Oprávněná osoba | Slovník pojmů

Osoba, určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které v případě pojištění vznikne právo na pojistné plnění. Pojistník může tuto osobu během pojištění kdykoliv změnit.