Povinné ručení Allianz – Bezeškodní průběh

Povinné ručení je ze zákona nutno uzavřít. Zodpovídá za něj vlastník vozidla. Do ceny za pojištění vstupuje řada faktorů, které ovlivňují její výši. Jaké faktory to jsou? Jak si cenu povinného ručení spočítat? Na kolik korun vyjde? Jaké jsou aktuální ceny a možnosti?

 • Bonus je převoditelný z jakékoliv pojišťovny.
 • Maximální výše bonusu je 50%.
 • Za každých 12 měsíců bezeškodní doby je nárok na 5% slevu ze základní sazby.
 • Bonus lze převádět mezi manželi a členy domácnosti.
 • Bonus lze převádět mezi fyzickou a osobou samostatně výdělečně činnou.
 • Bonus je možné uplatnit pro další vozidla klienta (max. 4).
 • Doba přerušení pojištění nesmí být delší než 12 měsíců (pojišťovna může krátit nebo neuznat výši bonusu).
 • Nezapočítává se bonus z období před 1. 1. 2000.

Za každou rozhodnou událost, tj. za každou vyplacenou pojistnou událost, se strhává 24 měsíců bezeškodní doby tj. o dvě třídy bonusu/ malusu a navýšení se zohlední se v předpisu pojistného na následné splátkové období.

Jak doložit doklad o bonusu (bezeškodní průběh)

Potvrzení o bezeškodném průběhu doložte písemně na adresu pojistitele.

Výňatek ze Všeobecných pojistných podmínek Allianz

Systém bonus/ malus

1. Škodným průběhem se rozumí četnost pojistných událostí ve vztahu k nepřerušené době trvání pojištění odpovědnosti. Pro účely systému bonus/malus je škodný průběh vyjádřen jeho dobou (dále jen „doba škodného průběhu“).

2. Bonusem se rozumí sleva na pojistném za kladnou dobu škodného průběhu.

3. Malusem se rozumí přirážka k pojistnému za zápornou dobu škodného průběhu.

4. Systém bonus/malus vstupuje v účinnost od 1. 1. 2000 a uplatňuje se pro všechny druhy vozidel.

5. Pro přiznání bonusu nebo uplatnění malusu je rozhodující doba škodného průběhu, která se počítá v celých ukončených měsících.

6. Při sjednávání pojištění odpovědnosti se vozidlo zařazuje do základní třídy bonusu/malusu s dobou škodného průběhu nula měsíců, pokud není v těchto ZPP uvedeno jinak.

7. Pro potřeby stanovení stupně bonusu/malusu činí kladná doba škodného průběhu nejvíce plus 120 měsíců a záporná doba škodného průběhu činí nejvíce mínus 60 měsíců. Vyšší počty měsíců pojistitel zaznamenává, ale při stanovení stupně bonusu/malusu je nezohlední.

8. Za každou pojistnou událost se doba škodného průběhu v rámci stupnice bonusu/malusu dle odst. 10 tohoto článku snižuje o 24 měsíce, tj. o dvě třídy bonusu/malusu, přičemž měsíc, ve kterém k pojistné události došlo, se do doby škodného průběhu nezapočítává.

9. Doba škodného průběhu se nesnižuje za pojistnou událost, která nastala při neoprávněném užívání cizí věci ve smyslu § 249 tr. zákona či § 50 písm. b) zákona o přestupcích, nebo jestliže pojištěný uhradil pojistiteli částku, kterou pojistitel vyplatil z důvodu škody způsobené provozem vozidla.

10. Bonus a malus se podle doby škodného průběhu člení do tříd s příslušnou výší bonusu/ malusu:

 • B10 (třída bonusu) 120 měsíců a více 50 %
 • B9 108 až 119 měsíců 45 %
 • B8 96 až 107 měsíců 40 %
 • B7 84 až 95 měsíců 35 %
 • B6 72 až 83 měsíců 30 %
 • B5 60 až 71 měsíců 25 %
 • B4 48 až 59 měsíců 20 %
 • B3 36 až 47 měsíců 15 %
 • B2 24 až 35 měsíců 10 %
 • B1 12 až 23 měsíců 5 %
 • S (základní třída) 0 až 11 měsíců 0 %
 • M1 třída malusu -1 až -12 měsíců 25 %
 • M2 -13 až -24 měsíců 50 %
 • M3 -25 až -36 měsíců 75 %
 • M4 -37 až -48 měsíců 100 %
 • M5 -49 a více měsíců 150 %

11. V případě splnění podmínek majících vliv na zařazení do příslušné třídy bonusu/malusu provede pojistitel odpovídající změnu výše pojistného s účinností od prvního dne následujícího pojistného období.

12. Při sjednávání pojištění odpovědnosti se bonus/malus uplatňuje na základě pojistiteli odevzdaného originálu potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu zaniklého pojištění, přičemž doba škodného průběhu před 1. 1. 2000 se nezapočítává.

13. Podle odst. 12 lze přiměřeně postupovat i při odevzdání potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu zaniklého pojištění vydaného zahraničním pojistitelem, přičemž doba škodného průběhu před 1. 1. 2000 se i v tomto případě nezapočítává.

14. Zaniklo-li předchozí pojištění odpovědnosti z důvodu neplacení pojistného nebo je-li pojistník dlužníkem pojistitele, přiznává se bonus maximálně ve výši třídy B 1.

15. Malus pojistitel uplatňuje vždy, pokud z jeho záznamů vyplývá, že doba škodného průběhu předchozího v posledních pěti letech zaniklého pojištění odpovědnosti téhož pojistníka byla dle těchto ZPP záporná.

16. Pokud pojistitel zjistí důvody pro správné zařazení do příslušné třídy bonusu/malusu až po sjednání pojištění odpovědnosti, je oprávněn zpětně doúčtovat pojistníkovi odpovídající výši pojistného. Pojistník je povinen rozdíl na pojistném doplatit.

17. Pokud se pojistitel dozví o pojistné události, která nastala v daném pojistném období a která má vliv na změnu třídy bonusu/malusu až poté, co již vyhotovil předpis pojistného na následující pojistné období, má pojistník povinnost rozdíl na pojistném doplatit.

18. K jednomu vozidlu lze uplatnit pouze jedno potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu zaniklého pojištění téhož pojistníka.