti. Pojišťovny rozšiřují své nabídky a vytvářejí atraktivní balíčky, které pokrývají široké spektrum rizik.

Toto komplexní pokrytí a soutěž mezi pojišťovnami motivuje domácnosti k uzavření havarijního pojištění, aby si zajistily co nejširší zabezpečení svého majetku.

Zvyšující se bezpečnostní povědomí mezi obyvateli České republiky také přispívá k rostoucí popularitě havarijního pojištění. Lidé chtějí mít pocit jistoty a klidu, že v případě neštěstí budou moci rychle a bez komplikací získat náhradu škody. Havarijní pojištění jim poskytuje tuto jistotu a dodává jim větší pocit bezpečí.

Havarijní pojištění u vozidel

Havarijní pojištění je druh pojištění motorových vozidel, které kryje škody způsobené vozidlu v důsledku dopravní nehody, kolize, převrácení, střetu s divokou zvěří nebo jiných vnějších událostí.

To zahrnuje i poškození, které způsobí majitel vozu svému vozidlu, takže majitelé vozidel mají jistotu, že budou odškodněni, i když nehoda byla způsobena jejich vlastní chybou.

Pojistné částky, prémie a odstupné se odvíjí od několika faktorů, jako je značka a model vozidla, jeho věk, lokalita, věk a řidičské schopnosti majitele a další. Některé pojišťovny také nabízejí různé bonusy a slevy za bezúhonné řízení nebo za sjednání více pojištění u jedné společnosti.

Základní pojištění odpovědnosti (povinné ručení) je povinné a kryje škody, které majitel vozidla způsobí třetím osobám (osoby nebo majetek) v důsledku provozu vozidla. To znamená, že povinné ručení nechrání majitele vozidla, nicméně chrání ostatní účastníky silničního provozu.

Na druhou stranu havarijní pojištění pokrývá škody na vlastním vozidle majitele.

Výhody havarijního pojištění

Havarijní pojištění nabízí několik výhod, které majitelé vozidel v České republice ocení:

  1. Ochrana majetku: Havarijní pojištění zajistí majitelům vozidel rychlou a bezproblémovou opravu po nehodě, což jim pomůže ušetřit nemalé finanční náklady.
  2. Klid a bezpečí: S havarijním pojištěním majitelé vozidel mají jistotu, že jsou na cestách chráněni před neočekávanými finančními zátěžemi, které mohou vzniknout v důsledku nehody.
  3. Flexibilita: Pojišťovny poskytují různé možnosti a varianty havarijního pojištění, takže majitelé vozidel si mohou vybrat tu, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám a finančním možnostem.
  4. Asistenční služby: Některé pojišťovny nabízejí navíc asistenční služby, jako je odtah vozidla do servisu, náhradní vozidlo nebo pomoc na cestách.

Havarijní pojištění je pro majitele motorových vozidel v České republice klíčovou volbou, pokud si přejí zajistit si vyšší úroveň ochrany pro své vozidlo. Tato dobrovolná pojistka nabízí klid a jistotu v případě dopravní nehody a šetří majitelům vozidel nemalé finanční náklady na opravu.

Při výběru havarijního pojištění je vždy důležité porovnat nabídky různých pojišťoven a zvolit si tu, která nejlépe vyhovuje individuálním potřebám a požadavkům.

Povinné ručení odráží koupěschopnost vozidla

Povinné ručení spadá do oblasti povinně smluvního pojištění, a proto je situace oproti havarijnímu pojištění výrazně odlišná.

Vzhledem k tomu, že povinné ručení je ze zákona povinné pro všechny vlastníky motorových vozidel, lze říci, že je spíše odrazem koupěschopnosti obyvatelstva než jeho postojem k pojištění jako takovému.

Povinné ručení je druhem pojištění, které je v mnoha zemích vyžadováno zákonem pro všechny majitele motorových vozidel. Toto pojištění kryje škody způsobené vozidlem třetím osobám, jako jsou například škody na majetku nebo zranění osob.

Povinné ručení nijak nesouvisí s koupěschopností vozidla, avšak spíše s povinností majitele vozidla nést odpovědnost za škody, které jeho vozidlo může způsobit ostatním.

Jeho cílem je ochránit ty, kteří jsou postiženi nehodou zaviněnou jiným řidičem, a zajištění toho, že majitelé vozidel jsou schopni finančně odškodnit postižené strany. Bez povinného ručení by řidiči byli vystaveni velkému riziku, že by museli z vlastních prostředků platit škody způsobené nehodou.

Koupěschopnost vozidla se obvykle posuzuje jinými faktory, jako je technická stavba vozidla, jeho výkon, náklady na údržbu, spotřeba paliva a další. Tyto faktory určují hodnotu vozidla na trhu a ovlivňují rozhodnutí zájemce o koupi.

Povinné ručení je povinností a nedává informace o tom, jakou schopnost vozidlo má, spíše, jakým způsobem je majitel vozidla pojištěn proti škodám, které jeho vozidlo může způsobit.

Výsledky průzkumu uvádí, že povinné ručení má uzavřené téměř každá druhá evropská domácnost (47 procent). Velmi dobře si vede Česká republika, Slovensko a Chorvatsko. Povinné ručení využívá více než 60 procent domácností, přičemž se jedná především o osoby mezi 25. a 59. rokem.

Následuje Polsko (47 procent), Bulharsko (44 procent) a Srbsko (38 procent). Nejhůře je na tom Ukrajina, kde má povinné ručení uzavřeno pouze 12 procent domácností.

Infobox: O společnosti GfK

GfK je mezinárodní výzkumná společnost, která poskytuje služby v oblasti tržního výzkumu, analýz trhu a konzultačních služeb. Název „GfK“ je zkratkou ze jména společnosti „Gesellschaft für Konsumforschung“, což v překladu znamená „Společnost pro výzkum spotřebitelů“.

Společnost GfK byla založena v roce 1934 v Německu a postupně se rozrostla do celosvětové sítě s pobočkami a divizemi ve více než 100 zemích. GfK má dlouholeté zkušenosti v oblasti sběru a analýzy dat, a to jak z tradičních průzkumů spotřebitelů a trhu, tak i z nových digitálních zdrojů a technologií.

Hlavní služby, které GfK nabízí, zahrnují:

  1. Tržní výzkum a spotřebitelské průzkumy: GfK provádí průzkumy mezi spotřebiteli a obchodními partnery, aby získala informace o nákupních preferencích, návycích, zvyklostech a trendech na trhu.
  2. Retailové sledování: GfK sbírá a analyzuje data o prodeji v maloobchodních prodejnách, aby poskytovala obchodním partnerům informace o prodejích, tržbách a úspěšnosti jejich produktů.
  3. Marketingové analýzy: GfK poskytuje marketingovým firmám a výrobcům informace o účinnosti jejich reklamních kampaní a marketingových strategiích.
  4. Analýzy médií a sledování chování spotřebitelů: GfK se zaměřuje na měření sledovanosti televizního vysílání, sledování chování online spotřebitelů a analýzu uživatelských dat.
  5. Poradenství a konzultace: Společnost GfK poskytuje strategické poradenství a konzultace na základě svých výzkumných dat a analýz.

GfK je považována za jednu z předních společností v oboru tržního výzkumu a má rozsáhlou databázi a poznatky o různých trzích a odvětvích. Její služby jsou využívány společnostmi z různých odvětví, které hledají informace pro lepší pochopení trhu, spotřebitelských preferencí a konkurenčního prostředí.

GfK na českém trhu

GfK je společnost, která více než 15 let monitoruje český i celoevropský trh bankovních a pojišťovacích služeb. Jedním z jejích nejzajímavějších počinů je taktéž průzkum v oblasti pojištění vozidel v zemích CEE – tedy v České republice, Slovensku, Polsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Ukrajině a Bulharsku.

Společnost GfK monitoruje český a evropský trh bankovních a pojišťovacích služeb prostřednictvím studií FMDS (Financial Market Data Services) a IMDS (Insurance Market Data Services). Díky jim prováděným průzkumům je možné učinit řadu užitečných mezinárodních srovnání ve zmíněných oblastech.

Každý průzkum je přitom prováděn na minimálním vzorku 1000 respondentů metodou osobního pohovoru na reprezentativním vzorku populace ve věku od 15 do 79 let.

České domácnosti se stávají nadprůměrnými uživateli havarijního pojištění z několika důvodů.

Stabilní ekonomika, rostoucí povědomí o pojištění, časté klimatické extrémy, konkurenční trh a zvyšující se bezpečnostní povědomí vytvářejí ideální podmínky pro rostoucí zájem o zabezpečení majetku prostřednictvím havarijního pojištění. Pro domácnosti je to cenná investice do ochrany svého majetku a klidu duše.

Největšími uživateli havarijního pojištění jsou Slovinci, nejmenšími Srbové

Z výsledků průzkumu vyšlo najevo, že české domácnosti patří k nadprůměrným uživatelům havarijního pojištění. Průměrně jej má uzavřeno 7 procent evropských domácností, které vlastní nejméně jedno motorové vozidlo.

V České republice však má havarijní pojištění sjednáno dokonce 14 procent všech domácností. Lehce pod 10 procenty se nachází Slováci a Bulhaři. U ostatních uvedených zemí se toto číslo pohybuje výrazně pod 10 procenty.

Evropskému, potažmo i českému průměru, se vymykají Slovinci a Srbové. Srbové jsou zcela určitě největšími uživateli havarijního pojištění v Evropě. Sjednané jej má dokonce 40 procent domácností! Naopak Srbové tento typ pojištění nevyužívají téměř vůbec. Uzavřené jej má pouze jedno procento domácností.

Havarijní pojištění mají zpravidla uzavřené osoby mezi 40. a 59. rokem. Lidé mladší 30 let mají havarijní pojištění sjednané pouze u jednoho z deseti případů.