Povinné ručení Kooperativa – Bezeškodní průběh

Kdo by neznal slavný slogan „pojišťovna pro život, jaký je“, kterým je tak moc známá Kooperativa. Pojišťovna je na českém trhu více jak 30 let a má 2,46 mil. klientů. To jsou hezká čísla.

Jedná se o univerzální pojišťovnu, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění pro občany, drobné firmy i velké podniky.

Pojišťovna Kooperativa je ryze českou společností a zaměstnává více než 4 000 zaměstnanců.

Povinné ručení Kooperativa:

 • Nezapočítává se bonus z období před 1. 1. 2000.
 • Bonus je převoditelný z jakékoliv pojišťovny.
 • Maximální výše bonusu je ve výši 50%.
 • Za každých 12 měsíců bezeškodní doby je nárok na 5% slevu ze základní sazby.
 • Bonus lze převádět mezi fyzickou osobou a osobou samostatně výdělečně činnou.
 • Bonus lze převádět pouze v rámci tarifní skupiny (osobní auto na osobní auto, neplatné motorka-osobní auto).
 • Bonus je převoditelný v rámci rodiny s totožnou adresou bydliště (manželé, převod na dítě, apod.).
 • Doba přerušení pojištění nesmí být delší než 12 měsíců (pojišťovna může krátit nebo neuznat bonus).

Za každou rozhodnou událost, tj. za každou vyplacenou pojistnou událost, se strhává 24 měsíců bezeškodní doby. Malus pojistitel uplatňuje vždy k následné splatnosti pojistného podle dohodnutých pojistných období, nejpozději k výročnímu dni počátku pojištění. 

Jak doložit doklad o bonusu (bezeškodní průběh)

Potvrzení o bezeškodném průběhu doložte písemně na adresu pojistitele.

Duální Bonus

Speciální nabídka Duálního bonusu Kooperativy umožňuje čerpat výhody vyplývající z bezeškodní historie všem klientům, i těm, kteří již mají jiné vozidlo pojištěno u Kooperativy nebo jiné pojišťovny.

Jedině Kooperativa umožní klientovi využít vyježděné slevy i v případě, že dosavadní pojistná smlouva (vztahující se na jiné vozidlo) nadále trvá, a to dokonce i u jiné pojišťovny.

Bonus Důvěra

Jedná se o podmínečné zapůjčení bonusu 36 měsíců, tedy navýšení klientova aktuálního bonusového stupně o další 3 bonusové stupně. Sjednává se na 3 roky a poskytnutí této slevy na pojistném je podmíněno tím, že pojištěný po dobu 36 měsíců od počátku pojištění nezpůsobí nehodu hrazenou z povinného ručení.

Díky Bonusu „Důvěra“ může zkušený řidič získat u Kooperativy jedinečný bonus až 65%!

Zaviní-li během prvních 3 let trvání pojištění nehodu, je pojistník povinen pojišťovně jednorázově vrátit slevu na pojistném za všechna pojistná období, ve kterých byla sleva od počátku pojištění poskytnuta.

To znamená rozdíl mezi tím, co klient platil s bonusem „Důvěra“ a co by platil bez tohoto bonusu ve smlouvě. Bonus bude pak po pojistné události zkrácen o 36 měsíců (ztráta bonusu „Důvěra“) a o standardních 24 měsíců za pojistnou událost.

Nedojde-li v rámci prvních 36 měsíců k nehodě, pak po skončení bonusu „Důvěra“ získá klient bonusový stupeň, který odpovídá skutečně vyjeté rozhodné době + 36 měsíců za bonus „Důvěra“.

Potvrzení o škodném průběhu a době trvání pojištění odpovědnosti vystavuje pojistitel bez přihlédnutí k bonusu „Důvěra“, tedy jen na ty měsíce, které si klient vyjel nebo je v průběhu trvání pojištění doložil.

Bonus „Důvěra“

 • lze sjednat pro fyzickou osobu s RČ nebo fyzickou osobu s IČ, pro právnické osoby nelze
 • lze pouze pro individuální pojistné smlouvy na dobu neurčitou
 • lze sjednat pouze pro smlouvy s roční či pololetní frekvencí placení
 • nelze sjednat pro tahače, návěsy za tahač, sanitní vozidla, ostatní automobily nad 3500 kg a  autobusy
 • rozhodnou dobu je třeba doložit potvrzením od předchozího pojistitele (tedy ze zaniklého pojištění) nebo ověřit v DBŠ bez použití druhého zdroje rozhodné doby. Duální bonus nebo čestné prohlášení není přípustné. Rozhodná doba musí být větší nebo rovna nule a na doložené rozhodné době (nebo dle ověření v DBŠ) musí být maximálně 1 PU.