Co je povinné ručení

Zde najdete všeobecné informace ohledně povinného ručení, které je dobré vědět. Oceníte je, chystáte-li se pojištění uzavírat, máte-li ho uzavřené, nebo potřebujete-li pouze zjistit dodatečné informace o pojištění.

Co je povinné ručení?

Povinné ručení je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tedy pojištění, které ručí za škody způsobené Vaším vozidlem.

Povinné ručení je povinné pojištění dle zákona č.168/1999 Sb., které musí mít každé vozidlo, které má přidělené a platné registrační značky nebo vydaný technický průkaz (přesnější výčet v zákoně). Povinné ručení musí být uzavřené, než začne být vozidlo provozováno na veřejných komunikacích.

Co získám uzavřením povinného ručení, tj. jaké škody jsou kryty?

 • Škody na zdraví nebo usmrcení.
 • Škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci.
 • Ušlý zisk.
 • Účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení.

Jedná se o pojištění, které se sjednává pro případ škody, kterou pojištěný způsobí provozem vozidla jiné osobě na zdraví, životě, majetku, nebo která má formu ušlého zisku. Výše náhrady škody je limitována maximální výši limitu, který jste si vybrali při uzavření pojistné smlouvy.

Jaké jsou výše limitů povinného ručení?

Zákonné minimální limity, jejichž výši musí pojišťovny garantovat jsou:

 • Škoda na zdraví a životě minimálně 35.000.000,- Kč na každého zraněného nebo usmrceného, včetně nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.
 • Škoda na věci minimálně 35.000.000,- Kč.

Co mohu pojistit povinným ručením?

 • Osobní vozidlo,
 • nákladní vozidlo,
 • motocykl,
 • čtyřkolku,
 • skútr,
 • moped,
 • přípojné vozidlo tj. vozík,
 • traktor
 • a jiné vozidla určené provozu na veřejných komunikacích.

Kdo je povinen uzavřít povinné ručení?

 • Vlastník nebo spoluvlastník tuzemského motorového vozidla, které je provozováno.
 • Řidič cizozemského vozidla, který nemá platné pojištění na území České republiky.

             Tím však není dotčeno právo uzavřít pojištění osobou, která je odlišná od vlastníka (např. uzavření pojištění leasingovým nájemcem, nebo jiným členem rodiny místo vlastníka vozu).

Kdo není povinen uzavřít povinné ručení?

 • Řidič vozidla ze zahraničí, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, jehož pojištění odpovědnosti je platné na území České republiky.
 • Složka integrovaného záchranného systému.
 • Bezpečnostní informační služba.
 • Ministerstvo obrany.
 • Ministerstvo vnitra.
 • Policie České republiky.

Kde platí povinné ručení?

 • V České republice a ve státech Evropské unie,
 • ve státech uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí (např. Chorvatsko),
 • ve státech, které jsou uvedeny na první straně zelené karty, kde není přeškrtnuta rozeznávací značka státu.

Jakým dokladem prokážu platné povinné ručení?

Doklad o pojištění, neboli Zelená karta, slouží jako doklad o pojištění jak na území České republiky, tak ve státech Evropské unie i ve státech uvedených na přední straně zelené karty, které nejsou přeškrtnuty.

Zelená karta představuje jediný doklad, který slouží k prokázání uzavření řádného povinného ručení, a musí být řádně podepsána pojistníkem (osobou, která sjednala pojištění). Zelená karta v daných státech umožňuje vstup a provoz vozidla bez nutnosti uhradit tzv. hraniční pojištění v dané zemi.

Nemám uzavřené platné povinné ručení (co mi hrozí)?

Pokud nemá vůz uzavřené platné povinné ručení hrozí

 • zákonná sankce od 5.000,- do výše 40.000,- Kč a to podle novely zákona č.168/1999, která nabyla účinnosti 1. června 2008
 • pokuta 1.500,- do výše 3.000,- Kč, pokud se řidič vozidla při silniční kontrole neprokáže zelenou kartou, která musí být podepsaná pojistníkem, tj. tím, kdo uzavřel povinné ručení
 • pokuta 2.500,- do 20.000,- Kč, neodevzdá-li vlastník vozidla registrační značku a osvědčení o registraci vozidla, pokud vozidlo přestal užívat a nemá platné pojištění
 • sankční pojistné od 20,- do 300,- Kč za každý nepojištěný den. Výši stanovuje zákon podle kategorie vozidla. Jedná se o postih neplatiče pojistného, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem

Bonus a pravidla jeho přiznávání

Pojišťovny jsou ze zákona č.168/1999 Sb. § 3b povinné zohlednit při výměru pojistného (beze)škodní průběh v předchozích pojistných obdobích. Pokud pojištěný provozuje své vozidlo bez nehody, tj. má bezeškodní průběh, má nárok na slevu na pojistném (bonus). Bonusy jsou vázané na majitele vozidla (resp. pojistníka) a jsou tak přenositelné. V případě koupi nového vozidla zůstávají bonusy zachovány.

Pravidla uznávání bonusu při uzavření pojištění:

Pravidla pro přiznání bonusu na začátku pojištění se mezi pojišťovnami mohou výrazne lišit, nicméně nejčastější paltná pravidla jsou tato:

 • na bonus je nárok od 1. 1. 2000 (k 1. 1. 2010 je počet bezeškodných měsíců max. 120),
 • maximální doba přerušení pojištění je 12 měsíců,
 • převod je možný z manžela na manželku a naopak,
 • převod  je možný z fyzické osoby na osobu samostatně výdělečně činnou,
 • u vybraných pojišťoven je převod možný od nejlepšího řidiče v rodině na jiné členy rodiny (např. otec-dcera, druh-družka, děda-vnouče apod.).

Malus a pravidla uplatnění

Malus je navýšení pojistného v souvislosti s pojistnou událostí, kterou zavinil pojistník (držitel) vozidla. Je opakem bonusu. Uplatňuje se malus v počtu -24 až -60 měsíců z akaždou způsobenou nehodu dle pravidel pojišťovny, vždy k datu výročí pojistné smlouvy.

Zrušení a zánik pojištění

Ukončení pojistné smlouvy je nezbytné vždy řešit písemnou formou s vlastnoručním podpisem a s doložením požadovanými doklady, které jsou níže uvedeny u jednotlivých důvodů ukončení pojištění (výpovědí).

Možností zrušení nebo zániku pojištění

 • výpověď do 2 měsíců od počátku pojistné smlouvy,
 • výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období,
 • zánik pojištění z důvodu změny vlastníka vozidla (prodej, darování apod.,
 • zánik pojištění pro neplacení pojistného,
 • výpověď do 3 měsíců od doručení oznámení o vzniku pojistné události,
 • zánik pojištění dohodou,
 • zánik pojištění z důvodu zániku předmětu pojištění (vyřazení z provozu,
 • zánik pojištění z důvodu odcizení vozidla.