Povinné ručení Karviná

Dle zákona č. 168/1999 Sb. musí mít majitelé motorových vozidel v České republice uzavřené povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla. Platí to i pro řidiče z Karviné. Jak na sjednání povinného ručení?

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinné pojištění , ze kterého jsou hrazené škody, které vlastník vozidla způsobí na zdraví, životě či majetku dalším osobám.

Nemá-li někdo pojištění uzavřené, musí způsobenou škodu uhradit v plné výši. A zároveň musí uhradit finanční pokutu do výše 40 000 korun a jeho vozidlo bude vyřazeno z registru vozidel, není-li pojištěno více jak 14 dní.

Co kryje povinné ručení?

Povinné ručení se vztahuje na škody, které vlastník motorového vozidla způsobí jeho provozem na zdraví, životě či majetku třetích osob. Na základě povinného ručení pojišťovna tyto škodu zaplatí.

Pojištěný má tedy právo, aby za něj pojišťovna zaplatila poškozeným následující:

 • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
 • újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
 • ušlý zisk,
 • náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků v případě marného uplynutí lhůty nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou.

Jednoduše řečeno platí, že pojišťovna zaplatí za pojištěného všechny škody, které svým jednáním způsobil. Zákonem je daný limit pojistného plnění, který musí pojišťovna zaplatit. Jedná se o nejvyšší hranici pojistného plnění při jedné škodné události.

Limit pojistného plnění je při ublížení na zdraví nebo usmrcení stanoven na částku 35 milionů Kč, a to na každého poškozeného. Limit pro škody na věci nebo ušlém zisku je 35 milionů Kč, a to bez ohledu na počet poškozených.

Povinné ručení ihned online

Povinné ručení si lze v současné době sjednat velmi snadno online. Nabídky si člověk nejprve porovná a nejlevnější povinné ručení si objedná online, aniž by musel chodit na pobočku zvolené pojišťovny.

Co je ke sjednání povinného ručení potřeba? K uzavření pojištění online stačí pouze velký technický průkaz vozidla, ve kterém jsou veškeré informace potřebné pro vyplnění formuláře, a občanský průkaz pro doplnění informací o řidiči vozidla.

Po zadání požadovaných údajů systém vygeneruje přehlednou nabídku jednotlivých pojišťoven, z níž si lze vybrat pojištění na míru a rovnou ho sjednat. Veškeré doklady pak přijdou emailem.

Smlouvy není třeba vyzvedávat na poště a fyzicky skladovat. Každému stačí jejich elektronická verze. Pak už pojištěný nesmí zapomenout přidat zelenou kartu k dokladům od vozidla.

Bez zelené karty nesmí vozidlo na české silnice. Zelená karta je jediným platným dokladem o uzavřeném povinném ručení.

Ceny povinného ručení Karviná

Každého motoristu z Karviné a jejího okolí jistě zajímá, jaká je cena povinného ručení. Bohužel na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět, protože na cenu povinného ručení má vliv mnoho faktorů.

Cenu povinného ručení ovlivňuje:

 • věk pojistníka
 • adresa pojistníka a jeho trvalé bydliště
 • délka období, které bylo beze škod
 • výkon motoru vozidla
 • objem motoru vozidla
 • typ vozidla
 • pohon vozidla
 • stáří a stav vozidla

Pojistníci jsou řazeni do tzv. rizikových skupin. Obecně platí, že mladší řidiči do 25 let a naopak senioři bývají rizikovější, proto mají dražší povinné ručení. Více si připlatí i řidiči z větších měst.

Zrušení povinného ručení

Povinné ručení se obvykle sjednává na dobu neurčitou a délka pojistného období je zpravidla jeden rok. Pokud nedojde ke zrušení povinného ručení, tak se po uplynutí této doby pojistná smlouva automaticky prodlužuje.

Existuje několik důvodů, jak na zrušení povinného ručení. Nejčastějším důvodem je změna vlastníka vozidla nebo vyřazení vozidla z registru. V takovém případě povinné ručení zaniká dnem, kdy pojistník písemně oznámil pojišťovně změnu vlastníka vozidla.

Mezi další důvody zrušení povinného ručení patří odcizení vozidla. Dnem ukončení povinného ručení je den, kdy policie přijala oznámení o odcizení vozidla. Pojišťovně je třeba odcizení vozidla nahlásit a zároveň zaslat protokol od policie.

Uplynutí doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno, je rovněž důvodem zrušení povinného ručení. V tomto případě si ovšem pojištěný musí dát pozor, protože zpravidla platí automatické prodloužení smlouvy.

Velmi častým důvodem zrušení povinného ručení je nezaplacení pojistného. Pokud pojištěný pojistné včas nezaplatí, pak mu pojišťovna musí zaslat upomínku k zaplacení se lhůtou k dodatečnému zaplacení alespoň jeden měsíc. Pokud ani v této dodatečné lhůtě nebude pojistné zaplaceno, pak dojde ke zrušení povinného ručení.

Posledními možnostmi, jak povinné ručení ukončit, je výpověď povinného ručení nebo dohoda uzavřená s pojišťovnou. Povinné ručení lze ukončit výpovědí bez uvedení důvodu.

Pokud chce pojištěný vypovědět pojistnou smlouvu na konci pojistného období, je musí zaslat výpověď do pojišťovny nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období. V opačném případě se pojištění automaticky prodlouží.

Pár slov o Karviné

Na severní Moravě se nachází známé hornické město Karviná, které leží v těsné blízkosti hranic s Polskem. Karviná vznikla teprve v roce 1949 sloučením několika menších obcí.

Jedná se o hornické město, ve kterém probíhala těžba černého uhlí již od 18. století. Díky těžbě je okolní krajina značně poničená. Centrum města s empírovým zámkem patří k památkovým zónám.