Pojištění vozidel

Povinné ručení je řešeno zákonem č. 168/1999 Sb. Dokladem o tomto pojištění je zelená karta, kterou prokazujete platnost zákonného pojištění u vašeho vozidla.

 • vlastník vozidla
 • spoluvlastník vozidla
 • řidič cizozemského vozidla, pokud nevlastní zelenou kartu, která platí i na území České republiky
 • řidič cizozemského vozidla s platnou zelenou kartou
 • složka integrovaného záchranného systému
 • vozidla Ministerstva obrany používaná Vojenským zpravodajstvím
 • vozidla Ministerstva vnitra používaná Úřadem pro zahraniční styky a informace
 • vozidla Bezpečnostní informační služby
 • vozidla Policie České republiky útvarů služby kriminální policie a vyšetřování
 • vozidla sborů dobrovolných hasičů obce

Způsoby sjednání zákonného pojištění vozidel

 • na pobočkách pojišťoven
 • na webových stránkách k tomu určených

Povinnost uzavřít zákonné pojištění vozidel (povinné ručení) ukládá vlastníkovi vozidla zákon. Výběr pojišťovny již závisí na jeho osobním rozhodnutí.

Povinné ručení lze uzavřít na pobočkách jednotlivých pojišťoven nebo on-line. Nevýhodou osobního sjednávání na pobočkách je nemožnost srovnání s produkty dalších pojišťoven.

V současné době se jako ideální způsob jeví možnost využít speciálních webových stránek, které po vyplnění dotazníku, během chvilky porovnají nabídky od jednotlivých pojišťoven – rychlé a přehledné porovnání všech nabídek povinného ručení umožňuje i portál ePojistka.cz. Na základě tohoto porovnání si velmi rychle vyberete ideální nabídku povinného ručení právě pro vás a vaše auto.

K tomu, aby zákonné pojištění vozidla (povinné ručení), nabylo platnosti, je třeba podepsat pojistnou smlouvu mezi pojištěným (vlastník vozidla) a pojišťovnou.

Na základě podepsané pojistné smlouvy o povinném ručení vydá pojišťovna pojištěnému zelenou kartu, která je jediným platným dokladem o zákonném pojištění vozidel. Tuto kartu je pojištěný povinen nosit při sobě, aby ji mohl kdykoliv předložit na žádost příslušným státním úředníkem.

Pojistná smlouva o zákonném pojištění vozidel musí obsahovat:

 • údaje o vozidle a pojištěném
 • dobu pojištění
 • výši pojistného
 • splatnost pojistného a způsob úhrady
 • formu oznámení pojistné události

Sankce

V případě, že nemáte uzavřené zákonné pojištění vozidel, vystavujete se možností udělení pokuty ve výši až 40 000 Kč. Navíc za každý den, kdy nebylo povinné ručení sjednáno, musíte uhradit tzv. sankční pojistné ve výši 20 až 300 Kč za den. Výše sankčního pojistného závisí na kategorii vozidla. V případě, že nepojištěný je viníkem pojistné události, bude škoda poškozenému uhrazena z garančního fondu ČKP (Česká kancelář pojistitelů), kterou budou následně vymáhat na viníkovi.

Další pokuty hrozí v případech nepředložení zelené karty (musí být podepsaná pojistníkem) a v případech, kdy vlastník neodevzdá registrační značku a osvědčení o registraci vozidla.

Nabídky povinného ručení se liší

Konkurenční prostředí vede k výrazným rozdílům mezi nabídkami zákonného pojištění vozidel od jednotlivých pojišťoven, které se snaží každým rokem překládat výhodnější nabídky.

Nabídky povinného ručení se rozchází:

 • v ceně pojistného
 • výši limitu pojistného plnění
 • rozsahem základní nabídky
 • rozsahem asistenčních služeb
 • v nabídce doplňkových pojištění
 • v nabídce a výši bonusů a slev

Cena pojistného zákonného pojištění vozidel se odvíjí od objemu motoru, roku výroby, výkonu vozidla, druhu vozidla. Pojišťovny také přihlíží k věku a trvalému pobytu pojištěnému.

Minimální limit pojistného plnění je definován v zákoně o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla ve výši 35 mil. Kč pro škody na zdraví, majetku a ušlém zisku. Pojišťovny nabízí varianty povinného ručení až do výše 100 mil. Kč.

Základní rozsah u zákonného pojištění vozidel kryje škody na zdraví či usmrcením, na majetku a na ušlém zisku. Některé pojišťovny do základní nabídky zahrnují i právní ochranu pojištěného. Pojišťovna Kooperativa má v základní nabídce dokonce obsaženo i živelní pojištění.