Bezeškodní průběh Slavia

Bezeškodní průběh je pojem, který se vyskytuje ve finančních a právních transakcích. Bezeškodní průběh je stav, ve kterém jedna strana nebo obě strany ve smlouvě nebyly poškozeny. To znamená, že žádná strana nebyla zraněna, poškozena nebo ztratila žádné peníze, majetek nebo práva. Jak to vypadá v praxi?

V praxi to znamená, že obě strany dodržely příslušné podmínky a obě strany obdržely to, co bylo dohodnuto. Pokud se vyskytne jakýkoli problém, který způsobí, že jedna strana bude poškozena, není to uznáno jako bezeškodní průběh.

Bezeškodní průběh je velmi důležitý pro všechny finanční a právní transakce. Umožňuje oběma stranám cítit se jistě, že budou dostávat to, co bylo dohodnuto, aniž by byla nějaká strana ublížena. Je také důležité pro všechny příslušné orgány, protože umožňuje, aby se transakce uskutečnily bez problémů.

Bezeškodní průběh nabízí mimo jiné také pojišťovna Slavia.

Bezeškodní průběh Slavia:

 • Bonus je převoditelný z jakékoliv pojišťovny.
 • Maximální výše bonusu je 60%.
 • Za každých 12 měsíců bezeškodní doby je nárok na 10% slevu ze základní sazby.
 • Bonus lze převádět mezi fyzickou a osobou samostatně výdělečně činnou.
 • Bonus je převoditelný mezi manželi i osobami trvale žijícími ve společné domácnosti.
 • Převod bonusů je možný pouze ve stejné kategorii vozidel nebo kategorii nižší.

Za každou rozhodnou událost, tj. za každou vyplacenou pojistnou událost, se strhává 12 měsíců bezeškodní doby a tato skutečnost se vždy zohlední k následujícímu výročnímu dni od počátku pojištění.

Jak doložit doklad o bonusu (bezeškodní průběh)

Potvrzení o bezeškodném průběhu doložte písemně na adresu pojistitele.

Speciální akce „BONUS KREDIT“

Pokud nemáte uplatnitelný bonus/ malus, můžete využít slevy až 15% za příslib bezeškodného průběhu v příštích 24 měsících. V případě, že v tomto období způsobíte pojistnou událost, budete muset vrátit uplatněnou slevu.

Výňatek ze všeobecných pojistných podmínek Slavia pojišťovny

Systém bonus / malus

1. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona zohledňuje pojišťovna škodný průběh pojištění odpovědnosti zejména systémem Bonus / Malus; v případě pojištění souboru vozidel tuto skutečnost může zohlednit přiznáním bonifikace, případně poskytnutím jiných výhod, které si pojistník s pojišťovnou ujedná.

2. Pojišťovna si vyhrazuje právo změnit pravidla systému Bonus / Malus, případně pravidla týkající se bonifikací v případě změny právní úpravy a pro tento účel obě smluvní strany stvrzují právo pojišťovny provést tyto úpravy, aniž by bylo nutné měnit dodatkem pojistnou smlouvu.

3. Výše slevy na pojistném – bonusu, resp. výše přirážky k pojistnému – malusu je určována příslušnou rozhodnou dobou.

4. Rozhodná doba vyjadřuje dobu nepřetržitého trvání pojištění odpovědnosti, jejíž délka je krácena na základě vzniklých rozhodných událostí.

5. Rozhodná doba se určuje celými ukončenými kalendářními měsíci a lze ji převést pouze z pojištění odpovědnosti s datem počátku nejdříve 1.1.2000 nebo datem pozdějším.

6. Záporná rozhodná doba z předchozího pojištění se na nově vzniklé pojištění započítává vždy v plné výši.

7. Záporná rozhodná doba vyjadřuje skutečnost, že počet rozhodných události se odlišuje od běžných normativů; v takovém případě je tento stav zohledněn přirážkou k pojistnému – malusem.

8. V rámci stejné kategorie vozidel je možné rozhodnou dobu převádět mezi jednotlivými osobami trvale žijícími s pojistníkem ve společné domácnosti. Sčítat souběžné rozhodné doby pojištění odpovědnosti není pro stanovení započítávané rozhodné doby možné, není-li ujednáno jinak.

9. Pojistné stanovené podle sazebníku pojistného se upraví na úroveň pojistného, která odpovídá příslušné rozhodné době podle následující tabulky:

Kód stupně bonusu/ malusu

 • M 6 Méně než -61 150% 250%
 • M 5 -60 až -49 100% 200%
 • M 4 -48 až -37 70% 170%
 • M 3 -36 až -25 35% 135%
 • M 2 -24 až -13 15% 115%
 • 0M 1 -12 až -1 5% 105%
 • B0 /M 0 0 až 11 0% 0% 100%
 • B1 12 až 23 5% 95%
 • B2 24 až 35 10% 90%
 • B3 36 až 47 15% 85%
 • B4 48 až 59 25% 75%
 • B5 60 až 71 35% 65%
 • B6 72 až 83 45% 55%
 • B7 84 a více 60% 40%

10. Bonus se přiznává, resp. malus uplatňuje vždy k datu výročního dne počátku pojištění odpovědnosti, a to v závislosti na aktuální rozhodné době zohledňující případně nastalé rozhodné události.

11. Rozhodná událost je škodná událost, se kterou je spojena povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění; na základě každé rozhodné události se délka rozhodné doby snižuje o 12 měsíců.

12. Rozhodnou událostí není škodná událost, která nastala:

 • a) při neoprávněném užiti motorového vozidla cizí osobou – viz § 249 trestního zákona,
 • b) v době, kdy vozidlo bylo po přechodnou dobu prokazatelně předáno do opravy – viz § 430, odst. 2 občanského zákoníku.

13. Za rozhodnou událost pojišťovna nepovažuje první pojistnou událost z pojištění odpovědnosti, pokud v době pojistné události bylo zaplaceno celé roční pojistné v jedné splátce a pokud plnění vyplacené z této pojistné události nepřesáhlo částku 15.000 Kč včetně daně z přidané hodnoty.

14. Za rozhodnou událost se dále nepovažuje škodná událost, za kterou byla pojišťovně poskytnuta náhrada toho, co plnila, a to nejdéle do jednoho měsíce od doručení oznámení pojišťovny o výši poskytnutého plnění poškozenému.