Spoluúčast | Slovník pojmů

Finanční částka, dohodnutá mezi pojištěným a pojistitelem, kterou se pojištěný podílí na pojistném plnění. Jedná se buď o pevně stanovenou nebo procentuální částku.