Slovníček pojmů – pojištění zvířete a domácích mazlíčků

Od 1. 4. 2004 platí v celé EU nové podmínky pro pohyb zvířat. Je to dáno nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 998/2003 a navazující vyhláškou 95/65/EEC. Znamená to, že v uzavřeném prostoru členských států EU je možno cestovat pouze se psem, který vlastní PET PAS.

Jedná se o Mezinárodní očkovací průkaz pro neobchodní pohyb zvířat po EU i třetích zemích, který může vydat pouze veterinární lékař s certifikátem.

I když se nechystáte cestovat, může být dána povinnost mít psa očipovaného, a to obecně platnou vyhláškou města, ve kterém je zvíře přihlášeno.

Města a obce k tomuto kroku přistupují zejména z důvodu lepší evidence chovatelů, ale také volně pobíhajících a zatoulaných psů. Informace o očipovaných zvířatech a jejich majitelích se shromažďují v Centrální evidenci zvířat a věcí a v Národním registru majitelů zvířat, kde je možno jejich snadné dohledání. Jedná se o novější způsob identifikačního značení.

Frekvence placení pojistného

 • Dohodnutá četnost plateb pojistného pojišťovně (roční, pololetní, apod.).

Krátkodobé pojištění

 • Pojištění sjednané na dobu kratší než jeden rok.

Počátek pojištění

 • Den (a čas), kdy začíná pojištění platit. Tento údaj musí být vždy uveden v pojistné smlouvě. Pokud není datum uvedeno, počátkem pojištění je den následující po uzavření pojistné smlouvy.

Pojistitel

 • Pojišťovna (subjekt, který provozuje pojišťovací činnost na základě povolení ministerstva financí).

Pojistník

 • Osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinna hradit pojistné.

Pojištěné zvíře

 • Zvíře, které je specifikované v pojistné smlově s identifikací

Pojistka

 • Písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná částka

 • Suma uvedená v pojistné smlouvě, tedy dohodnutá částka nejvyššího možného plnění v případě pojistné události.

Pojistné

 • Je úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné se platí za dohodnuté pojistné období nebo najednou za celé pojistné období (roční pojistné).

Pojistná doba

 • Časové vymezení trvání vztahu mezi pojišťovnou a klientem.

Pojistné období

 • Časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud dojde v průběhu pojištění k pojistné události, vzniká pojistiteli povinnost hradit vzniklou škodu.

Průkaz původu (PP)

 • Je doklad, potvrzující plemeno a vlastnosti zvířete. Je vystaven zvířeti na platném formuláři uznaném patřičnou chovatelskou asociací.

Průkaz původu obsahuje:

 1. Rodokmen zvířete a identifikační údaje o něm
 2. Výpis nejméně tří generací předků
 3. Přílohu, v níž jsou uvedeny výsledky výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací.

Smluvní ujednání

 • Závazná ustanovení, která specifikují Všeobecné pojistné podmínky a zahrnují i platné odchylky a doplňky.

Spoluúčast

 • Částka dohodnutá v pojistné smlouvě, která se odečítá od každého pojistného plnění. Pokud škoda nepřesahuje výši dohodnuté spoluúčasti, pojišťovna není povinna plnit.

Storno pojištění

 • Předčasné ukončení pojištění.

Škodní událost

 • Skutečnost, ze které vzniká škoda, která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Tetování

 • Jedná se o jeden z původních způsobů označení zvířat. Dnes je spíše přistupuje k modernějšímu způsobu (čip). Podle evropské legislativy bylo považováno tetování psů za rovnocenné označení čipem jen omezenou dobu a ta již uplynula.
 • To znamená, že chce-li někdo cestovat po EU se psem, ale i kočkou nebo fretkou s pasem, musí mít zvíře po červenci 2012 označené elektronickým čipem. Ten pak musí splňovat ISO normu 11784, popřípadě ISO normu 11785.

Všeobecné pojistné podmínky

 • Jsou součástí každého pojištění a pojistné smlouvy. Jejich povinný obsah stanoví § 13 zákona o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy.

Územní platnost

 • Území vymezené vyhláškou ministerstva financí a zelenou kartou, na kterém platí povinné pojištění, z něhož je možné hradit škody způsobené třetím osobám.

Výpověď

 • Písemná žádost o ukončení smlouvy. Podmínky předložení a akceptace stanoví všeobecné pojistné podmínky.

Zvíře s průkazem původu tj. s PP

 • Průkaz původu znamená, že je zvíře (pes / kočka) zaručeně čistokrevná tj. jsou známí předkové psa – ti všichni museli projít tzv. bonitací, to je akce, kterou pořádá vedení klubu několikrát do roka a posuzuje se při ní vhodnost zařazení psa či fenky do chovu.
 • Pro úspěšnou bonitaci se psi musí projít testem povahy, vzhledově se musí odpovídat od standardu plemene.Samozřejmě se také hlídá dobrý celkový zdravotní stav, kondice a klade se důraz na nepříbuzenské spojení.

Zvíře bez průkazu původu tj. bez PP

 • Zvíře, které nesplňuje a neprošel bonitací (jedná se o křížence nebo zvířata, která nejsou čistokrevná tj. nemají oba rodiče s PP).