Jak zrušit pojištění zvířete

Připravili jsme pro vás základní informace, jak postupovat v případě, že jste se rozhodli ukončit pojištění domácího mazlíčka.

Výpověď pojištění může provést pouze pojistník nebo jím pověřená osoba s plnou mocí.

Výpověď pojistné smlouvy je nezbytné vždy zaslat písemnou formou s vlastnoručním podpisem a případnými doklady. Doporučujeme výpověď podat na pobočce pojišťovny nebo zaslat pojišťovně doporučenou listovní zásilkou, vždy Vám zůstane v ruce doklad o předání nebo odeslání.

Přehled možných výpovědí pojištění domácího mazlíčka

Jak postupovat při výpovědi pojištění

1. Výpověď do 2 měsíců od počátku pojistné smlouvy

Tato možnost výpovědi pojištění dovoluje pojistníkovi, který si například rozmyslel nákup vozidla, ukončit řádně platnost pojištění.

Výpověď je nutné podat písemně do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Doručením pojišťovně začíná na pojištění běžet osmidenní výpovědní lhůta a pojištění zaniká až uplynutím této lhůty. Např.: pojištění uzavřeno 6. 2., výpověď byla doručena 4. 4., pojištění zaniká po 8 dnech tj. 12.4.

2. Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období

Tato možnost výpovědi pojištění se nejčastěji používá, pokud se rozhodnete změnit pojišťovnu. Klient má právo bez udání důvodu podat výpověď. Výpověď je nutné podat písemně nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období tj. před výročním datem, který je dnem počátku pojistné smlouvy. Např: výroční den je 31. 12., výpověď tedy musí být doručena pojišťovně nejpozději 19. 11.

3. Zánik z důvodu úmrtí pojištěného psa či kočky  

Úmrtí pojištěného psa nebo kočky je nutné obratem oznámit pojišťovně, kde je zvíře pojištěné. Pojištění zanikne dnem oznámení změny pojistiteli.

4. Změnou vlastnictví pojištěného zvířete

Tato možnost ukončení pojištění nastává v případě, že vlastník zvířete se rozhodne darovat či prodat zvíře. Změnu vlastníka je nutné poslat písemně do pojišťovny i s kopii darovací nebo prodejní smlouvy.

5. Smrtí pojištěného, který je fyzickou nebo právnickou osobou a zvíře se stalo předmětem dědického řízení

Informace o úmrtí pojištěného tj. majitele zvířete, je nutné oznámit pojišťovně písemně i s kopií úmrtního listu nebo dědického řízení.

6. Uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno

Pokud je pojištění sjednáné tak, že v pojistné smlouvě je určené datum ukončení pojištění ( např. konec pojištění dne 13.4.2012 ) pojištění automaticky v tento den bude ukončeno.

Není potřeba zasílat žádné písemné oznámení či výpověď.

7. Zánik pro neplacení

Tato možnost ukončení pojištění nastává v případě, že opomenete zaplatit pojistné nebo se rozhodnete neplatit pojistné. Je nutné počítat s tím, že to vede k zániku pojištění. V zákoně je uvedeno, že pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části doručené pojistníkovi.

Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka od pojistitele musí tento termín zániku pojištění obsahovat, jinak by ke skončení pojištění nedošlo. I když pojištění tímto způsobem zanikne, nárok pojišťovny požadavat zaplacení trvá i nadále!

8. Výpověď do 3 měsíců od doručení oznámení o vzniku pojistné události

Tuto možnost výpovědi můžete využít jak Vy, tak pojišťovna, vždy po oznámení vzniku pojistné události. Výpověď je nutné podat písemně do 3 měsíců od oznámení o vzniku pojistné události. Pojištění zanikne do 1 měsíce od doručení výpovědi.

9. Ukončení smlouvy dohodou

Tato možnost zániku pojištění je uskutečněna dohodou obou stran (pojistník a pojišťovna). Upozorňujeme, že pojišťovna není povinna na dohodu přistoupit (a zpravidla nepřistoupí).

Návrh dohody je nutné podat písemně a očekávat písemné vyjádření pojišťovny.

10. Ukončení při on-line sjednání do 14 dnů od uzavření pojištění

Jedná se o zákonnou možnost odstoupení od sjednání pojištění ve lhůtě 14 dnů. Doporučejeme rozhodnutí oznámit poísemně pojistiteli a zároveň i zprostředkovaliteli on-line pojištění. 

Samozřejmě existuje i celá řada majitelů, kteří nechtějí a nemají důvod rušit pojištění svého mazlíčka. Naopak se jim může stát, že při nemoci mazlíčka pojištění rádi využijí.