Plná moc k přepisu vozidla a zastupování – vzor

Z právního hlediska je při přepisu vozidla nejprve nutné uzavřít kupní smlouvu. Vlastnictví k vozidlu na kupujícího přechází v momentě, předání vozidla. Od této doby přecházejí na nového vlastníka všechna práva, ale také povinnosti.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající musí vozidlo po uzavření kupní smlouvy odhlásit na odboru dopravy z evidence vozidel. K tomu potřebuje následující doklady:

 • kupní smlouvu
 • osvědčení o registraci
 • technický průkaz
 • živnostenský list (pokud bylo vozidlo provozováno na IČ)

Na odboru dopravy se do technického průkazu zapíše odhlášení vozidla a poté se doklady předají kupujícímu.

Převodem vozidla také zaniká povinné ručení. Povinné ručení zaniká až dnem, kdy to pojistník (prodávající) oznámí pojištovně. Pouhý převod nepostačuje k tomu, aby povinné ručení zaniklo. Změnu vlastníka je nutné nahlásit co nejdříve na pojištovně. Pro pípad sporů je dobré mít o nahlášení změny vlastníka na pojištovně doklad. Těmito úkony přepis vozidla pro prodávajícího končí.

Povinosti kupujícího

Kupující by ihned po obdržení všech dokladů od prodávajícího měl na vozidlo uzavřít povinné ručení, aby mohl vozidlo začít používat.

Následně je třeba navštívit stanici technické kontroly (STK), kde je nutné provést na své jméno evidenční kontrolu. Pokud není na vozidle platná technická kontrola, je nutné provést měření emisí a technickou kontrolu. Evidenční kontrola je její součástí a v tomto případě ji tedy není nutné provádět samostatně. Poslední krok nového majitele je žádost o přihlášení vozidla u příslušného dopravního odboru.

Nemůžete-li se k přepisu dostavit osobně, je možné nechat někoho vše vyřídit za vás, na základě plné moci. Není potřeba ji mít úředně ověřenou.

Co je nutné přiložit k žádosti:

 • platný doklad totožnosti nebo živnostenský list či koncesní listinu, výpis z OR
 • plnou moc (v případě zastupování)
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • technický průkaz (v TP potvrzené odhlášení vozidla z jiného správního obvodu)
 • zákonné pojištění na nového majitele (na toho, na koho se vozidlo bude registrovat)
 • protokol o evidenční kontrole vozidla
 • registrační značky vozidla – pokud se jedná o přepis z jiného kraje (obě vrátit, v ceně přepisu jsou nové)
 • platnou technickou kontrolu (pokud je na vozidle platná technická kontrola, stačí zápis v TP nebo protokol)
 • doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno
 • cizinci potřebují doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území ČR, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla občanem České republiky
 • jedná-li se o vozidlo na leasing – předložení leasingové smlouvy

Ke stažení:

Vzor plné moci k přepisu vozidla ve formátu PDF – připravujeme
Vzor plné moci k přepisu vozidla ve formátu DOC – připravujeme