Havarijní pojištění při leasingu

Chystá-li se člověk koupit vozidlo na leasing, měl by znát pár informací. Především takové, které se týkají pojištění. U vozidla kupovaného na leasing totiž platí odlišná pravidla. Leasingové společnosti mají dohodu s jednou či více pojišťoven, jejichž produkty klientovi nabídnou. Je to výhodné či nikoliv?

Koupí-li člověk vozidlo za hotové nebo na úvěr, stane se od okamžiku uhrazení kupní ceny jeho majetkem. U koupě na leasing však majitelem zůstává až do poslední splátky leasingová společnost. I proto si diktuje podmínky týkající se například pojištění.

Leasingové společnosti mají uzavřené dohody s vybranými pojišťovnami. Klient až na výjimky nemá právo si sjednat pojištění na základě svého rozhodnutí s libovolnou pojišťovnou, nicméně musí přijmout podmínky leasingové společnosti.

Povinné ručení je povinné

U povinného ručení je to celkem jedno. Jedná se o zákonné pojištěné odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, a tak jej bez výjimky musí mít uzavřené každé vozidlo provozované na veřejných komunikacích na území ČR.

Nevýhoda nařízení leasingové společnosti panuje v tom, že klient nemá právo vybrat si mezi více nabídkami a upřednostnit takovou, která by vyhovovala jeho požadavkům a možnostem. Jednoduše řečeno musí přijmout povinné ručení, které mu nabídne leasingová společnost.

Leasingové společnosti však tvrdí, že pojištění sjednávají ve velkém, a proto jsou jejich ceny pojistného nižší, než kdyby si klient sjednával pojištění sám.

Určitá výhoda může být navíc v tom, že cena za pojištění je rozdělená do jednotlivých splátek a klient nemusí pojištění zaplatit najednou. U nových vozidel se přece jen nejedná o zrovna malou částku.

„Povinné ručení hradí škody na zdraví, životě  a majetku, které majitel pojištěného motorového vozidla způsobí třetím osobám.“

Havarijní pojištění je povinné také

Havarijní pojištění obvykle pokrývá náklady na opravu vozidla nebo jeho nahrazení v případě vážného poškození nebo ztráty. Přesné podmínky a rozsah pojištění se mohou lišit v závislosti na leasingové společnosti a místních pojišťovnách.

Pojištění by mělo být sjednáno na jméno leasingové společnosti, která je vlastníkem vozidla, s leasingovou společností jako zajištěním. Nájemce leasingu bude pravděpodobně za pojištění platit pravidelné příspěvky nebo pojistné. Částka závisí na hodnotě vozidla, pojistném krytí a dalších faktorech.

Běžně je havarijní pojištění dobrovolné a záleží pouze na vlastníkovi vozidla, zda si jej sjedná. Je vhodné především pro majitele nových a novějších vozidel. Leasingové společnosti však toto ne zrovna levné pojištění požadují a bez něho vozidlo prodat odmítnou. Důvody jsou zcela zřejmé.

Pro leasingové společnosti havarijní pojištění znamená ochranu jejich investice a majetku. V případě pojistné události dostanou své peníze snáze zpět.

Havarijní pojištění je však výhodné i pro klienta společnosti. Ve chvíli, kdyby vozidlo bylo poškozeno, zničeno nebo dokonce ukradeno, by klient nejenže neměl žádné vozidlo, avšak dál by musel hradit měsíční splátky až do úplného konce.

Stejně jako u povinného ručení platí, že leasingová společnost nabízí konkrétní produkty a platbu rozdělí do jednotlivých splátek.

„Havarijní pojištění kryje škody způsobené na vlastním vozidle způsobených při havárii, živelných událostí, vandalismu či krádeži.“

Jaká další rizika lze pojistit?

Povinné ručení a havarijní pojištění jsou hlavními typy, vedle nich však existují další doplňková připojištění zvyšující pojistnou ochranu. Mezi nejvíce využívaná připojištění patří:

 • připojištění čelního nebo všech skel
 • připojištění úrazu řidiče nebo celé posádky vozidla
 • připojištění zavazadel
 • připojištění GAP neboli pojištění pořizovací ceny vozidla
 • připojištění právní ochrany
 • připojištění schopnosti splácet

Každá země stanovuje minimální pojištění pro povinné ručení, které musí být splněno. Pojistné sazby pro povinné ručení se mohou lišit v závislosti na různých faktorech, jako je věk řidiče, historie nehod, typ vozidla atd. Povinné ručení se obvykle sjednává odděleně od havarijního pojištění.

V praxi je běžné, že vlastníci vozidel sjednávají jak povinné ručení, tak havarijní pojištění, aby se zajistili proti různým rizikům a získali komplexní ochranu pro svá vozidla.

Připojištění čelního nebo všech skel

Připojištění čelního skla nebo všech skel je volitelným doplňkovým pojištěním, které může být sjednáno jako součást havarijního pojištění při leasingu vozidla. Toto pojištění poskytuje krytí pro opravu nebo výměnu čelního skla a dalších skel na vozidle v případě jejich poškození.

Často se stává, že čelní sklo nebo další skla vozidla jsou vystavena riziku poškození, například prasknutí nebo rozbití kvůli nárazu kamenem, vandalizmu nebo jiným nehodám. Připojištění čelního nebo všech skel poskytuje finanční ochranu a umožňuje snadno a rychle opravit nebo nahradit poškozené sklo bez vysokých vlastních nákladů.

Přesné podmínky a rozsah tohoto pojištění se mohou lišit v závislosti na leasingové společnosti a místních pojišťovnách. Některé pojištění může pokrývat pouze čelní sklo, zatímco jiné mohou poskytovat krytí pro všechna skla na vozidle, včetně bočních oken, zadního okna a střešního okna.

Připojištění úrazu řidiče nebo celé posádky vozidla

Připojištění úrazu řidiče nebo celé posádky vozidla je dalším volitelným doplňkovým pojištěním, které může být sjednáno spolu s povinným ručením a havarijním pojištěním. Toto pojištění poskytuje krytí pro případ úrazu, který utrpí řidič nebo další osoby ve vozidle.

Pojištění úrazu řidiče se zaměřuje na poskytnutí finančního plnění v případě, že řidič utrpí úraz během provozu vozidla a vyžaduje lékařskou péči, hospitalizaci, má invaliditu nebo dokonce došlo k úmrtí.

Krytí tohoto pojištění se liší v závislosti na pojišťovně, nicméně může zahrnovat náhradu nákladů na léčbu, invalidní dávky nebo dávky pro případ smrti.

Připojištění úrazu celé posádky vozidla se zaměřuje na ochranu všech osob ve vozidle v případě úrazu. Toto pojištění poskytuje finanční krytí pro lékařskou péči, hospitalizaci, invaliditu nebo úmrtí jak pro řidiče, tak pro ostatní osoby ve vozidle.

Podmínky, rozsah a pojistné sazby pro připojištění úrazu řidiče nebo celé posádky se mohou lišit v závislosti na pojišťovně a sjednaném pojistném plánu. Je důležité si pečlivě přečíst podmínky pojištění a zjistit, jaká rizika jsou kryta a jaká jsou případná vyloučení.

Pokud má klient jakékoliv otázky nebo pochybnosti, je nejlepší se obrátit na pojišťovnu, která poskytuje toto pojištění, a požádat o další informace.

Připojištění zavazadel

Připojištění zavazadel je dalším volitelným doplňkovým pojištěním, které lze sjednat pro krytí škod na zavazadlech při jejich přepravě v vozidle. Toto pojištění poskytuje ochranu v případě ztráty, poškození nebo odcizení zavazadel během jejich přepravy.

Při sjednávání připojištění zavazadel je důležité přečíst si podmínky pojištění a zjistit, jaká rizika jsou kryta. Mohou se například pojišťovat škody způsobené při dopravní nehodě, krádeži nebo poškození zavazadel v důsledku jiných událostí.

Pojistné sazby a limity krytí se mohou lišit v závislosti na pojišťovně a sjednaném pojistném plánu. Je důležité prověřit, zda jsou zahrnuty veškeré zavazadla nebo pouze určité typy (např. kufr, cestovní taška apod.) a zda existují vyloučení nebo omezení týkající se hodnoty zavazadel či jejich obsahu.

Pokud nastává zájem o připojištění zavazadel, nejlepší je se obrátit na pojišťovnu a požádat o podrobnější informace o jejich nabídce, podmínkách a možnostech sjednání tohoto druhu pojištění.

Připojištění GAP neboli pojištění pořizovací ceny vozidla

Připojištění GAP (Guaranteed Asset Protection) je dalším typem doplňkového pojištění, které se často sjednává při financování nebo leasingu vozidla.

Toto pojištění poskytuje ochranu v případě, že vozidlo je ztraceno, odcizeno nebo zničeno a jeho pořizovací cena je vyšší než hodnota, kterou by klient obdržel od standardního havarijního pojištění.

GAP pojištění pokrývá rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a jeho současnou hodnotou, kterou určuje pojišťovna. To je obzvláště užitečné v případech, kdy je hodnota vozidla nižší než částka, kterou klient ještě dluží financující společnosti nebo leasingové společnosti.

V takovém případě by standardní havarijní pojištění pokrylo pouze současnou tržní hodnotu vozidla, což by zanechalo finanční zátěž na klientovi.

Připojištění GAP umožňuje získat náhradu za rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a vyplacenou částkou od havarijního pojištění. To pomůže uhradit zbývající dluh nebo financování, čímž se minimalizuje finanční zátěž v případě ztráty vozidla.

Přesné podmínky a rozsah pojištění GAP se mohou lišit v závislosti na pojišťovně a sjednaném pojistném plánu. Je důležité si pečlivě přečíst podmínky a zjistit, jaká rizika jsou kryta, jaké jsou výluky a jaký je limit krytí.

Před sjednáním pojištění GAP je vhodné se poradit s leasingovou společností nebo finančním poradcem, a ujistit se, zda je to vhodná volba.

Připojištění právní ochrany

Připojištění právní ochrany, známé také jako právní náklady, je dalším typem doplňkového pojištění, které poskytuje finanční krytí pro právní náklady spojené s různými právními spory.

Toto pojištění pomáhá pokrýt náklady na právní služby, jako jsou poplatky za právního zástupce, soudní náklady, vyšetřování a další náklady spojené s právními spory.

Připojištění právní ochrany může poskytnout pomoc při řešení různých právních situací, například:

 1. Právní spory týkající se nehod: Pokrývá právní náklady související s dopravními nehodami, jako je vyřizování požadavků na náhradu škody, obhajoba proti obviněním z neoprávněného jednání nebo náhrada nákladů na soudní řízení.
 2. Právní spor o spotřebitelská práva: Poskytuje ochranu a podporu v případě sporů týkajících se vadného zboží nebo služeb, podvodů, porušení závazků ze strany prodejců nebo dalších spotřebitelských práv.
 3. Právní spory týkající se nemovitostí: Zahrnuje právní náklady spojené s řešením sporů týkajících se kupních nebo pronájemních smluv, stavebních vad, sporů se sousedy nebo dalších právních otázek týkajících se nemovitostí.
 4. Právní ochrana zaměstnanců: Poskytuje pomoc při pracovních sporech, jako jsou neoprávněné propuštění, diskriminace, porušování pracovních práv a dalších pracovních právních otázkách.

Podmínky a rozsah krytí pojištění právní ochrany se mohou lišit v závislosti na pojišťovně a sjednaném pojistném plánu. Je důležité pečlivě prostudovat podmínky pojištění, včetně výluk a omezení, a případně se poradit s pojišťovnou nebo právním odborníkem, aby se získalo lepší porozumění tomu, jaké situace a náklady jsou kryty.

Připojištění schopnosti splácet

Připojištění schopnosti splácet je dalším typem doplňkového pojištění, které poskytuje finanční ochranu v případě, že je člověk neschopen splácet své půjčky nebo úvěry z důvodu ztráty zaměstnání, nemoci, úrazu nebo jiných nečekaných událostí.

Toto pojištění pomáhá udržet finanční stabilitu člověka a chrání ho před možnými důsledky neschopnosti splácet své závazky.

Pokrytí připojištění schopnosti splácet se může lišit v závislosti na pojišťovně a sjednaném pojistném plánu. Obvykle může zahrnovat následující situace:

 1. Ztráta zaměstnání: Pokrývá ztrátu zaměstnání z důvodu propuštění, restrukturalizace, insolventnosti zaměstnavatele nebo jiných nepředvídatelných událostí.
 2. Nemoc nebo úraz: Poskytuje krytí v případě neschopnosti pracovat z důvodu vážné nemoci, úrazu nebo invalidity.
 3. Hospitalizace: Pokrývá náklady na splácení půjček nebo úvěrů během hospitalizace.
 4. Smrt: V případě úmrtí může pojištění splácet zbývající částky půjček nebo úvěrů, čímž chrání pozůstalé klienta před finanční zátěží.

Před sjednáním připojištění schopnosti splácet je důležité pečlivě prostudovat podmínky a rozsah krytí. Je vhodné zjistit, jaká rizika jsou kryta, jaké jsou výluky a omezení, jak dlouho bude pojištění platné a jaký je limit krytí.

Každé pojištění má svá pravidla a omezení a že se musí splňovat určité podmínky, aby se mohlo naplno využít. Je důležité se seznámit s podmínkami a diskutovat o svých specifických potřebách s pojišťovnou, aby se člověk ujistil, že pojištění schopnosti splácet je vhodné.