Slovníček pojmů povinného ručení

Asistenční služba

Služba, která nabízí pomoc v případě, že vozidlo je poškozeno pojistnou událostí mimo trvalé bydliště (možnost rozšíření i v zahraničí). Asistenční službu lze sjednat automaticky k pojištění vozidel nebo samostatně, službu zajišťuje smluvní partner pojišťovny a to v rozsahu stanoveném v pojistných podmínkách pojišťovny. 

Bezeškodní průběh

 • Je časový průběh, který je vymezen trváním vztahu mezi klientem a pojišťovnou, ve kterém nedošlo k pojistné události, za kterou by z pojištění odpovědnosti, které si sjednal pojistník (držitel) vozidla, bylo pojišťovnou plněno odškodnění.

Bonus

 • Tj. sleva z pojistného, výše slevy je poskytována za určité období bezeškodného průběhu. V ČR je možné bonus nárokovat od 1. 1. 1999.

Frekvence placení pojistného

 • Dohodnutá četnost plateb pojistného pojišťovně (roční, pololetní, apod.).

Krátkodobé pojištění

 • Pojištění sjednané na dobu kratší než jeden rok.

Doklad o pojištění

 • Od 1. 6. 2008 pojištěný prokazuje platné pojištění zelenou kartou.

Likvidátor

 • Odborně kvalifikovaný pracovník, který zodpovídá za likvidaci pojistných událostí, šetří a stanovuje výši odškodnění.

Malus

 • Tj. navýšení pojistného v souvislosti s pojistnou událostí, kterou zavinil pojistník (držitel) vozidla a došlo k odškodnění poškozeného.

Následné pojistné

 • Druhá a každá další platba pojistného.

Oprávněná nebo obmyšlená osoba

 • Fyzická nebo právnická osoba, které smrtí pojištěného vznikne právo na pojistné plnění. Není-li určena v pojistné smlouvě, stanovuje se podle § 817 Občanského zákoníku.

Počátek pojištění

 • Den (a čas), kdy začíná pojištění platit. Tento údaj musí být vždy uveden v pojistné smlouvě. Pokud není datum uvedeno, počátkem pojištění je den následující po uzavření pojistné smlouvy.

Pojistitel

 • Pojišťovna (subjekt, který provozuje pojišťovací činnost na základě povolení ministerstva financí).

Pojistník

 • Osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinna hradit pojistné.

Pojištěný

 • Osoba, na kterou se pojištění odpovědnosti za škodu vztahuje.

Pojistka

 • Písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná částka

 • Suma uvedená v pojistné smlouvě, tedy dohodnutá částka nejvyššího možného plnění v případě pojistné události.

Pojistné

 • Je úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné se platí za dohodnuté pojistné období nebo najednou za celé pojistné období (roční pojistné).

Pojistná doba

 • Časové vymezení trvání vztahu mezi pojišťovnou a klientem.

Pojistné období

 • Časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud dojde v průběhu pojištění k pojistné události, vzniká pojistiteli povinnost hradit vzniklou škodu.

Pojistná událost

 • Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání.

Pojistné plnění

 • Vyplacená náhrada škod.

Pojistné podmínky

 • Vymezení práv a povinností účastníků pojištění (pojištěný a pojišťovny), která vychází ze zákona o pojišťovnictví a občanského zákoníku.

Poškozený

 • Osoba, které utrpěla škodu provozem vozidla (cizím zaviněním).

Povinné ručení

 • Obecně lidové označení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Připojištění

 • Pojištění, které lze libovolně sjednat na jednu pojistnou smlouvu s jiným hlavním druhem pojištění. Např. k povinnému ručení (jako hlavnímu druhu pojištění) sjednat připojištění čelního skla, připojištění asistenčních služeb atd., dle nabídky pojišťovny.

Smluvní ujednání

 • Závazná ustanovení, která specifikují Všeobecné pojistné podmínky a zahrnují i platné odchylky a doplňky.

Spoluúčast

 • Částka dohodnutá v pojistné smlouvě, která se odečítá od každého pojistného plnění. Pokud škoda nepřesahuje výši dohodnuté spoluúčasti, pojišťovna není povinna plnit.

Storno pojištění

 • Předčasné ukončení pojištění.

Škodní událost

 • Skutečnost, ze které vzniká škoda, která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Všeobecné pojistné podmínky

 • Jsou součástí každého pojištění a pojistné smlouvy. Jejich povinný obsah stanoví § 13 zákona o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy.

Územní platnost

 • Území vymezené vyhláškou ministerstva financí a zelenou kartou, na kterém platí povinné pojištění, z něhož je možné hradit škody způsobené třetím osobám.

Výpověď

 • Písemná žádost o ukončení smlouvy. Podmínky předložení a akceptace stanoví všeobecné pojistné podmínky.

Zákonný zástupce

 • Osoba, která je oprávněná jednat za osobu, jejíž způsobilost je právně omezená.

Zelená karta

 • Je mezinárodní osvědčení o platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem konkrétního vozidla.

Způsob placení pojistného

 • Forma provedení platby (bezhotovostní, poštovní poukázkou, apod.).