Pojistný podvod je trestný čin, za nějž hrozí až 10 let vězení

K pojistnému podvodu se lidé uchylují jak v nouzi tak i zcela úmyslně. Mnozí si přitom neuvědomují, že za pojistný podvod jakožto trestný čin si mohou jít sednout do vězení až na 10 let. Nejvíce pojistných podvodů bylo odhaleno u pojištění osob, pojištění majetku a odpovědnosti a pojištění vozidel.

Pojistný podvod je jednání, které spočívá v tom, že se fyzické nebo právnické osoby dopouštějí tohoto činu za účelem získání prospěchu nebo obohacení se na úkor pojišťovny. Pojistný podvod je posuzován jako trestný čin podle § 210 trestního zákoníku – pachatel může být odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši až 10 let.

Pojistný podvod se může týkat prakticky čehokoliv, co může být pojištěné, včetně zdraví, životního pojištění, havarijního pojištění a dalších.

Nejčastěji se jedná o vědomé zamlčování nebo uvádění nepravdivých relevantních informací v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, v souvislosti s likvidací pojistné události nebo při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění.

Pojistným podvodem může být také jednání, kdy někdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

Příklady podvodného jednání:

  • zamlčování podstatných údajů
  • úmyslné uvádění nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů (věk, zdravotní stav, velikost rizika, výše škody, důvod vzniku, doložené doklady apod.)
  • úmyslné nadhodnocení náhodně vzniklé škody
  • úmyslné způsobení škody (autonehoda, ublížení na zdraví apod.), která je prezentována jako náhodná událost krytá pojištěním
  • nadhodnocení majetku při uzavírání pojištění a následně uměle vyvolaná pojistná událost
  • pojištění již poškozené věci jako nepoškozené (např. havarovaného vozidla)
  • různé kombinace uvedených jednání

Jak se bránit proti pojistnému podvodu

Česká asociace pojišťoven (ČAP) má jako hlavní prioritu působit v oblasti prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání.

Dalším jejím cílem je zajišťovat vzájemnou výměnu a sdílení informací o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob mezi pojišťovnami za účelem prevence ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 ve spojení s § 129b odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

ČAP vyvinula a provozuje Systém pro výměnu informací o podezřelých okolnostech (SVIPO), kterého se mohou za stejných podmínek účastnit všechny komerční pojišťovny působící na českém pojistném trhu bez ohledu na jejich členství v ČAP.

Pojistný podvod je trestným činem již 20 let

Pojistný podvod je dle trestního zákona trestným činem s účinností od 1. ledna 1998. Novela prošla legislativními úpravami, zpřísnily se postihy a aby odpovídala běžné trestní praxi ve státech Evropské unie, kde již byl pojišťovací podvod předmětem přísného trestního postihu.

Novela zároveň reagovala na negativní trendy ve vývoji kriminality, vzrůstající vysokou odbornost pachatelů a aplikační problémy.

„Za spáchání pojistného podvodu lze uložit trest odnětí svobody v rozmezí od 2 až 10 let, nebo zákaz činnosti, propadnutí věci anebo peněžitý trest. V kontextu častějšího odhalování pojistného podvodu bych před tímto jednáním důsledně varovala,“ dodává Petr Koblížek, gestor oblasti prevence pojistného podvodu.

Pojistné podvody za rok 2021

Pojišťovny, které jsou sdružené v České asociaci pojišťoven prověřily v roce 2021 celkem 11 407 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,25 mld. Kč.

Objem odhalených pojistných podvodů se tak meziročně navýšil o 17 mil. Kč. Průměrná výše odhaleného pojistného podvodu činí 249 tis. Kč.

Počet odhalených pojistných podvodů v roce 2021:

Obor pojištěníPočet případů (v ks)Výše škody (v Kč)
Pojištění majetku2 330612 659
Pojištění vozidel5 755278 579
Pojištění osob2 016130 470
Pojištění odpovědnosti1 306227 185
Celkem11 4071 248 892

Zdroj: ČAP

Průměrná výše odhaleného pojistného podvodu v dlouhodobém trendu významně roste.

Podvody v oblasti pojištění vozidel a osob

V oblasti pojištění majetku a odpovědnosti vycházel v předchozích letech počet šetřených případů kolem 2 500 případů ročně, v roce 2020 narostl téměř na 3 000 případů a v roce 2021 dosáhl na 3 600 případů.

U pojištění vozidel v letech 2018 a 2019 bylo prověřeno na 4 000 případů a v roce 2020 došlo k růstu prověřených kauz skoro na 4 700 a další významný růst nastal v roce 2021 a to na hodnotu přes 5 700 prověřených případů.

„Rozhodující objem (67 %) z celkové prokázané částky pojistného podvodu připadá na odvětví pojištění majetku a odpovědnosti, kde pojistitelé uchránili 840 mil. Kč (v roce 2020 se jednalo o 740 mil. Kč). Dále 22 % celého objemu připadá na pojištění vozidel (jedná se o 279 mil. Kč odhalených podvodů v roce 2021, přičemž v roce 2020 se jednalo o 360 mil. Kč). Zbylých 11 % celkové částky odhalených pojistných podvodů nastává v pojištění osob, kde se jedná o 130 mil. Kč, což je zcela srovnatelné s rokem 2020,“ uvádí hlavní analytik ČAP Petr Jedlička.

„Objem odhalených pojistných podvodů tak narostl zejména v pojištění majetku. Částečnému poklesu prověřovaných případů u pojištění osob odpovídá pokles objemu prokázaného pojistného podvodu, který u pojištění osob dosáhl v letech 2020 i 2021 vždy téměř shodně cca 130 mil. Kč (ve srovnání s 202 mil. Kč ve 2016). U pojištění vozidel dosáhla výše prokázané částky podvodů za 2021 celkem 279 mil. Kč, což přes růst počtu prověřovaných případů představuje pokles odhalené částky z 359 mil. Kč v roce 2020, která představovala nejvyšší hodnotu za předchozích 6 let. V oblasti pojištění majetku a odpovědnosti se sice ani v roce 2021 nezopakoval rekordní výsledek odhalených podvodů za 2018 (ve výši 851 mil. Kč), nicméně odhalená hodnota roku 2021 ve výši 840 mil. Kč se tomuto rekordu velmi blíží a výrazně převyšuje jak 740 mil. Kč odhalených ve 2020, tak i 626 mil. Kč z roku 2019,“ dodává dále Petr Jedlička.

Výsledky roku 2021 ukazují, že v době pokračující pandemie počet šetřených odhalených podvodů neklesal, spíše naopak. Uvedené statistiky ukazují, že pojišťovny dokáží pojistné podvody efektivně odhalovat.

ČAP pomáhá pojišťovnám

Česká asociace pojišťoven a pojišťovny vyvíjejí a zdokonalují systémy na odhalování pojistných podvodů. 

„Asociace za tímto účelem vyvinula a provozuje systémy pro výměnu informací o podezřelých okolnostech (SVIPO a  SVIPO II), do kterých se mohou zapojit všechny komerční pojišťovny působící na českém pojistném trhu bez ohledu na jejich členství v asociaci,“ uvádí Petr Koblížek.

Systém SVIPO II je informační systém, který poskytuje pojišťovnám podporu v boji proti pojistnému podvodu v oblasti pojištění osob, konkrétně životního pojištění. Tento systém navazuje na systém SVIPO.

Systém SVIPO slouží pro detekci protiprávního jednání v oblasti motorových vozidel, kde dokáže rozpoznat pojistné události, u nichž se vyskytuje vysoké procento pravděpodobnosti, že by se mohlo jednat o protiprávní jednání.

Podvádět se nevyplácí

Ve výsledku je však jedno, zda je pojistný podvod zábavný či nikoliv. V každém případě se totiž jedná o trestný čin, který je posuzován podle § 210 trestního zákoníku. Za pojistný podvod hrozí pachateli až deset let odnětí svobody. Tato část trestního zákoníku říká, že:  

(1) Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.   (2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.   (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.   (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.   (5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.   (6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).

(7) Příprava je trestná.

Zdroj: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

TIP: Nikdo nepotřebuje podvádět, když si pojištění uzavře včas. Uzavřete si havarijní pojištění na ePojistka.cz a chybu neuděláte!