Povinné ručení ČSOB pojišťovny – Bezeškodní průběh

ČSOB pojišťovna je univerzální pojišťovnou, která nabízí své produkty občanům, živnostníkům i malým a středním podnikům a dokonce i velkým korporacím.

Pojišťovna vznikla 17. 4. 1992 a pod současným názvem působí na trhu od roku 2003. Jedná se o velmi silný pojišťovací subjekt, který svým základním kapitálem ve výši 2,8 mld. Kč a vlastním kapitálem 4,7 mld. Kč (k 31. 12. 2019) patří ke kapitálově nejlépe vybaveným pojišťovnám na českém trhu.

 • Bonus je převoditelný za jakékoliv pojišťovny.
 • Maximální výše bonusu je 50%.
 • Za každých 12 měsíců bezeškodní doby je nárok na 5% slevu ze základní sazby.
 • Bonus lze převádět mezi fyzickou a osobou samostatně výdělečně činnou.
 • Bonus lze převádět v rámci stejné kategorie vozidel nebo na kategorii nižší.
 • Doba přerušení pojištění nesmí být delší než 12 měsíců, bonus je následně krácen nebo nemusí být uznaný.
 • Nezapočítává se bonus z období před 1. 1. 2000.

Za každou rozhodnou událost, tj. za každou vyplacenou pojistnou událost, se strhává 24 měsíců bezeškodní doby tj. o dvě třídy bonusu/ malusu, a zároveň se nezapočítávají kladné měsíce tohoto pojistného roku.

Jak doložit doklad o bonusu (bezeškodní průběh)

Potvrzení o bezeškodném průběhu doložte písemně na adresu pojistitele.

Speciální nabídka SLEVA DOBRÉHO ŘIDIČE pro dobré řidiče

Pro všechny dobré řidiče, kteří mají pojištění více než 12 měsíců beze škody je k dispozici extra bonus. Stačí když řidič předloží doklad o alespoň jednoletém předchozím bezeškodném průběhu povinného ručení a obdrží v prvním roce pojištění u ČSOB Pojišťovny slevu 30 %, ve druhém 25 % a ve třetím 20 % atd. Sleva se vztahuje na řidiče starší 29 let.

Výňatek ze Všeobecných pojistných podmínek ČSOB

Systém bonus/ malus

1. Pojistitel za podmínek uvedených v tomto článku poskytne slevu (bonus) nebo uplatní přirážku (malus) na pojistné na další pojistný rok podle toho, zda v uplynulém pojistném roce nastala či nenastala pojistná událost.

2. Bonus, resp. malus se vztahuje k pojistníkovi. Bonus lze převést, resp. malus lze uplatnit pouze pro jedno vozidlo stejného druhu.

3. Bonus se přiznává, resp. malus se uplatňuje vždy k datu počátku pojistného období následujícího po uplynutí hodnoceného pojistného roku. Pojistitel pak upraví výši pojistného na další pojistné období.

4. Pro přiznání bonusu/ přidělení malusu je rozhodující doba škodného průběhu, který se počítá v celých ukončených měsících.

5. Za každou pojistnou událost v pojistném roce sníží pojistitel dobu škodného průběhu o 24 měsíců. Kladné měsíce tohoto pojistného roku se zároveň nezapočítávají.

6. Bonus/ malus dle doby škodného průběhu nabývá těchto hodnot: Doba škodného průběhu Výše bonusu/ malusu (%)

 • 120 měsíců a více 50%
 • 108 až 119 měsíců 45%
 • 96 až 107 měsíců 40%
 • 84 až 95 měsíců 35%
 • 72 až 83 měsíců 30%
 • 60 až 71 měsíců 25%
 • 48 až 59 měsíců 20%
 • 36 až 47 měsíců 15%
 • 24 až 35 měsíců 10%
 • 12 až 23 měsíců 5%
 • 0 až 11 měsíců 0%
 • – 1 až – 12 měsíců 5%
 • – 13 až – 24 měsíců 10%
 • – 25 až – 36 měsíců 15%
 • – 37 až – 48 měsíců 20%
 • – 49 až – 60 měsíců 25%
 • – 61 až – 72 měsíců 30%
 • – 73 až – 84 měsíců 40%
 • – 85 až – 96 měsíců 50%
 • – 97 až – 108 měsíců 60%
 • – 109 až – 120 měsíců 70%
 • – 121 až – 132 měsíců 80%
 • – 133 až – 144 měsíců 90%
 • – 145 měsíců a více 100%

7. Doba škodného průběhu se nesnižuje za pojistnou událost:

 • a) za kterou odpovídá osoba, která užila vozidlo neoprávněně (§ 249 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, popř. § 50 odst. 1. písm. b) a c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích),
 • b) za kterou pojištěný (nebo jiná osoba) poskytl pojistiteli náhradu toho, co za pojištěného pojistitel plnil, a to nejdéle do 30 dnů od výplaty pojistného plnění poškozenému.

To neplatí, vzniklo-li pojistiteli právo vůči pojištěnému na náhradu toho, co za něho plnil (§ 10 zákona č. 168/1999 Sb.).