Bezeškodní průběh Wüstenrot

Od října 2008 začala na českém trhu působit Wüstenrot pojišťovna, která převzala začátkem roku 2009 veškeré aktivity a smluvní vztahy slovenské Wüstenrot pojišťovny, pobočky pro Českou republiku, která na českém trhu působila od roku 2006.

  • Nezapočítává se bonus z období před 1. 1. 2000.
  • Bonus je převoditelný z jakékoliv pojišťovny.
  • Maximální výše bonusu je 60%.
  • Za každých 12 měsíců bezeškodní doby je nárok na 10 % slevu ze základní sazby.
  • Bonus lze převádět mezi fyzickou a osobou samostatně výdělečně činnou.
  • Bonus je převoditelný mezi manželi a členy trvale žijící ve společné domácnosti.
  • Doba přerušení pojištění nesmí být delší než 12 měsíců, bonus může být krácen nebo nemusí být uznaný.
  • Bonus lze převádět v rámci stejné kategorie vozidel nebo na kategorii nižší.

Za každou rozhodnou událost, tj. za každou vyplacenou pojistnou událost, se strhává 36 měsíců bezeškodní doby tj. o dvě třídy bonusu/ malusu. Navýšení se zohlední se v předpisu pojistného na následné splátkové období.

Jak doložit doklad o bonusu (bezeškodní průběh)

Potvrzení o bezeškodném průběhu doložte písemně na adresu pojistitele.

Speciální nabídka Multi bonusu

  • Až pro další tři vozidla v rodině či společné domácnosti.

Fyzické osoby, které mají u pojišťovny Wüstenrot platnou smlouvu o povinném ručení pro osobní či užitkové vozidlo s celkovou hmotností do 3,5 t, můžou využít zvýhodněné podmínky pojištění pro další osobní či užitkové vozidlo – MULTI BONUS.

Bonus ve stejné výši jako u již pojištěného vozidla Vám přiznáme až na další tři vozidla, kde provozovatelem jste Vy, manžel / manželka, druh / družka žijící ve společné domácnosti. 

Výňatek ze všeobecných pojistných podmínek Wüstenrot pojišťovny

Článek 10 – Systém bonus, malus

1. Pro přiznání bonusu a malusu při uzavření pojistné smlouvy, jakož i v průběhu trvání  pojištění odpovědnosti je rozhodující rozhodná doba.

Rozhodná doba je doba nepřerušeného trvání pojištění odpovědnosti pojistníka, která se počítá v celých ukončených měsících, snížená za každou rozhodnou událost o 36 měsíců. Rozhodná doba se pro účely přiznání bonusu, resp. uplatnění malusu, sleduje od počátku pojištění odpovědnosti, nejdříve však od 1.1.2000.

2. Rozhodnou událostí je každá škodní událost, bez ohledu na míru účasti pojištěného na vzniklé škodě, ze které pojistiteli vznikla povinnost poskytnout pojistné plnění.

3. Za rozhodnou událost se nepovažuje:

a) škodní událost, ze které se následně zjistí, že pojistitel nemá povinnost poskytnout pojistné plnění,

b) pojistná událost, za kterou byla pojistiteli poskytnuta náhrada toho, co za pojištěného plnila,

c) pojistná událost, která nastala při neoprávněném užívání cizí věci ve smyslu trestního zákona § 249 nebo § 50 písm. b) zákona o přestupcích.

4. Při uzavírání pojistné smlouvy se započítává rozhodná doba a přiznává bonus, resp. uplatňuje malus podle naposledy vydaného potvrzení o době trvání a škodním průběhu zaniklého pojištění, avšak pouze pro vozidlo téhož druhu.

K jednomu vozidlu je možné uplatnit jen jedno potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodním průběhu zaniklého pojištění. Přiznání bonusu / uplatnění malusu v průběhu pojištění odpovědnosti se uskutečňuje na základě vyhodnocení rozhodné doby a zohlednění předpisu pojistného na následující pojistné období, resp. následující splátkové období.

Změna stupně bonusu a malusu se nepovažuje za úpravu běžného pojistného na další pojistné období podle článku 26 odstavce 11 těchto VPP-POV/02. Bonusem se rozumí sleva na pojistném za kladnou dobu škodního průběhu. Malusem se rozumí přirážka k pojistnému za zápornou dobu škodního průběhu.

5. Při uzavírání pojistné smlouvy je pojistitel oprávněn přiznat pojistníkovi bonus i na základě jeho čestného prohlášení o tom, kolik měsíců předcházejících začátku pojištění odpovědnosti měl pojištění odpovědnosti u předchozího pojistitele a kolik škodních událostí měl z těchto pojištění odpovědnosti.

Jestliže však pojistník do 2 měsíců ode dne začátku pojištění nedoručí pojistiteli originál posledního vydaného potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodním průběhu zaniklého pojištění u jiného pojistitele, které potvrzuje údaje jím uvedené v čestném prohlášení, je pojistitel oprávněn s účinností od začátku pojištění odejmout pojistníkovi bonus.

V jehož důsledku bylo sníženo roční pojistné na základě čestného prohlášení pojistníka podle první věty tohoto odstavce, a zároveň je pojistitel oprávněn požadovat od pojistníka zaplacení částky dlužného pojistného, o kterou bylo sníženo roční pojistné na základě čestného prohlášení pojistníka podle první věty tohoto odstavce.

To samé platí, jestliže pojistitel na základě vydaného potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodním průběhu zaniklého pojištění v jiné pojišťovně zjistí, že čestné prohlášení pojistníka je nepravdivé.

6. Pokud se pojistitel dozví o rozhodné události až poté, co stanovil pojistné na další pojistné období, má právo na náhradu vzniklého rozdílu.

7. Pojistitel umožňuje převod prokázané rozhodné doby na manžela/manželku pojistníka a z fyzické osoby nepodnikatele na fyzickou osobu podnikatele a naopak.

8. Stupeň bonusu a malusu:

Stupeň bonusu Rozhodná doba Bonus (sleva)

B8 96 měsíců a víc 60%

B7 84 – 95 měsíců 55%

B6 72 – 83 měsíců 50%

B5 60 – 71 měsíců 45%

B4 48 – 59 měsíců 40%

B3 36 – 47 měsíců 30%

B2 24 – 35 měsíců 20%

B1 12 – 23 měsíce 10%

Základní stupeň Rozhodná doba Bonus (sleva)

Z 0 – 11 měsíců 0%

Stupeň malusu Rozhodná doba Malus (přirážka)

M1 – 12 až -1 měsíc 30%

M2 – 36 až -13 měsíců 90%

M3 – 37 měsíců a méně 150%