Kupní smlouva na auto – co vše musí obsahovat?

Většina řidičů alespoň jednou za život řeší koupi či prodej auta. V případě, že se nejedná o úplně nové auto, je nutné si dát velký pozor na kupní smlouvu. Jaké všechny náležitosti musí mít kupní smlouva na auto a na co se nesmí zapomenout?

V případě, že si člověk kupuje úplně nové auto, nemusí se tolik zabývat kupní smlouvou. Samozřejmě je dobré, aby si člověk každou smlouvu řádně přečetl a věděl, k jakým podmínkám se upisuje. V případě nového auta však podepisuje smlouvu u známých a velkých společností, které mají své vzory smluv, které používají stále dokola. V případě koupi či prodeje ojetého auta je nutné si dávat na kupní smlouvu na auto větší pozor.

Kupní smlouva na automobil

Ať už koupě nebo prodej ojetého auta, bez řádného písemného dokumentu by nebyla tato situace vhodným řešením a mohlo by to člověka stát nemalé problémy. Proto je nutné mít tento případ správně právně ošetřený pomocí kupní smlouvy.

Kupní smlouva na auto musí splňovat náležitosti dle občanského zákoníku. V případě nedodržení těchto náležitostí se může stát, že druhá strana smlouvu napadne a smlouva se stane neplatnou.

Primárním účelem kupní smlouvy je stanovení práv a povinností, které jsou písemně sepsané za účelem prodeje/koupě automobilu a jsou platné pro obě strany. Tímto se předchází k celé řadě problémů, ke kterým může při obchodování s auty dojít. Smlouva na koupi auta upravuje mimo jiné i to, kdo je odpovědný za přestupky, které prodávaným vozidlem budou způsobeny, za školu způsobenou tímto vozidlem a také kdo odpovídá za sjednání povinného ručení.

Vhodné je do smlouvy uvést i seznam příslušenství, které k autu bude náležet. Může se jednat o počet klíčů, servisní knihu, sadu zimních a letních kol, různé nosiče apod.

Smlouva o prodeji auta musí obsahovat identifikační údaje prodávajícího i kupujícího (jméno, příjmení, datum a místo narození). Zároveň je nutné ve smlouvě správně identifikovat prodávaný vůz (značka a typ vozu, motorizace, rok výroby, najeté kilometry, VIN kód).

Je důležité, aby ve smlouvě prodávající čestně prohlásil, že nezamlčel žádné podstatné informace o vozidle – vozidlo není součástí zástavy, exekuce a pohledávek třetích stran.

Dále je nutné, aby prodávající specifikoval co nejblíže všechny závady na vozidle. Ve smlouvě nesmí chybět aktuální kupní cena, za kterou si kupující auto kupuje od prodávajícího.

V dalších bodech smlouvy je vhodné zmínit, jakým způsobem bude provedeno předání vlastnictví vozidla, kdo zaplatí poplatek za převod a evidenční prohlídku.

V případě, že je vůz nepojízdný, lze provést i evidenční kontrolu u nepojízdného vozidla. Musí být ale jasně vidět identifikační znaky, jako je VIN kód a typ motoru. Evidenční kontrola pak probíhá stejně jako u pojízdného vozidla.

V případě, kdy člověk kupuje auto, je důležité si daný vůz prověřit. K tomu slouží VIN kód, díky kterému lze zjistit podrobnou historii o vozidle včetně servisu, oprav, jestli není součástí exekuce či zástavy a zda nebylo vozidlo bourané. VIN kód je totiž prodávající povinný sdělit kupujícímu a tak je snadné si tyto informaci dohledat.

Při podpisu každé smlouvy je nutné jí řádně pročíst.

Kupní smlouva vzor auto

Na internetu je v dnešní době dostupných několik vzorů ke stažení, jak taková smlouva má vypadat. Jednoduchou kupní smlouvu na auto si zvládne sepsat téměř každý člověk, který se o tuto problematiku alespoň lehce zajímá.

V případě, že se člověk zabývá pravidelnými prodeji aut (v dnešní době velmi častý přivýdělek i pro lidi, kteří se na plný úvazek věnují jiné činnosti) už většinou má prodejní smlouvu na auto uloženou a používá stejný vzor do kola, kde jenom mění identifikační údaje o kupujícím a vozidle.

Jednoduchá kupní smlouva na auto může například vypadat takto:

Kupní smlouva

Prodávající

Jméno a příjmení:              

datum narození/IČ:     

Bytem:                      

(dále jen „prodávající“)

Kupující

Jméno a příjmení       

datum narození/IČ:     

Bytem:                      

(dále jen „kupující

uzavírají dle ust. § 2 079 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

kupní smlouvu o koupi automobilu:

Prodávající prohlašuje a svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že předmět prodeje je v jeho výlučném vlastnictví, a že na vozidle neváznou žádná práva a pohledávky třetích osob. Dále prohlašuje, že vůz není odcizený, vozidlo není použité jako zástava, není předmětem exekuce a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily prodeji vozidla.

II.

Předmětem prodeje je osobní automobil

Značka:                                                                      model, typ:     

VIN:                                                                           rok výroby:      

počet najetých kilometrů uvedených na tachometru: …………, odpovídá skutečnému počtu najetých kilometrů.

(dále jen „vozidlo“).

Další podrobnosti o prodávaném vozidle (parametry, výbava, příslušenství):

Prodávající odpovídá za pravdivost uvedených vlastností vozidla.

III.

Vozidlo uvedené v článku II. této smlouvy prodává prodávající kupujícímu se všemi součástmi                                 a  příslušenstvím za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši …………,-

(slovy……………………………………………………. Korun českých) .

IV.

Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje věc již užívanou a prohlašuje, že se podrobně a pečlivě seznámil s technickým stavem vozidla, jeho obsluhou a že s ním byla provedena zkušební jízda. Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím zřetelně seznámen s níže uvedenými závadami vozidla a bere je na vědomí. Prodávající prohlašuje, že žádnou závadu, která je mu známa, kupujícímu nezatajil.

Závady vozidla:

V.

Kupní cena uvedená v článku III. této smlouvy byla zaplacena v plné výši k rukám prodávajícího před podpisem této kupní smlouvy, což smluvní strany osvědčují svými níže připojenými podpisy.

Prodávající předává kupujícímu:

Osvědčení o registraci vozidla Část II. (Velký technický průkaz) číslo:      

Osvědčení o registraci vozidla Část I. (Malý technický průkaz) číslo:       

servisní knihu vozidla č. …………., vydanou dne……..……../kým/………………………………..

VI.

Nahlášení změn v evidenci držitelů motorových vozidel zajistí kupující a to na svůj náklad, k čemuž mu tímto prodávající uděluje plnou moc.

VII.

Kupující bere na vědomí, že prodávající bezprostředně po podpisu smlouvy zruší pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a kupující je tedy povinen bezodkladně vozidlo pojistit, nejpozději do pěti pracovních dnů.

VII.

Smlouva byla vytvořena ve dvou vyhotoveních s tím, že obě paré mají platnost a závaznost originálu. Účastníci si smlouvu přečetli, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Datum a místo:        

Podpisy:

             ……………………..…………………                   …………………..………………

                                    Prodávající                                                  Kupující

Koupě automobilu je nejčastějším způsobem, jak ho lze získat do svého majetku. Ovšem nejedná se o jediný způsob.

V případě, že dojde k darování vozidla (například v rámci rodiny), tak i v tomto případě je vhodné uzavřít smlouvu. Jedná se o darovací smlouvu na auto.

Koupě auta je nejčastějším způsobem, jak ho získat do svého vlastnictví, avšak nejedná se o jediný způsob.

Darovací smlouva na auto

Tato smlouva se příliš neliší od kupní smlouvy na automobil. Podstatné náležitosti zde zůstávají stejné. Přesné znění darovací smlouvy na auto není daná. Na rozdíl od kupní smlouvy je zde zmíněno, že se jedná o darovací smlouvu. Není zde strana kupující a prodávající, avšak na jedné straně je dárce a na druhé straně je obdarovaný. Je nutné upřesnit, čeho se darovací smlouva týká.

Kvůli převodu vozidla je vždy u smluv (ať už na základě kupní či darovací smlouvy) nutné uzavřít smlouvy písemně. Byť se smlouvy dají uzavírat i ústně. V těchto případech je pak složitější dokazování, že smlouva opravdu byla uzavřena a jaké jsou její podmínky. Při převodu automobilu je nutné mít s sebou smlouvu v písemné podobě, jinak k převodu nemůže dojít.

Darovací daň

Při darování je nutné si dávat pozor na tzv. darovací daň. Jedná se o daň, která se platí při darování věcí, které mají hodnotu vyšší 15 000 Kč. Fyzické osoby platí daň ve výši 15 % a právnické osoby 19 %. Proto je nutné ve smlouvě uvést hodnotu auta i v případě darování.

Od darovací daně jsou některé osoby osvobozené. Konkrétně se jedná o osoby v linii přímé – děti, rodiče, prarodiče a vnoučata. Darovací daň také neplatí osoby ve vedlejší linii – sourozenec, strýc, teta, synovec, neteř, manžel/manželka dítěte, dítě manžela/manželky, rodiče manžela/manželky a manžel/manželka rodičů.

Osvobození od darovací daně se také týká osob, které s obdarovaným žili nejméně po dobu 1 roku před darováním ve společné domácnosti.

Smlouva o prodeji motocyklu

Při koupi či prodeji motorek vše funguje velmi podobně jako u auta. Stejně jako u kupní smlouvy na auto, není přesně daný vzor a forma, jak tato smlouva musí vypadat.

Ovšem je nutné, aby splňovala stejné podstatné náležitosti (identifikace kupujícího a prodávajícího, identifikace motocyklu, částka za kterou se prodává,…).

U převodu motorky je vhodné, aby byly přítomny obě strany. K převodu na úřadě je totiž ještě nutná evidentní kontrola motorky. Pokud je u převodu jen jedna strana, musí s sebou mít plnou moc od druhé strany. Na převod je celkem 10 pracovních dnů.