Povinné ručení České pojišťovny – Bezeškodní průběh

Česká pojišťovna je jedním z nejvýznamnějších pojišťovacích ústavů u nás. Svou roli v tom má určitě i tradice (vznikla již v 19. století v rámci národnostního soupeření mezi Čechy a Němci). Tento fakt by ale sám o sobě nezaručil to, že počty klientů České pojišťovny rok od roku rostou.

Jednoznačně je za tím stále zvyšování kvality služeb. S postupující modernizací služeb souvisí i možnost sjednání všech druhů pojištění online, taktéž lze prostřednictvím internetu vyřídit i mnohé jiné náležitosti, které s pojištěním ať už majetku, tak osob souvisí. Formuláře České pojišťovny pro vše, co potřebujete sjednat či vyřídit, jsou totiž dobře přístupné online.

Povinné ručení:

 • Bonus je převoditelný z jakékoliv pojišťovny.
 • Maximální výše bonusu je 50%.
 • Za každých 12 měsíců bezeškodní doby je nárok na 5% slevu ze základní sazby.
 • Bonus lze převádět mezi fyzickou a osobou samostatně výdělečně činnou.
 • Bonus lze převést v rámci těchto kategorií vozidel: osobní a nákladní automobil do 3500 kg, motocykl, tříkolka a čtyřkolka, přívěsný vozík.
 • Za každý rok neprovozování vozidla se ze získaného bonusu odečítá doba neexistence pojištění v měsících.
 • Nezapočítává se bonus z období před 1. 1. 2000.

Za každou rozhodnou událost, tj. za každou vyplacenou pojistnou událost, se strhává- 36 měsíců bezeškodní a uplatňuje se vždy k datu výročního dne počátku pojištění odpovědnosti.

Jak doložit doklad o bonusu (bezeškodní průběh)

Potvrzení o bezeškodném průběhu doložte písemně na adresu pojistitele.

Speciální akce „RODINNÝ BONUS“

Podmínky:

 • Bonus se vztahuje na nově sjednané povinné ručení u České pojišťovny
 • Bonus si můžete převést až na tři další vozidla v rodině.
 • Bonus od nejlepšího řidiče v rodině mohou získat: manžel, manželka, otec, matka, dědeček, babička, syn, dcera, vnuk i vnučka a navíc další osoby žijící s řidičem ve společné domácnosti.
 • Řidičem/ nejlepším řidičem se rozumí pojistník, který již má uzavřeno povinné ručení u České pojišťovny.
 • Řidiči, který svůj vysoký bonus poskytne dalším členům rodiny, zůstává jeho bonus v plné výši zachován.
 • Rodinný bonus si můžete nechat převést od řidiče se smlouvou u České pojišťovny nebo od nového klienta přicházejícího do ČP z jiné pojišťovny se standardní bezeškodní dobou.
 • Maximální výše bonusu je shodná s výší darovaného bonusu.

Výňatek ze Všeobecných pojistných podmínek ČP

Systém bonus/ malus

1. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona zohledňuje pojišťovna škodní průběh pojištění odpovědnosti zejména systémem Bonus–Malus; v případě pojištění souboru vozidel tuto skutečnost zohledňuje přiznáním bonifikace, případně poskytnutím jiných benefitů, které si pojistník s pojišťovnou ujedná.

2. Pojišťovna si vyhrazuje právo změnit pravidla systému Bonus– Malus, případně pravidla týkající se bonifikací a pro tento účel obě smluvní strany stvrzují právo pojišťovny provést tyto úpravy, aniž by bylo nutné měnit dodatkem pojistnou smlouvu.

Případná změna bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách pojišťovny a obchodních místech pojišťovny.

3. Výše slevy (bonusu) z pojistného, resp. přirážky (malusu) k pojistnému je určována aktuální rozhodnou dobou.

4. Rozhodná doba vyjadřuje dobu nepřetržitého trvání pojištění odpovědnosti, jejíž délka je krácena na základě vzniklých rozhodných událostí, případně zkrácena s ohledem na dobu neexistence pojištění.

5. Pojišťovna započítá kladnou prokázanou rozhodnou dobu z předchozího zaniklého pojištění odpovědnosti téhož pojistníka, pokud předchozí pojištění odpovědnosti zaniklo před 12 nebo méně měsíci.

6. Zaniklo-li pojištění odpovědnosti před více než 12 měsíci, považuje se za dobu neexistence pojištění odpovědnosti doba faktické neexistence pojištění odpovědnosti v celých kalendářních měsících snížená o 12 měsíců; takto stanovená rozhodná doba může činit nejméně 0 měsíců.

7. Záporná rozhodná doba z předchozího pojištění se na nově vzniklé pojištění započítává vždy celá.

8. Rozhodná doba se určuje celými ukončenými kalendářními měsíci a lze ji převést pouze z pojištění odpovědnosti s datem počátku nejdříve 1. 1. 2000, toto ustanovení platí analogicky pro převod rozhodné doby od zahraničního pojistitele.

9. Rozhodná doba mající zápornou hodnotu vyjadřuje skutečnost, že počet rozhodných událostí se výrazně odlišuje od normativů daných statistikou; v tomto případě je takové chování zohledněno přirážkou k pojistnému (malusem).

10. Rozhodnou dobu je možné převádět mezi jednotlivými osobami trvale žijícími s pojistníkem ve společné domácnosti. Vždy však je možné převést rozhodnou dobu pouze v rámci stejné kategorie vozidel, která jsou pro potřeby výpočtu rozhodné doby rozdělena do těchto kategorií:

 • a) jednostopá vozidla a motorové tříkolky a čtyřkolky,
 • b) osobní a nákladní automobily s největší povolenou hmotností do 3500 kg,
 • c) přívěsy a návěsy všeho druhu,
 • d) ostatní vozidla, za předpokladu, že za zaniklé pojištění odpovědnosti je sjednáno pojištění nové.

11. Sčítání souběžné rozhodné doby pojištění odpovědnosti není pro stanovení započítávané rozhodné doby přípustné.

12. Stupeň bonusu/malusu:

 • M5méně než-48 100 % 200 %
 • M4 -48 až -37 70 % 170 %
 • M3 -36 až -25 40 % 140 %
 • M2 -24 až -13 20 % 120 %
 • M1 -12 až -1 10 % 110 %
 • B0 0 až 11 0 % 0 % 100 %
 • B1 12 až 23 5 % 95 %
 • B2 24 až 35 10 % 90 %
 • B3 36 až 47 15 % 85 %
 • B4 48 až 59 20 % 80 %
 • B5 60 až 71 25 % 75 %
 • B6 72 až 83 30 % 70 %
 • B7 84 až 95 35 % 65 %
 • B8 96 až 107 40 % 60 %
 • B9 108 až 119 45 % 55 %
 • B10 120 a více 50 % 50 %

13. Bonus se přiznává, resp. malus uplatňuje vždy k datu výročního dne počátku pojištění odpovědnosti, a to v závislosti na vypočtené rozhodné době s ohledem na případně nastalé rozhodné události.

14. Rozhodná událost je škodní událost spojená s výplatou pojistného plnění, na základě které se snižuje délka rozhodné doby o 36 měsíců, přičemž za rozhodnou

událost se nepovažuje škodní událost, která nastala:

 • a) při neoprávněném užití motorového vozidla cizí osobou (§ 249 trestního zákona),
 • b) v době, kdy vozidlo bylo po přechodnou dobu prokazatelně předáno do opravy (§ 430, odst. 2 občanského zákoníku).

15. Za rozhodnou událost se dále nepovažuje škodní událost, za kterou pojištěný (nebo jiná osoba) poskytl pojišťovně náhradu toho, co za něj plnila, a to nejdéle do jednoho měsíce od doručení oznámení pojišťovny o výši poskytnutého plnění poškozenému.