Pojistný podvod je trestný čin, za který hrozí až 10 let vězení

K pojistnému podvodu se lidé uchylují jak v nouzi tak i zcela úmyslně. Mnozí si přitom neuvědomují, že za pojistný podvod jakožto trestný čin si mohou jít sednout do vězení až na 10 let. Nejvíce pojistných podvodů bylo odhaleno u pojištění osob, pojištění majetku a odpovědnosti a pojištění vozidel.

Pojistný podvod je jednání, které spočívá v tom, že se fyzické nebo právnické osoby dopouštějí tohoto činu za účelem získání prospěchu nebo obohacení se na úkor pojišťovny. Pojistný podvod je posuzován jako trestný čin podle § 210 trestního zákoníku – pachatel může být odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši až 10 let.

Pojistný podvod se může týkat prakticky čehokoliv, co může být pojištěné, včetně zdraví, životního pojištění, havarijního pojištění a dalších.

Nejčastěji se jedná o vědomé zamlčování nebo uvádění nepravdivých relevantních informací v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, v souvislosti s likvidací pojistné události nebo při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění.

Pojistným podvodem může být také jednání, kdy někdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

Příklady podvodného jednání:

 • zamlčování podstatných údajů
 • úmyslné uvádění nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů (věk, zdravotní stav, velikost rizika, výše škody, důvod vzniku, doložené doklady apod.)
 • úmyslné nadhodnocení náhodně vzniklé škody
 • úmyslné způsobení škody (autonehoda, ublížení na zdraví apod.), která je prezentována jako náhodná událost krytá pojištěním
 • nadhodnocení majetku při uzavírání pojištění a následně uměle vyvolaná pojistná událost
 • pojištění již poškozené věci jako nepoškozené (např. havarovaného vozidla)
 • různé kombinace uvedených jednání

Jak se bránit proti pojistnému podvodu

Česká asociace pojišťoven (ČAP) má jako hlavní prioritu působit v oblasti prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání.

Dalším jejím cílem je zajišťovat vzájemnou výměnu a sdílení informací o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob mezi pojišťovnami za účelem prevence ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 ve spojení s § 129b odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

ČAP vyvinula a provozuje Systém pro výměnu informací o podezřelých okolnostech (SVIPO), kterého se mohou za stejných podmínek účastnit všechny komerční pojišťovny působící na českém pojistném trhu bez ohledu na jejich členství v ČAP.

Pojistný podvod je trestným činem přes 20 let

Pojistný podvod je dle trestního zákona trestným činem s účinností od 1. ledna 1998. Novela prošla legislativními úpravami, zpřísnily se postihy a aby odpovídala běžné trestní praxi ve státech Evropské unie, kde již byl pojišťovací podvod předmětem přísného trestního postihu.

Novela zároveň reagovala na negativní trendy ve vývoji kriminality, vzrůstající vysokou odbornost pachatelů a aplikační problémy.

Pojistné podvody za rok 2022

Pojišťovny, které jsou sdružené v České asociaci pojišťoven prověřily v roce 2022 celkem 13 820 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,423 mld. Kč.

Objem odhalených pojistných podvodů se tak meziročně navýšil o téměř 174 mil. Kč. Průměrná výše odhaleného pojistného podvodu činí 231 tis. Kč.

Počet odhalených pojistných podvodů v roce 2021 a 2022:

Obor pojištěníPočet případů (v ks) 2021Výše škody (v Kč) 2021Počet případů (v ks) 2022Výše škody (v Kč) 2022
Pojištění majetku2 330612 6592 560495 203
Pojištění vozidel5 755278 5796 605434 398
Pojištění osob2 016130 4703 228200 715
Pojištění odpovědnosti1 306227 1851 427292 341
Celkem11 4071 248 89213 8201 422 657
Tabulka s hodnotami

Zdroj: ČAP

Průměrná výše odhaleného pojistného podvodu v dlouhodobém trendu významně roste.

Podvody v oblasti pojištění vozidel a osob

1

pojištění majetku a odpovědnosti

 • před rokem 2020: počet šetřených případů kolem 2 500 případů ročně
 • rok 2020: narostl téměř na 3 000 případů
 • rok 2021: dosáhl na 3 600 případů
 • rok 2022: nárůst bezmála na 4 tisíce případů.
2

pojištění vozidel

 • letech 2018 a 2019: prověřeno bylo na 4 000 případů
 • rok 2020: došlo k růstu prověřených kauz skoro na 4 700
 • rok 2021: hodnota se zvýšila na více než 5 700 prověřených případů
 • rok 2022: následující rok byl opět navýšen a to na přibližně 6 600 případů

ČAP pomáhá pojišťovnám – systém SVIPO

Česká asociace pojišťoven a pojišťovny vyvíjejí a zdokonalují systémy na odhalování pojistných podvodů.

Systém SVIPO II je informační systém, který poskytuje pojišťovnám podporu v boji proti pojistnému podvodu v oblasti pojištění osob, konkrétně životního pojištění. Tento systém navazuje na systém SVIPO.

Systém SVIPO slouží pro detekci protiprávního jednání v oblasti motorových vozidel, kde dokáže rozpoznat pojistné události, u nichž se vyskytuje vysoké procento pravděpodobnosti, že by se mohlo jednat o protiprávní jednání.

Pojišťovny v ČR

ČPP nahlášení škody 

Nahlášení škody u ČPP v České republice lze provést několika způsoby.

Telefonicky

Pokud se jedná o akutní škodu, je nejlepší kontaktovat ČPP pomocí telefonu. Na stránkách ČPP je uveden zákaznický servisní telefon, na který je možné se obrátit a ohlásit škodu. Operátor poskytne potřebné informace ohledně postupu.

Online

ČPP také nabízí možnost nahlášení škody prostřednictvím online formuláře. Na webových stránkách ČPP lze nalézt rubriku „Nahlášení škody“, kde se vyplní požadované údaje. Následně budou klienta kontaktovat pracovníci ČPP s informacemi o dalším postupu.

Při nahlášení škody u ČPP je důležité mít připravené následující informace:

Číslo pojistné smlouvy

Datum a čas vzniku škody

Popis škody a její příčiny

Kontaktní údaje poškozeného (jméno, adresa, telefonní číslo)

Případně další relevantní dokumenty nebo fotografie týkající se škody

Po nahlášení škody ČPP pracovníci poskytnou podrobný popis dalšího postupu, včetně způsobu vyřízení a případně nutnosti navštívit servisní středisko pro odborný odhad škody.

Je důležité nahlásit škodu co nejdříve a poskytnout všechny požadované informace, aby bylo možné škodu co nejrychleji vyřídit. ČPP se snaží škody vyřizovat rychle a profesionálně, a proto je dobré být připravený s veškerými potřebnými informacemi a dokumenty.

ČPP pojistná událost

ČPP je jedna z největších českých pojišťoven a její pojistná událost se může týkat různých oblastí, například:

 • ČPP – Pojistná událost vozidla: souvisí s haváriemi, krádežemi nebo poškozením automobilů
 • ČPP – Pojistná událost majetku: zahrnují škody na nemovitostech (požáry, povodně, vandalismus)
 • ČPP – Pojistná událost života: při nástupu invalidity nebo úmrtí pojištěné osoby
 • ČPP – Pojistná událost cestovního pojištění: v případě zranění nebo nemoci během cestování
 • ČPP – Pojistná událost odpovědnosti: když pojištěná osoba způsobí třetí straně škodu

V případě ČPP pojistné události v České republice se klienti mohou obracet přímo na pojišťovnu, která jim poskytne veškeré potřebné informace a podpoří je při řešení jejich nároku.

Podvádět se nevyplácí

Ve výsledku je však jedno, zda je pojistný podvod zábavný či nikoliv. V každém případě se totiž jedná o trestný čin, který je posuzován podle § 210 trestního zákoníku. Za pojistný podvod hrozí pachateli až deset let odnětí svobody. Tato část trestního zákoníku říká, že:  

(1) Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.   (2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.   (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.   (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.   (5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.   (6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).

(7) Příprava je trestná.

Zdroj: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Trestný čin podvodu 

Podvod je v českém právním systému trestný čin, definovaný v trestním zákoně. Je považován za zvlášť závažné porušení zákona a stíhá se až do výše 10 let odnětí svobody.

Trestný čin podvodu je považován za spáchaný tehdy, pokud osoba s cílem získat pro sebe nebo pro jiného protiprávní majetkový prospěch zavede někoho v omyl, nebo využije omylu již vzniklého, a tím způsobí tomu druhému majetkovou újmu.

Trestní zákon upravuje konkrétní příklady trestného činu podvodu, například:

 • Falešná krize nebo ohrožení majetku: osoba záměrně ohrozí nebo vytvoří zdání ohrožení majetku nebo jeho zničení a poté vyděračsky požaduje vyplacení peněz nebo jiného majetku.
 • Podvodné jednání při plnění závazků: osoba se snaží vyhýbat plnění svých závazků, například tím, že neplatí za zboží nebo služby, které obdržela.
 • Podvodné použití platebních prostředků: osoba uchyluje k různým trikům, aby získala peníze nebo zboží za nižší cenu nebo úplně zdarma, například použitím padělaných platebních karet.
 • Podvodná manipulace s veřejnými zakázkami nebo dotacemi: osoba záměrně podvádí při udělování veřejných zakázek nebo při čerpání dotací a získává tak finanční prostředky nebo jiné výhody, na které nemá nárok.
 • Podvodné jednání v obchodním styku: osoba získává falešnou reklamou, překrucováním skutečností nebo jinými triky výhody v obchodním styku, například prodáváním padělaných výrobků nebo nekvalitního zboží.

Každý případ podvodu je posuzován individuálně a udělování trestu závisí na okolnostech případu a závažnosti spáchaného skutku. Případné obvinění a stíhání za podvod v České republice probíhá prostřednictvím trestního řízení.

Tresty za podvody – zajímavosti

V České republice existuje celá řada zajímavých případů podvodů, které vedly k trestnímu stíhání a potrestání pachatelů. Zde je několik příkladů trestů za podvody :

1) Podvod s byty v panelových domech – v roce 2017 bylo odhaleno podvody s byty v panelových domech v Praze. Pachatelé se vydávali za majitele bytů a prodávali je za velmi nízkou cenu. Po převodu peněz zmizeli a skuteční majitelé se dozvěděli o podvodu až později. Byli potrestáni za podvod a krádež.

2) Podvodné firmy na internetu – mnoho podvodníků v České republice vytváří podvodné internetové stránky, na kterých nabízejí falešné zboží nebo služby. Jedná se například o podvodném prodeji luxusních značkových produktů, jako jsou hodinky, módní oděvy nebo elektronika. Zákazníci platí za zboží, které nikdy nedostanou, a podvodníci poté zmizí s jejich penězi.

3) Podvody s bankomaty – v posledních letech se často vyskytují podvody s bankomaty, kdy pachatelé instalují na bankomatech falešné přístroje, které kopírují údaje z bankovních karet. Poté tyto údaje použijí k jejich zneužití. Tento druh podvodu je však často odhalován a pachateli jsou potrestáni.

4) Podvodné pracovní nabídky – dalším rozšířeným podvodem je nabídka práce, ve které pachatelé slibují výhodné zaměstnání, ale ve skutečnosti se jedná o podvod. Oběti často musí platit za údajné „administrativní poplatky“ nebo potřebují poskytnout své osobní údaje, které jsou následně zneužity.

Tresty za podvody se liší podle závažnosti a podle zákonů platných v České republice. Většinou se jedná o trest odnětí svobody, pokuty nebo náhradu škody poškozeným stranám.

Je důležité být opatrný a nepodepisovat smlouvy, provádět platby nebo dávat své osobní údaje bez důkladného ověření spolehlivosti a důvěryhodnosti druhé strany.

Podvodné jednání – o co se jedná

Podvodné jednání se v České republice týká jednání, která jsou v rozporu se zákonem a mají za cíl získat neoprávněný prospěch nebo způsobit škodu jiné osobě nebo státu. Jedná se o trestný čin, který je stíhán podle trestního zákoníku.

Podvodné jednání může mít různé formy a různé cíle. Mezi nejčastější formy patří:

 • Podvod při obchodování – například falešné faktury, úmyslné předstírání nesplnění povinnosti, falšování dokumentů apod.
 • Daňové podvody – například neoprávněné odpočty daní, neoprávněná daňová zvýhodnění, úmyslné předkládání nepravdivých informací finančnímu úřadu.
 • Sociální podvody – například zneužívání sociálních dávek, falešné nároky na dávky z veřejného zdravotního pojištění, neoprávněný pobyt v nouzových ubytovnách apod.
 • Podvodné jednání ve věcech veřejných zakázek – například upřednostňování určitého dodavatele, netransparentní zadávání veřejných zakázek, korupční jednání apod.

Podvodné jednání je trestné a je stíháno na základě trestního zákoníku. Za podvodné jednání hrozí různé tresty, včetně trestu odnětí svobody. V případě trestné činnosti je důležité se obrátit na orgány činné v trestním řízení, jako je policie nebo státní zastupitelství, a nahlásit podezřelé jednání.

Kromě státních orgánů existují také nevládní organizace a instituce, které se zabývají bojem proti podvodnému jednání, jako je například Antimonopolní úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebo Úřad pro regulaci energetiky.

Podvodné jednání je vážným problémem, který má negativní dopady na společnost jako celek. Je proto důležité, aby se každý občan České republiky aktivně podílel na prevenci, detekci a oznámení podezřelých a nezákonných jednání.