Bezeškodní průběh HVP

Za každou rozhodnou událost, tj. za každou vyplacenou pojistnou událost, se strhává- 36 měsíců bezeškodní doby. Přirážku k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění, tzv.malus, pojistitel uplatňuje ke dni počátku pojištění, resp. k výročnímu dni počátku pojištění.

 • Nezapočítává se bonus z období před 1. 1. 2000.
 • Bonus převoditelný z jakékoliv pojišťovny.
 • Maximální výše bonusu je 60%.
 • Za každých 12 měsíců bezeškodného průběhu vzniká nárok na 5% slevu ze základní sazby.
 • Bonus lze převádět mezi fyzickou a osobou samostatně výdělečně činnou.

Jak doložit doklad o bonusu (bezeškodní průběh)

Potvrzení o bezeškodném průběhu doložte písemně na adresu pojistitele.

Výňatek ze Všeobecných pojistných podmínek HVP

Systém bonus/ malus

1. Slevu na pojistném za bezeškodní průběh pojištění odpovědnosti, tzv. bonus, poskytne pojistitel ke dni počátku pojištění, resp. k výročnímu dni počátku pojištění. Rok 2000 je pro účely načítání bonusu rokem výchozím.

2. Přirážku k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění, tzv. malus, pojistitel uplatňuje ke dni počátku pojištění, resp. k výročnímu dni počátku pojištění.

3. Výše bonusu / malusu je určována aktuální rozhodnou dobou.

4. Rozhodná doba je doba trvání pojištění upravená v důsledku vzniku rozhodné události. Sleduje se v celých měsících.

5. Rozhodnou událostí se rozumí každá pojistná událost s výplatou pojistného plnění bez ohledu na míru účasti pojištěného na vzniklé škodě, není-li ujednáno jinak.

6. Rozhodná doba se zvyšuje za každý celý měsíc doby trvání pojištění. Za každou rozhodnou událost se snižuje délka rozhodné doby vždy o 36 měsíců ke dni pojistné události.

7. Pojistitel započítá kladnou prokázanou rozhodnou dobu z předchozího pojištění téhož pojistníka, pokud předchozí pojištění odpovědnosti zaniklo před 12 a méně měsíci. Záporná rozhodná doba z předchozího pojištění se na nově vzniklé pojištění odpovědnosti započítá vždy celá.

8. Pojistitel na základě originálu potvrzení od předchozího pojistitele nebo výjimečně písemného čestného prohlášení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodním průběhu, přizná odpovídající bonus nebo uplatní malus ve stanovené výši podle bodu 10 tohoto článku.

Pojistitel ověří výši rozhodné doby v databázi škod ČKP 3NP/1/2008 a v případě zjištění rozdílu bude postupovat v souladu s bodem 9 tohoto článku.

9. Bylo-li na základě nepravdivých, nedoložených nebo neúplných skutečností stanoveno nižší pojistné, než by pojistitel stanovil znaje veškeré skutečnosti, má pojistitel právo na zaplacení rozdílu pojistného od počátku pojištění a úhradu vzniklých nákladů s tím související ve výši 500,- Kč.

10. Konkrétní výše pojistného se určí jako základní pojistné náležející k daným limitům pojistného plnění pro konkrétní tarifní skupinu vozidel upravené koeficientem náležejícím k vypočtené rozhodné době dle následující tabulky:

Kód stupně Bonusu B/ malusu M

 • M2     – 13 a méně         30 %
 • M1     – 12 až – 1            10 %
 • Z            0 až 11              0 %
 • B1        12 až 23           – 5 %
 • B2        24 až 35         – 10 %
 • B3        36 až 47         – 15 %
 • B4        48 až 59         – 20 %
 • B5        60 až 71         – 25 %
 • B6        72 až 83         – 30 %
 • B7        84 až 95         – 35 %
 • B8        96 až 107       – 40 %
 • B9      108 až 119       – 45 %
 • B10    120 až 131       – 50 %
 • B11    132 až 143       – 55 %
 • B12    144 a více        – 60 %