Povinné ručení Generali – Bezeškodní průběh

Generali Česká pojišťovna funguje na trhu již více jak 190 let, její kořeny sahají dokonce hluboko do 19. století. Jedná se o velmi spolehlivého partnera pro své klienty.

Pojišťovna má v současné době 550 poboček po celé České republice a zároveň je možné řešit spoustu věcí online. Proto je dostupná opravdu pro každého.

Základní informace povinného ručení:

 • Bonus je převoditelný z jakékoliv pojišťovny.
 • Maximální výše bonusu je 50%.
 • Za každých 12 měsíců bezeškodní doby je nárok na 5% slevu ze základní sazby.
 • Bonus lze převádět mezi fyzickou osobou – občanem a osobou samostatně výdělečně činnou (IČO).
 • Bonus je převoditelný mezi manželi, druhem a družkou.
 • Doba přerušení pojištění nesmí být delší než 12 měsíců, jinak bonus bude krácen nebo nemusí být uznaný.
 • Bonus lze převádět v rámci stejné kategorie vozidel nebo na kategorii nižší.
 • Nezapočítává se bonus z období před 1. 1. 2000.

Za každou rozhodnou událost, tj. za každou vyplacenou pojistnou událost, se strhává 24 měsíců bezeškodní doby tj. posun o dvě třídy bonusu/malusu a navýšení se zohlední v předpisu pojistného na následné splátkové období.

Jak doložit doklad o bonusu (bezeškodní průběh)

Potvrzení o bezeškodném průběhu doložte písemně na adresu pojistitele.

Výňatek ze všeobecných pojistných podmínek Generali

Systém bonus/ malus

1. Bonus a malus se vztahuje na pojistné za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uvedeného v pojistné smlouvě a uplatňuje se u fyzických i právnických osob.

2. Systém bonus/malus se uplatňuje pro všechny druhy vozidel s výjimkou zemědělského nebo lesnického traktoru s registrační značkou, pojízdného pracovního stroje bez registrační značky, přípojného vozidla – přívěsu s celkovou hmotností do 750 kg i nad 750 kg, motorového ručního vozíku, jednonápravového kultivačního traktoru, traktoru, kterému se nepřiděluje registrační značka a vysokozdvižného vozíku.

3. Pro přiznání bonusu nebo uplatnění malusu je rozhodující rozhodná doba. Rozhodná doba je doba nepřerušeného trvání pojištění, která se počítá v celých ukončených měsících, snížená za každou rozhodnou událost o 24 měsíců.

Rozhodná doba pro účely přiznání bonusu, resp. uplatnění malusu, se sleduje od počátku pojištění, nejdříve od 1. 1. 2000, a to u smluv s dobou trvání 12 měsíců nebo delší.

4. Rozhodnou událostí je každá pojistná událost, bez ohledu na míru účasti pojištěného na vzniklé škodě, ze které vzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění.

5. Za rozhodnou událost se nepovažuje:

 • a) škodní událost, ze které pojistitel nemá povinnost poskytnout pojistné plnění;
 • b) pojistná událost, za kterou byla pojistiteli poskytnuta náhrada toho, co za pojištěného pojistitel plnil, podle čl. 6. odst. 13;
 • c) pojistná událost, která nastala při neoprávněném užívání cizí věci ve smyslu § 249 trestního zákona nebo § 50 písm. b) zákona o přestupcích.

6. Přiznání bonusu a uplatnění malusu se provádí na základě vyhodnocení rozhodné doby a zohlední se v předpisu pojistného na následné splátkové období.

7. Dozví-li se pojistitel o rozhodné události až poté, co stanovil pojistné na další splátkové období, má právo na úhradu vzniklého rozdílu.

8. Při uzavírání pojistné smlouvy se započítává rozhodná doba a přiznává bonus, resp. uplatňuje malus podle naposledy vydaného potvrzení o době trvání a škodním průběhu zaniklého pojištění, avšak pouze pro vozidlo téhož druhu. Bonus se nepřiznává, zaniklo-li předchozí pojištění z důvodu neplacení pojistného.

9. Stupeň bonusu a malusu stupeň bonusu rozhod. doba bonus (sleva)

 • B10 120 a více měsíců – 50 %
 • B9 108 až 119 měsíců – 45 %
 • B8 96 až 107 měsíců – 40 %
 • B7 84 až 95 měsíců – 35 %
 • B6 72 až 83 měsíců – 30 %
 • B5 60 až 71 měsíců – 25 %
 • B4 48 až 59 měsíců – 20 %
 • B3 36 až 47 měsíců – 15 %
 • B2 24 až 35 měsíců – 10 %
 • B1 12 až 23 měsíců – 5 %

základní stupeň rozhodná doba základní pojistné

stupeň malusu rozhod. doba malus (přirážka)

 • M 1 –1 až –12 měsíců + 25 %
 • M 2 –13 až –24 měsíců + 50 %
 • M 3 –25 až –36 měsíců + 75 %
 • M 4 –37 až –48 měsíců + 100 %
 • M 5 –49 a více měsíců + 150 %