Pojistník | Slovník pojmů

Právnická či fyzická osoba, která s vybraným pojistitelem (pojišťovnou) uzavřela pojistnou smlouvu, na jejímž základě je povinen hradit pojistné dohodnutým způsobem.