Dopravní nehoda v ČR detailně

Každý účastník silničního provozu se může dostat k dopravní nehodě. V tomto článku jsou k nalezení nejdůležitější rady a kroky pro případ dopravní nehody. Jak se zachovat při dopravní nehodě v ČR, co dělat v případě nehody způsobené vlastním vozidlem, co dělat v případě, že bylo poškozeno vaše vozidlo jiným dopravním prostředkem, nebo se stala jiná pojistná událost v souvislosti s pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla?

Účastníkem nehody nechce být nikdo. Občas tomu chce osud ovšem jinak a tato situace může potkat každého.

Jak se zachovat při nehodě

Pokud nedošlo k vašemu vážnému zranění nebo šoku, je důležité zachovat klid a vykonat ideálně následující kroky:

1. Urychleně zabezpečit místo nehody, je nutné zabránit řetězové havárii

 •  k tomu se používá: fosforeskující vesta, výstražný trojúhelník, blikající světlo apod.

2. Zjistit zdravotní stav všech účastníků nehody, pokud je některý z nich ve stavu vyžadujícím ošetření, vždy je nutné volat „155“ rychlou záchrannou službu.

 • Policie „158“  se volá až po první pomoci zraněným (např. zapadlý jazyk, zastavení krvácení).

3. Policii volat v případě, že došlo

 • ke zranění či úmrtí osob,
 • k hmotné škodě vyšší než 100.000,- Kč (škoda na vozidle, přepravovaných věcech apod.),
 • k nejasnostem kolem zavinění dopravní nehody, kdy se účastníci nehody nemohou dohodnout na míře zavinění,
 • k poškození majetku třetí osoby (dopravní značka, svodidla, osvětlení, budova apod.).

4. Nepřemisťovat vozidla, osoby ani věci do příjezdu policie a rychlé záchranné služby.

 • Pouze v případě ohrožují-li život, je nutné vyznačit rozmístění a stopy vozidel.

5. Pokud je potřeba pomoct s nepojízdným vozidlem, je dobré volat asistenční službu.

Povinnosti účastníků dopravní nehody ČR

Pokud nemá účastník povinnost hlásit dopravní nehodu policii (viz. výše), na místě nehody si musí připravit „Záznam o nehodě“ neboli „Evropský záznam o dopravní nehodě“. Tedy list papíru, na který musí společně s druhým účastníkem nehody uvést údaje o vozidlech, o nehodě a dohodu na míře zavinění. Záznam o nehodě (dohoda) musí být podepsána oběma stranami tj. účastníky dopravní nehody.

Důležité věci k zaznamenání

 • jméno, příjmení a bydliště řidiče,
 • jméno a příjmení popř. název firmy a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,
 • typ a SPZ jeho vozidla,
 • jméno, adresu a číslo dokladu o pojištění pojišťovny, kde je viník dopravní nehody pojištěný,
 • telefonní či jiný kontakt (email apod.).

Co dělat po nehodě v ČR

Je po nehodě, účastníci splnili své povinnosti (viz. výše) a nyní je čeká komunikace s pojišťovnou a vyřízení pojistné události. V dopravní nehodě je vždy určen viník a poškozený, vhodné je postupovat podle doporučených postupů níže.

Jsem poškozený (nehodu jsem nezpůsobil)

1. Zajistil jsem si následující údaje

 • jméno, příjmení a bydliště řidiče (viníka),
 • jméno a příjmení popř. název firmy a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,
 • typ a SPZ jeho vozidla,
 • jméno, adresu a číslo dokladu o pojištění pojišťovny, kde je viník dopravní nehody pojištěný,
 • telefonní či jiný kontakt (email apod.),
 • písemné prohlášení viníka akceptující jeho zavinění (na Záznamu o nehodě) nebo vyjádření policie.

Pokud se nepodařilo od viníka dopravní nehody údaje zjistit, vyhledejte si informace o pojišťovně dle SPZ viníka v databázi České kanceláře pojistitelů (ČKP) pomocí internetu na www.ckp.cz , dále Informační středisko ČKP, kde vložíte SPZ viníkova vozidla a datum nehody (popř. vám informace sdělí i na telefonu + 420 221 772 773).

 2. Nahlásit vzniklou škodu u pojišťovny viníka a zažádejte o náhradu škody

Pokud viník z místa nehody utekl či v případě nezjištění viníka je nutné nahlásit tyto skutečnosti Policii ČR. Se záznamem z Policie ČR je nutné se obrátit na Českou kancelář pojistitelů (ČKP) se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4. ČKP je právnickou osobou zřízenou zákonem 168/1999 Sb. jako organizace pojistitelů, která poskytuje plnění z garančního fondu.

3. Další postup ohledně likvidace a náhrady škody upřesní pojišťovna

Jako poškozený si připravte tyto doklady

 • kopii řidičského průkazu,
 • kopii velkého technického průkazu,
 • originál nebo kopii vyplněného záznamu o nehodě,
 • kopii protokolu o dopravní nehodě s nabitím právní moci,
 • kopii faktury po opravě,
 • lékařskou zprávu (v případě zranění),
 • číslo bankovního spojení,
 • a popř. další, dle požadavků pojišťovny.

Jsem viník (způsobil jsem nehodu)

1. Neprodleně nahlaste vzniklou pojistnou událost pojišťovně, u které máte vozidlo pojištěné.

2. Připravte si a doložte neprodleně požadované doklady dle výzvy pojišťovny nebo poškozeného.

3. Vyčkejte na další pokyny pojišťovny.  

Jako viník si připravte tyto doklady

 • kopii řidičského průkazu,
 • kopii velkého technického průkazu,
 • kopii protokolu o dopravní nehodě s nabitím právní moci,
 • originál nebo kopii vyplněného záznamu o nehodě,
 • a popř. další, dle požadavků pojišťovny.