Povinné ručení AXA – Bezeškodní průběh

Porovnáním a posouzením možností povinného ručení může každý vlastník motorového vozidla získat přehled o cenových rozmezích pro jeho potřeby. Závisí to jak na jeho věku, či řidičské minulosti a zkušenosti, avšak i na typu a výkonu jeho vozidla.

Pojišťovna AXA nabízí zajímavé povinné ručení:

 • Bonus je převoditelný z jakékoliv pojišťovny.
 • Maximální výše bonusu je 50%.
 • Za každých 12 měsíců bezeškodní doby je slevu ze základní sazby zvyšuje.
 • Bonus lze převádět mezi manželi a členy domácnosti.
 • Bonus lze převádět mezi fyzickou a osobou samostatně výdělečně činnou.
 • Doba neexistence pojištění (v měsících) se odečítá od doby předchozího pojištění.
 • Nezapočítává se bonus z období před 1. 1. 2000.

Za každou rozhodnou událost, tj. za každou vyplacenou pojistnou událost, se strhává 24 měsíců bezeškodní doby tj. o dvě třídy bonusu/ malusu a navýšení se zohlední v předpisu pojistného na následné splátkové období. Proto je vždy dobré mít výhodné povinné ručení.

Jak doložit doklad o bonusu (bezeškodní průběh)

Potvrzení o bezeškodném průběhu doložte písemně na adresu pojistitele.

Výňatek ze Všeobecných pojistných podmínek AXA

Systém bonus/ malus

1. Pojistitel zohledňuje předchozí bezeškodný průběh pojištění poskytnutím slevy na pojistném (bonus), to neplatí pro pojištění souboru vozidel.

Bonus a malus pojistitel uplatňuje ke dni počátku pojištění a dále vždy k výročnímu dni počátku pojištění na základě skutečností majících vliv na jeho výši.

2. Výše bonusu je určována aktuální rozhodnou dobou.

3. Rozhodná doba je doba trvání pojištění, kterou ovlivňuje případný vznik rozhodných událostí, sleduje se v celých měsících. Rozhodná doba se prodlužuje o každý celý měsíc doby trvání pojištění. Za každou rozhodnou událost se zkracuje délka rozhodné doby vždy o 24 měsíců.

Doba trvání před 1. 1. 2000 se nezapočítává. Rozhodnou událostí se rozumí každá pojistná událost spojená s výplatou pojistného plnění bez ohledu na míru účasti pojištěného na vzniklé škodě, není-li ujednáno jinak.

4. Prokázanou rozhodnou dobu z předchozího zaniklého pojištění téhož pojistníka pojistitel započítá v případě, pokud předchozí pojištění zaniklo před 12 nebo méně měsíci.

5. Pokud pojištění zaniklo před více než 12 měsíci, považuje se za dobu neexistence pojištění doba faktické neexistence pojištění v celých kalendářních měsících, snížená o 12 měsíců; takto stanovená rozhodná doba může činit nejméně 0 měsíců.

6. Záporná rozhodná doba z předchozího pojištění se na nově vzniklé pojištění započítává vždy celá.

7. Při uzavírání pojistné smlouvy pojistitel může přiznat pojistníkovi bonus i jen na základě čestného prohlášení pojistníka o tom, kolik měsíců předcházejících začátku pojištění u pojistitele byl pojištěn u jiného pojistitele a kolik nastalo z těchto pojištění pojistných událostí.

Pokud však pojistník do 2 (dvou) měsíců ode dne začátku pojištění nedoručí pojistiteli originál posledního potvrzení o době trvání pojištění a škodním průběhu zaniklého pojištění v jiné pojišťovně, který potvrzuje jím uvedené údaje v čestném prohlášení, je pojistitel oprávněn postupovat tak, že s účinností od začátku pojištění neuzná práva pojistníka z bonusu, v jehož důsledku bylo na základě čestného prohlášení pojistníka podle první věty tohoto bodu roční pojistné pro případ havárie a odcizení sníženo.

Zároveň je pojistitel oprávněn požadovat od pojistníka zaplacení částky dlužného pojistného, o kterou bylo roční pojistné za pojištění havárie a odcizení na základě čestného prohlášení pojistníka podle první věty tohoto bodu sníženo.

Pokud je sjednán způsob ročního placení pojistného, je tato částka splatná v den, který se číslem shoduje se dnem začátku pojištění, a to třetího kalendářního měsíce následujícího po splatnosti pojistného. Jestliže je sjednáno placení pojistného ročně se čtvrtletními splátkami, je polovina této částky splatná v den, který se shoduje se dnem začátku pojištění, a to třetího kalendářního měsíce následujícího po splatnosti první splátky pojistného, přičemž každá další čtvrtina této částky je splatná vždy v den, který se číslem shoduje se dnem začátku pojištění, a to šestého a devátého měsíce následujícího po splatnosti první splátky pojistného.

Totéž platí, jestliže pojistitel na základě vydaného potvrzení o době trvání pojištění a škodním průběhu zaniklého pojištění v jiné pojišťovně zjistí, že čestné prohlášení pojistníka je nepravdivé.

8. V případě, že se pojistitel dozví o rozhodné události až poté, co bylo stanoveno pojistné na další pojistné období, vzniká mu právo na úhradu vzniklého rozdílu.

9. Pojistitel umožní převod prokázané rozhodné doby na manžela/manželku (registrovaného partnera) pojistníka a z fyzické osoby nepodnikatele na fyzickou osobu podnikatele a naopak. Převod této rozhodné doby je možný jen mezi vozidly stejné kategorie.

10. Stupeň bonusu Rozhodná doba v měsících Bonus (sleva)

 • B8 96 a více  50%
 • B7 84 – 95     45%
 • B6 72 – 83     40 %
 • B5 60 – 71     35 %
 • B4 48 – 59     30 %
 • B3 36 – 47     25 %
 • B2 24 – 35     20 %
 • B1 12 – 23     10 %
 • B0   0 – 11        0 %

11. Pokud vozidlo řídila osoba, která byla v době rozhodné události pod vlivem omamné nebo psychotropní látky, nebo u které byla zjištěna hodnota alkoholu v krvi vyšší než 1,0 promile, anebo která se odmítla podrobit zkoušce na obsah alkoholu, omamné nebo psychotropní látky v krvi, nárok na dosažený bonus zanikne (rozhodná doba 0 měsíců). Toto neplatí, vznikla-li škoda v době od odcizení vozidla do jeho vrácení oprávněnému uživateli.

12. Pojistná událost, která nastala v připojištění podle těchto PP-PV, nemá vliv na změnu bonusu za bezeškodní průběh pojištění.