Povinné ručení Allianz – Bezeškodní průběh

 • Bonus je převoditelný z jakékoliv pojišťovny.
 • Maximální výše bonusu je 50%.
 • Za každých 12 měsíců bezeškodní doby je nárok na 5% slevu ze základní sazby.
 • Bonus lze převádět mezi manželi a členy domácnosti.
 • Bonus lze převádět mezi fyzickou a osobou samostatně výdělečně činnou.
 • Bonus je možné uplatnit pro další vozidla klienta (max. 4).
 • Doba přerušení pojištění nesmí být delší než 12 měsíců (pojišťovna může krátit nebo neuznat výši bonusu).
 • Nezapočítává se bonus z období před 1. 1. 2000.

Za každou rozhodnou událost, tj. za každou vyplacenou pojistnou událost, se strhává 24 měsíců bezeškodní doby tj. o dvě třídy bonusu/ malusu a navýšení se zohlední se v předpisu pojistného na následné splátkové období.

Jak doložit doklad o bonusu (bezeškodní průběh)

Potvrzení o bezeškodném průběhu doložte písemně na adresu pojistitele.

Výňatek ze Všeobecných pojistných podmínek Allianz

Systém bonus/ malus

1. Škodným průběhem se rozumí četnost pojistných událostí ve vztahu k nepřerušené době trvání pojištění odpovědnosti. Pro účely systému bonus/malus je škodný průběh vyjádřen jeho dobou (dále jen „doba škodného průběhu“).

2. Bonusem se rozumí sleva na pojistném za kladnou dobu škodného průběhu.

3. Malusem se rozumí přirážka k pojistnému za zápornou dobu škodného průběhu.

4. Systém bonus/malus vstupuje v účinnost od 1. 1. 2000 a uplatňuje se pro všechny druhy vozidel.

5. Pro přiznání bonusu nebo uplatnění malusu je rozhodující doba škodného průběhu, která se počítá v celých ukončených měsících.

6. Při sjednávání pojištění odpovědnosti se vozidlo zařazuje do základní třídy bonusu/malusu s dobou škodného průběhu nula měsíců, pokud není v těchto ZPP uvedeno jinak.

7. Pro potřeby stanovení stupně bonusu/malusu činí kladná doba škodného průběhu nejvíce plus 120 měsíců a záporná doba škodného průběhu činí nejvíce mínus 60 měsíců. Vyšší počty měsíců pojistitel zaznamenává, ale při stanovení stupně bonusu/malusu je nezohlední.

8. Za každou pojistnou událost se doba škodného průběhu v rámci stupnice bonusu/malusu dle odst. 10 tohoto článku snižuje o 24 měsíce, tj. o dvě třídy bonusu/malusu, přičemž měsíc, ve kterém k pojistné události došlo, se do doby škodného průběhu nezapočítává.

9. Doba škodného průběhu se nesnižuje za pojistnou událost, která nastala při neoprávněném užívání cizí věci ve smyslu § 249 tr. zákona či § 50 písm. b) zákona o přestupcích, nebo jestliže pojištěný uhradil pojistiteli částku, kterou pojistitel vyplatil z důvodu škody způsobené provozem vozidla.

10. Bonus a malus se podle doby škodného průběhu člení do tříd s příslušnou výší bonusu/ malusu:

 • B10 (třída bonusu) 120 měsíců a více 50 %
 • B9 108 až 119 měsíců 45 %
 • B8 96 až 107 měsíců 40 %
 • B7 84 až 95 měsíců 35 %
 • B6 72 až 83 měsíců 30 %
 • B5 60 až 71 měsíců 25 %
 • B4 48 až 59 měsíců 20 %
 • B3 36 až 47 měsíců 15 %
 • B2 24 až 35 měsíců 10 %
 • B1 12 až 23 měsíců 5 %
 • S (základní třída) 0 až 11 měsíců 0 %
 • M1 třída malusu -1 až -12 měsíců 25 %
 • M2 -13 až -24 měsíců 50 %
 • M3 -25 až -36 měsíců 75 %
 • M4 -37 až -48 měsíců 100 %
 • M5 -49 a více měsíců 150 %

11. V případě splnění podmínek majících vliv na zařazení do příslušné třídy bonusu/malusu provede pojistitel odpovídající změnu výše pojistného s účinností od prvního dne následujícího pojistného období.

12. Při sjednávání pojištění odpovědnosti se bonus/malus uplatňuje na základě pojistiteli odevzdaného originálu potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu zaniklého pojištění, přičemž doba škodného průběhu před 1. 1. 2000 se nezapočítává.

13. Podle odst. 12 lze přiměřeně postupovat i při odevzdání potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu zaniklého pojištění vydaného zahraničním pojistitelem, přičemž doba škodného průběhu před 1. 1. 2000 se i v tomto případě nezapočítává.

14. Zaniklo-li předchozí pojištění odpovědnosti z důvodu neplacení pojistného nebo je-li pojistník dlužníkem pojistitele, přiznává se bonus maximálně ve výši třídy B 1.

15. Malus pojistitel uplatňuje vždy, pokud z jeho záznamů vyplývá, že doba škodného průběhu předchozího v posledních pěti letech zaniklého pojištění odpovědnosti téhož pojistníka byla dle těchto ZPP záporná.

16. Pokud pojistitel zjistí důvody pro správné zařazení do příslušné třídy bonusu/malusu až po sjednání pojištění odpovědnosti, je oprávněn zpětně doúčtovat pojistníkovi odpovídající výši pojistného. Pojistník je povinen rozdíl na pojistném doplatit.

17. Pokud se pojistitel dozví o pojistné události, která nastala v daném pojistném období a která má vliv na změnu třídy bonusu/malusu až poté, co již vyhotovil předpis pojistného na následující pojistné období, má pojistník povinnost rozdíl na pojistném doplatit.

18. K jednomu vozidlu lze uplatnit pouze jedno potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu zaniklého pojištění téhož pojistníka.