Dopravní nehoda v zahraničí detailně

Připravili jsme pro motoristy, kteří provozují motorové vozidlo i v zahraničí přehled nejdůležitějších rak a kroků pro případ dopravní nehody v zahraničí.

Je nutné upozornit, že vaše povinné ručení je platné v zemích vyznačených bez přeškrtnutí na vaší zelené kartě, kterou je nutné vždy mít ve voze. Zelenou kartu je mít vždy s řádným podpisem pojistníka, slouží jako jediný prokazatelný doklad o pojištění.

Před každou cestou do zahraničí si zjistěte pravidla silničního provozu a poznamenejte si důležité telefonní čísla např. policie, záchranné služby, hasičů, odtahové služby apod.

Jak se zachovat při nehodě v zahraničí

Pokud nedošlo k vašemu vážnému zranění nebo šoku, zachovejte klid a vykonejte následující kroky:

1. Urychleně zabezpečte místo nehody, je nutné zabránit řetězové havárii

 •  použijte: fosforeskující vestu, výstražný trojúhelník, blikající světlo apod.

2. Zjistěte zdravotní stav všech účastníků nehody, pokud je některý z nich ve stavu vyžadujícím ošetření, vždy volejte „155“ rychlou záchrannou službu.

 • Policii „158“  volejte až po první pomoci zraněným (např. zapadlý jazyk, zastavení krvácení).

3. Vždy volejte policii či dálniční policii.

4. Nepřemisťujte vozidla, osoby ani věci do příjezdu policie a rychlé záchranné služby.

 • Pouze v případě ohrožují-li život, vyznačte rozmístění a stopy vozidel.

5. Pokud je potřeba pomoct s nepojízdným vozidlem, volejte asistenční službu.

 • Nevyužívejte jiné odtahové služby, pokud potřebujete pomoc s nepojízdným vozidlem apod., vždy volejte asistenční službu vaší pojišťovny.

Povinnosti účastníků dopravní nehody v zahraničí 

Na místě nehody si připravte „Záznam o nehodě“ neboli „Evropský záznam o dopravní nehodě“. Záznam o nehodě (dohoda) musí být podepsána oběma stranami tj. účastníky dopravní nehody.

1. Zaznamenejte řádně umístění vozidel při nehodě do „Záznamu o nehodě“ nebo na list papíru.

2. Vždy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody.

3. Požadujte na řidiči, který způsobil dopravní nehodu, předložení dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a  občanského a řidičského průkazu.

Zaznamenejte si:

 • jméno, příjmení a bydliště řidiče,
 • jméno a příjmení popř. název firmy a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,
 • typ a SPZ jeho vozidla,
 • jméno, adresu a číslo dokladu o pojištění pojišťovny, kde je viník dopravní nehody pojištěný,
 • telefonní či jiný kontakt (email apod.).

Postup při nehodě v zahraničí

Jsem viník dopravní nehody

Poškozenému sdělte:

 • své jméno, příjmení a bydliště,
 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla,
 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy,
 • registrační značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena,
 • číslo zelené karty, kompletní údaje z její rubriky č. 4.

Další účastníci nehody:

S nimi je nutné vyplnit evropský záznam o dopravní nehodě. Tento formulář je obsahově shodný v celé evropské unii, takže se nemusíte bát jazykové bariéry, je nutné ho vyplnit jak v češtině tak i v jiném jazyce.

Formulář vždy podepíší účastníci nehody a vždy je nutné řádně vyplnit body (otázky) ohledně nehody a uvést počet těchto bodů, zabráníte tak pozdějším nepříjemnostem. Následně je nutné oddělit originál od kopie!!

Nezapomeňte:

1. Opatřit plánek místa nehody a případně i fotodokumentaci místa nehody (fotoaparátem, mobilem apod.).

2. Vždy zavolejte policii, protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním, jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě.

3.  Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech:

 • státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku, typ a barvu vozidla.

4. Bezodkladně oznamte pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:

 • že došlo ke škodné události,
 • předložte k této škodné události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele.

Doporučení: Pokud si nevíte rady a nemůžete kontaktovat svého pojistitele v České republice tj. pojišťovnu, obraťte se na národní kancelář země, ve které došlo k dopravní nehodě. Kontaktní údaje najdete na zadní straně zelené karty.

Jsem poškozený v dopravní nehodě

Od viníka vyžadujte (doporučujeme předložení dokladů k ověření)

 • jeho jméno, příjmení a bydliště,
 • jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,
 • registrační značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena,
 • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy,
 • číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty a její časovou platnost, kompletní údaje z její rubriky č. 3,4.

Další účastníci nehody:

S nimi je nutné vyplnit evropský záznam o dopravní nehodě. Tento formulář je obsahově shodný v celé evropské unii, takže se nemusíte bát jazykové bariéry, je nutné ho vyplnit jak v češtině tak i v jiném jazyce.

Formulář vždy podepíší účastníci nehody a vždy je nutné řádně vyplnit body (otázky) ohledně nehody a uvést počet těchto bodů, zabráníte tak pozdějším nepříjemnostem. Následně je nutné oddělit originál od kopie!!

Nezapomeňte:

1. Opatřit plánek místa nehody a případně i fotodokumentaci místa nehody (fotoaparátem, mobilem apod.).

2. Vždy zavolejte policii, protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním, jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě.

3. Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (registrační značku, značku vozidla, barvu apod.)  a svědcích dopravní nehody.

4. Sdělte případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu.

Kde nahlásit a nárokovat odškodnění

1. Zahraniční pojistitel nebo Rada kanceláří

S nárokem na pojistné plnění se můžete obrátit buď přímo na příslušného zahraničního pojistitele (pojišťovnu), kde je viník pojištěný, nebo na národní Kancelář státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo.

2. Česká kancelář pojistitelů

Pokud Vám byla škoda způsobena cizozemským vozidlem registrovaným mimo státy Evropského hospodářského prostoru, tj. účastníkem mimo státy EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, je nutné se obrátit na škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice, k jehož zjištění lze využít služeb informačního střediska České kanceláře pojistitelů (www.ckp.cz).

3. Česká kancelář pojistitelů (za určitých podmínek)

Na Českou kancelář pojistitelů se obracejte, nedošlo-li k identifikaci zahraničního pojistitele nebo jeho škodního zástupce v ČR ve lhůtě 2 měsíců od vzniku dopravní nehody. Také v případě kdy nedošlo k uspokojení Vašeho nároku, či odůvodněnému odmítnutí zahraničním pojistitelem (případně jeho škodním zástupcem v ČR) ve lhůtě 3 měsíců od řádného uplatnění a prokázání nároku, či nedošlo k identifikaci vozidla, jehož provozem Vám byla způsobena škoda na zdraví.

Doporučení: pokud potřebujete informace jak postupovat ve složitějších případech, které nejsou zde popsány, doporučujeme Vám obrátit se přímo na Českou kancelář pojistitelů (ČKP).

ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ Na Pankráci 1724/129

140 00 Praha 4

Tel.:

 • + 420 221 413 111 –  hlášení nových škod
 • + 420 221 413 660 –  úsek likvidace pojistných událostí
 • + 420 221 413 690 –  úsek právních služeb

Fax: + 420 221 413 760 – úsek likvidace pojistných událostí

E-mail:

 • info@ckp.cz – obecné dotazy
 • claims@ckp.cz – hlášení nových škod

Poznámka:

Pro všechny varianty platí, že pojistné plnění můžete legálně získat jen jednou. Doporučujeme tedy použít vždy jen jednu jedinou variantu, a v případě souběžného nebo postupného použití více variant vždy všechny oslovené subjekty řádně informovat o dosud podniknutých krocích a získaných částkách.

V České republice a podobně v řadě dalších zemí je duplicitní získání úhrady protiprávní a může být považováno i za trestný čin pojistného podvodu.