Zasílání neoprávněných výzev od České kanceláře pojistitelů

Až 70 tisíc řidičů ročně obdrží od České kanceláře pojistitelů neoprávněnou výzvu a složenku k zaplacení povinného ručení pod hrozbou exekuce i přesto, že na povinném ručení nejsou dlužní ani korunu. Ministerstvo dopravy připravilo návrh, který by tomu měl zabránit.

Cílem návrhu je předejít případům neoprávněného zasílání výzev nevinným řidičům, ke kterým dochází v důsledku neaktuálních dat z Centrálního registru vozidel.

Ke spuštění nového systému došlo v roce 2014. V novém systému dochází ke každodenní výměně dat oproti současným čtrnácti dnům.

Česká kancelář pojistitelů

ČKP je profesní organizací pojišťoven, které mají oprávnění poskytovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení). ČKP provozuje Linku pomoci řidičům 1224.

Česká kancelář pojistitelů v rozsahu stanoveném zákonem:

 • spravuje garanční fond
 • spravuje fond zábrany škod
 • provozuje hraniční pojištění a informační středisko
 • zabezpečuje plnění úkolů souvisejících s jejím členstvím v Radě kanceláří
 • uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány pověřenými v jiných členských státech vyřizováním žádostí o náhradní plnění a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod
 • spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti
 • vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti
 • podílí se na předcházení škodám v provozu na pozemních komunikacích a na předcházení pojistným podvodům v pojištění souvisejícím s provozem vozidel

Česká kancelář pojistitelů provozuje databázi, ve které lze podle registrační značky vyhledat, u které pojišťovny je na vozidlo sjednaná smlouva. V databázi nejsou evidována policejní auta.

Česká kancelář pojistitelů od 1. 1. 2014 spravuje i fond zábrany škod, do kterého odvádí pojišťovny 3 % z přijatého pojistného. Takto získané prostředky jsou následně rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena škoda, vystupuje Česká kancelář pojistitelů jako garant a poskytovatel plnění za újmu:

 • na zdraví nebo usmrcení způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba
 • způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti
 • způsobenou provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu
 • způsobenou provozem cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním
 • způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území ČR povinnost uzavřít hraniční pojištění
 • náhradního plnění podle § 24 a) a § 24 b) zákona č. 168/1999 Sb.
 • způsobenou provozem vozidla, které bylo odesláno z jiného členského státu do České republiky jako státu cílového určení, nebylo-li k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona a ke škodné události došlo ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v České republice registrováno

Ve vztahu k povinným, tj. těm, kteří odpovídají za újmu způsobenou nepojištěným vozidlem, má ČKP právo na náhradu toho, co za ně poškozeným plnila.

Centrální registr vozidel

Centrální registr vozidel je klíčovou součástí moderního dopravního systému. Slouží jako ústřední databáze, která shromažďuje a ukládá informace o všech registrovaných vozidlech v dané zemi.

Tato databáze má mnoho funkcí a přináší mnohé výhody pro řidiče, orgány činné v trestním řízení, správu silnic a bezpečnost veřejného provozu.

Centrální registr vozidel je elektronická databáze, která obsahuje detailní informace o všech registrovaných vozidlech v dané zemi nebo jurisdikci. Tyto informace zahrnují:

 1. Identifikační údaje: Registrační značka, VIN kód (Vehicle Identification Number), model, značka, barva atd.
 2. Technické údaje: Motor, emisní standardy, hmotnost, rozměry atd.
 3. Majitelství: Jméno, adresa a kontaktní údaje majitele vozidla
 4. Stav vozidla: Informace o provozu a aktuální technický stav vozidla

Význam Centrálního registru vozidel:

 1. Identifikace vozidel: Databáze umožňuje rychlou identifikaci vozidel, což je klíčové pro řízení dopravního systému a pro účely bezpečnostních kontrol.
 2. Dopravní bezpečnost: Registr vozidel je důležitý pro zajištění bezpečnosti na silnicích. Pomáhá při sledování historie vozidel, zjišťování technického stavu a sledování provinění.
 3. Evidování majitelství: Díky této databázi lze snadno zjistit, kdo je aktuálním majitelem vozidla, což má význam pro několik aspektů, včetně plateb za dopravní služby, pojištění a další.
 4. Zachycení trestních aktivit: Registr vozidel hraje důležitou roli při zjišťování a vyšetřování trestných činů spojených s vozidly, jako jsou krádeže, útěky před policií apod.
 5. Administrace silničního provozu: Správa silnic a městské plánování dopravy mohou využívat údaje z registru pro efektivní řízení dopravy a optimalizaci infrastruktury.

Zároveň je důležité upozornit na význam transparentnosti a ochrany soukromí při správě Centrálního registru vozidel. Sběr a správa osobních údajů majitelů vozidel musí být prováděny v souladu s příslušnými zákony a na základě jasných pravidel ochrany soukromí.

Centrální registr vozidel je klíčovou infrastrukturou moderního dopravního systému. Jeho účelná správa a využití přinášejí mnoho výhod pro bezpečnost silničního provozu, trestní vyšetřování, administraci silnic a v neposlední řadě také pro samotné řidiče.

Je však nezbytné dbát na ochranu soukromí a transparentní zpracování dat, aby byl Centrální registr vozidel zdrojem užitečných informací, aniž by ohrožoval soukromí jednotlivců.

Až 10 procent zaslaných výzev tvořily chybné výzvy

S návrhem souhlasila i Česká kancelář pojistitelů, která doufá, že tím dojde k eliminaci chybně zasílaných výzev, které tvořily až 10 procent ze všech odeslaných vymáhacích dopisů. Příčinou byla chyba na straně Centrálního registru vozidel, který do databáze České kanceláře pojistitelů nepředával aktuální data.

Důkaz viny je na straně České kanceláře pojistitelů

Pokud dojde ke schválení návrhu, který byl předložen opozičními politiky v únoru letošního roku, bude důkazní povinnost na České kanceláři pojistitelů a nikoliv na motoristovi. Aby vše fungovalo správně, je důležité, aby všechny změny byly majitelem vozidla oznámeny vždy včas.

Jak se bránit proti neoprávněným výzvám?

 1. Zkontrolovat zdroj: Pokud člověk obdrží jakoukoli podezřelou výzvu od „České kanceláře pojistitelů“ či jakékoli jiné neznámé organizace, nejprve zkontrolovat, zda se jedná o legitimní instituci. Zjistit, zda tato organizace opravdu existuje a zda má oprávnění člověka kontaktovat.
 2. Neklikat na odkazy ani neotevírat přílohy: Pokud v e-mailu nebo zprávě dotyčný nalezne odkazy nebo přílohy, které mají být rozkliknuty či otevřeny, raději to nedělat. Tyto odkazy mohou směřovat na podvodné webové stránky nebo obsahovat škodlivý software.
 3. Nesdělovat osobní informace: Nikdy neposílat své osobní nebo finanční údaje v reakci na podezřelé výzvy. Legitimní organizace by měly mít již dostatek informací o vás a neměly by vás požadovat, abyste tyto údaje zasílali neprověřeným kanálům.
 4. Kontaktovat pojišťovnu přímo: Pokud si člověk není jist, zda je výzva pravá či falešná, může se obrátit na pojišťovnu přímo. Použít oficiální kontakty, které najdete na oficiálních webových stránkách pojišťovny, a informujte je o situaci. Oni potvrdí, zda je výzva oprávněná.
 5. Ohlásit podvod: Pokud má poškozený podezření, že se stal obětí podvodu, měl by o tomto incidentu informovat místní orgány činné v trestním řízení. Zároveň může kontaktovat specializované organizace, které se zabývají bojem proti podvodům.

Zasílání neoprávněných výzev od „České kanceláře pojistitelů“ je jasným příkladem podvodné aktivity, které se dopouštějí zloději osobních údajů a finančními podvody.

Abychom se bránili proti takovýmto pokusům o podvod, je nezbytné si uvědomit zásady kybernetické bezpečnosti a být obezřetní při komunikaci s neznámými subjekty.

V případě jakýchkoli pochybností je vždy nejlepší konzultovat situaci s důvěryhodnými zdroji, jako jsou oficiální webové stránky pojišťoven a orgánů činných v trestním řízení.