Srovnání povinného ručení – cena, náhrada škody

Samotná povinnost mít ručení pro motoristická vozidla je v dnešní společnosti nespornou realitou. Zajišťuje ochranu nejen samotných řidičů, ale i ostatních účastníků silničního provozu a majetku. Tento právní předpis, jenž se v různých podobách vyskytuje po celém světě, vznikl s cílem zajistit kompenzaci za škody vzniklé při dopravních nehodách.

Povinné ručení představuje základní kámen moderního silničního provozu a jeho význam v kontextu bezpečnosti a finanční stability nelze podceňovat.

Pro sjednání a vypočtení ceny povinného ručení je potřeba jen pár údajů. Díky online sjednání je možné získat slevu.

Kalkulace povinného ručení >

Tento článek se podrobněji zaměří na povinné ručení. Vysvětlí, co je to povinné ručení, co povinné ručení kryje, od čeho se odvíjí jeho cena a jak vybrat to nejlepší. Doporučí srovnávač povinného ručení, který může pomoci s jeho výběrem.

Článek rozebere také havarijní pojištění a jeho výhody v kombinaci s povinným ručením. Jak na povinné ručení?

Povinné ručení – co je to

Povinné ručení je klíčovou součástí právního rámce týkajícího se provozu motorových vozidel na veřejných komunikacích. Jedná se o zákonně stanovenou povinnost vlastníků vozidel (nebo osob řídících vozidlo) mít sjednané a platné pojištění, které zahrnuje odpovědnost za škody způsobené třetím osobám v případě dopravních nehod.

Hlavní myšlenkou povinného ručení je, že majitel vozidla (nebo osoba, která je oprávněna vozidlo řídit) je povinen mít uzavřenou platnou smlouvu o pojištění auta, která kryje odpovědnost za škody způsobené třetím osobám v důsledku provozu vozidla.

To znamená, že pokud majitel vozidla způsobí dopravní nehodu, jeho pojišťovna bude hradit náklady spojené s materiálními škodami, léčebnou péčí a případně i úmrtím či invaliditou třetích osob postižených touto nehodou. Tímto způsobem je zajištěna kompenzace pro poškozené strany, aniž by musely přebírat finanční zátěž a právní spory.

Povinné ručení má stanoveny minimální pojišťovací limity, které jsou pevně určeny legislativou a jsou povinné pro všechny účastníky silničního provozu. Tyto limity stanovují maximální částky, které pojišťovna hradí v případě škod, a to pro různé druhy škod (materiální, nemateriální, újmu na zdraví či životě). Majitel vozidla může samozřejmě sjednat i vyšší krytí, které mu poskytne větší finanční jistotu v případě vážnějších nehod.

Povinné ručení je nástroj zabezpečení pro případy, kdy nedošlo k uskutečnění dobrovolného pojištění, neboť nehody a škody na silnicích mohou vzniknout nečekaně a s vážnými finančními dopady. Je tedy způsobem, jak zajistit, že i v těchto situacích bude finanční kompenzace pro postižené strany k dispozici.

Sjednání povinného ručení

Povinné ručení lze sjednat online. Zájemce tak může zhodnotit nabídky trhu a porovnat se svou dosavadní pojistkou. 86 % řidičů platí za povinné ručení více, než by museli.

86 % řidičů přeplácí své povinné ručení

sleva za online sjednání

rychlé vyřízení z domova

Spočítat povinné ručení

Povinné ručení není pouze právní formalitou, ale klíčovým nástrojem zajišťujícím férové a odpovědné chování řidičů na silnicích. Zabezpečuje kompenzaci pro poškozené strany a v konečném důsledku přispívá ke stabilitě a bezpečnosti silničního provozu. Jde tedy o nezbytný prvek moderní společnosti, který odráží péči o bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

Co kryje povinné ručení

Povinné ručení kryje náklady na škody způsobené třetím osobám v případě dopravních nehod. Konkrétně to zahrnuje následující:

 • Materiální škody: Povinné ručení hradí náklady na opravy poškozených vozidel a dalšího majetku třetích osob. To zahrnuje například opravy vozidla, plotu nebo jiných objektů poškozených při nehodě.
 • Léčebné náklady: Pokud v důsledku nehody dojde k zranění osob, povinné ručení kryje náklady na léčbu a zdravotní péči těchto osob. To může zahrnovat nemocniční náklady, léky, rehabilitaci a další zdravotní služby.
 • Úmrtí a invalidita: V případě úmrtí nebo trvalé invalidity třetí osoby způsobené dopravní nehodou, povinné ručení poskytuje náhradu za ztrátu života nebo za následky trvalého zranění.

Je důležité si uvědomit, že krytí povinného ručení nepokrývá škody na vlastním vozidle majitele, ani náklady spojené s vlastními zraněními. Tyto náklady jsou kryty v rámci dobrovolného havarijního pojištění, které majitelé vozidel mohou uzavřít na vlastní iniciativu.

Povinné ručení má stanovenou minimální pojišťovací sumu, která se časem mění na základě legislativních úprav. Majitel vozidla může samozřejmě sjednat i vyšší limity krytí, což může zvýšit finanční ochranu v případě závažných nehod.

Celkově lze říci, že povinné ručení zajišťuje, že majitelé vozidel budou schopni uhradit náklady na škody způsobené třetím osobám v případě nehody, čímž se minimalizují finanční a právní dopady pro všechny účastníky dopravy.

Cena povinného ručení

Cena povinného ručení závisí na řadě faktorů, které odrážejí rizika spojená s provozem vozidla a pravděpodobností vzniku dopravních nehod. Tyto faktory společně formují pojistnou sazbu, kterou majitelé vozidel platí za pojištění své odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám. Jedná se tedy o ceny povinného ručení podle obsahu. Mezi hlavní faktory, které ovlivňují cenu pojistky na auto, patří:

 • Typ a výkon vozidla: Cena povinného ručení bývá často závislá na typu a výkonu vozidla. Sportovní vozy nebo vozidla s vyšším výkonem obvykle mají vyšší cenu povinného ručení, neboť jsou statisticky spojována s vyšším rizikem nehod.
 • Věk a zkušenosti řidiče: Mladí řidiči a řidiči s krátkou řidičskou historií mají tendenci platit vyšší pojistné, protože jsou statisticky vnímáni jako větší riziko pro pojišťovnu.
 • Místo bydliště: Místo, kde je vozidlo registrováno a kde se pravidelně pohybuje, může ovlivnit cenu povinného ručení. Například v oblastech s větší hustotou provozu nebo vyšší mírou nehodovosti může být cena vyšší. Jedná se tak o kritérium pojištění dle SPZ.
 • Bonusový systém: Naopak řidiči s dlouhodobou bezúhonností a žádnými nehodami mohou mít nárok na slevy v rámci bonusového systému, což může snížit cenu povinného ručení.
 • Druh pojištění: Existují různé varianty povinného ručení s různými rozsahy krytí. Rozhodnutí, zda zvolit základní nebo rozšířené krytí, může ovlivnit cenu.
 • Pojišťovna: Každá pojišťovna má své vlastní sazby a politiku stanovování cen. Proto je vhodné provádět srovnání pojištění auta od různých pojišťoven.

Při výběru povinného ručení je důležité provést srovnání nabídek od různých pojišťoven a zvážit všechny relevantní faktory při výběru povinného ručení.

Cena povinného ručení je výsledkem komplexního zhodnocení mnoha faktorů, které odrážejí rizika spojená s provozem vozidla a pravděpodobností vzniku škodových událostí.

Nejlepší povinné ručení – jak na to?

Výběr nejlepšího povinného ručení zahrnuje několik faktorů, které je třeba zvážit. Ačkoliv je cena pojistky na auto důležitým kritériem, je důležité věnovat pozornost i dalším.

Zde je několik kroků, které mohou pomoci při výběru nejlepšího povinného ručení:

 • Zkoumání různých pojišťoven: Při výběru povinného ručení může pomoci prozkoumání různých pojišťoven na trhu a porovnání možností, které nabízejí. Ideální jsou důvěryhodné a respektované pojišťovny s dobrou pověstí.
 • Srovnávači cen: Na internetu existuje spoustu online srovnávačů cen povinného ručení, které je možné využít. Tyto nástroje umožní srovnání pojištění auta a zjistit, která pojišťovna nabízí nejlepší cenové podmínky.
 • Druhy krytí: Mohou existovat různé balíčky, které pokrývají různé limity a druhy škod, což může vést k výhodnějšímu pojištění.
 • Výše pojistného: Dobré je se zaměřit nejen na nižší cenu pojistného, ale také na to, co toto pojistné zahrnuje. Nízká cena může znamenat nižší pokrytí škod.
 • Limity krytí: Někdy může být vhodné zvolit vyšší limity krytí, aby byly pokryty potenciální vysoké náklady na škody.
 • Slevy a bonusy: Některé pojišťovny nabízejí slevy a bonusy pro bezúhonné řidiče, více vozidel apod.
 • Recenze a hodnocení: Prostudování recenzí a hodnocení pojišťoven od zákazníků může poskytnout představu o úrovni služeb a spokojenosti klientů.
 • Kombinace s jinými pojištěními: V některých případech může být výhodné kombinovat několik pojištění. Například povinné ručení a havarijní pojištění.

Při výběru nejlepšího povinného ručení je klíčové zvážit individuální potřeby, finanční situaci a prioritu. Výsledkem může být porovnání nabídek a výběr té, která poskytne dostatečnou ochranu za férovou cenu.

Povinné ručení – srovnávač

Pro výběr nejvhodnějšího povinného ručení je nejlepší a nejjednodušší využít online srovnávač. Online srovnávač povinného ručení nabízí ePojistka.cz. Na webových stránkách ePojistka.cz je k dispozici kalkulačka povinného ručení, kde se po zadání pár údajů dá jednoduše spočítat a porovnat ceny povinného ručení.

Nejlevnější povinné ručení vyhledá kalkulačka povinného ručení. Pojištění lze rovnou uzavřít z pohodlí domova.

Spočítat ceny povinného ručení >

Výběr usnadní povinné ručení porovnání, jednoduchý nástroj, který pomůže stát se v oblasti pojištění motorových vozidel odborníkem.

Náhrada škody z povinného ručení

Výše náhrady škody z povinného ručení závisí na několika faktorech, které se týkají povahy škody, legislativních norem a limity krytí stanovených pojišťovnou. Existují některé podmínky, které ovlivňují výši náhrady škody:

 • Typ a rozsah škody: Výše náhrady závisí na typu a rozsahu škody, která byla způsobena. Materiální škody, nemateriální škody, újma na zdraví nebo dokonce úmrtí mají různé hodnoty a náklady spojené s jejich nápravou.
 • Pojišťovací limity: Každá pojišťovna stanovuje limity krytí v rámci povinného ručení. Výše náhrady škody nemůže přesáhnout tyto limity, i kdyby škoda byla vyšší. Proto je důležité zvolit vhodné limity krytí v souladu s individuálními potřebami.
 • Průběh vyšetřování: Pro určení výše náhrady může být provedeno vyšetřování, které zjišťuje okolnosti nehody, zavinění a rozsah škod. Na základě těchto zjištění je poté určena finanční částka pro náhradu.
 • Soudní rozhodnutí: V některých případech, kdy spor o náhradu škody nelze vyřešit mimosoudní cestou, může být rozhodnutí o výši náhrady přenecháno soudnímu rozhodnutí.
 • Stav poškozených osob: V případě škod na zdraví nebo újmě na životě jsou náhrady škod obvykle vypláceny na základě aktuálního a budoucího stavu poškozených osob. Léčebné náklady, trvalé následky a ztráta výdělku mohou ovlivnit celkovou částku náhrady.

Výše náhrady škody z povinného ručení je komplexním procesem, který zahrnuje různé aspekty a faktory. Tyto faktory mohou být stanoveny legislativními náležitostmi, interními pravidly pojišťoven a konkrétními okolnostmi škodové události.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění představuje další úroveň finanční ochrany pro majitele vozidel v České republice. Jedná se o dobrovolné pojištění, které kryje škody na vlastním vozidle majitele v případě dopravních nehod, krádeže, vandalismu a dalších nešťastných událostí.

Sjednání havarijního pojištění k povinnému ručení může přinést několik výhod a zvážení této kombinace může být pro mnoho motoristů velice prospěšné.

Havarijní pojištění výrazně rozšiřuje rozsah krytí oproti povinnému ručení, které pokrývá pouze škody způsobené třetím osobám.

Havarijní pojištění může krytí rozšířit na škody na vlastním vozidle, a to včetně nákladů na jeho opravy, které mohou být v případě vážnějších nehod často vysoké. Dále pokrývá i škody způsobené vlastním řidičem, neboť povinné ručení tuto situaci nepokrývá.

Sjednání havarijního pojištění k povinnému ručení může být výhodné z několika důvodů. Prvním je zajištění komplexní ochrany vozidla. Havarijní pojištění umožňuje rychlou opravu vozidla po nehodě bez velkých finančních zátěží, což může být zvláště u nových či dražších vozidel klíčové.

Další výhodou je, že mnohé pojišťovny nabízejí výhodnější ceny havarijního pojištění, pokud je uzavřeno společně s povinným ručením. Kombinací těchto dvou pojištění můžete dosáhnout nejen úspory, ale také jednodušší správy, protože máte dvě pojištění u jednoho poskytovatele.

Kromě toho havarijní pojištění může zahrnovat i další benefity jako asistenční služby, náhradní vozidlo v případě opravy či odtah vozidla po nehodě.

Sjednání havarijního pojištění k povinnému ručení může znamenat rozšíření ochrany vozidla a finančního zabezpečení pro nepříjemné situace, a to za výhodnější cenu a s možností využití doplňkových služeb a benefitů.