Jak zrušit povinné ručení

Prodali jste vozidlo, motorku nebo byste rádi změnili pojišťovnu? Jste správně. Připravili jsme přehled možných výpovědí povinného ručení přímo pro Vás.

Právník by sice řekl, že výpovědí jsou pouze varianty 1, 2 a 5 z níže uvedeného seznamu, ale pro normální lidi je to všechno prostě výpověď, tak u toho zůstaňme. 

  • Výpověď pojištění může provést pouze pojistník nebo jím pověřená osoba s plnou mocí

Výpověď pojistné smlouvy je nezbytné vždy zaslat písemnou formou s vlastnoručním podpisem a vyžadovanými doklady, které jsou uvedeny níže u jednotlivých důvodů výpovědí.

Doporučujeme výpověď povinného ručení podat na pobočce pojišťovny nebo zaslat pojišťovně doporučenou listovní zásilkou, vždy Vám zůstane v ruce doklad o předání nebo odeslání.

Přehled možných výpovědí povinného ručení

Jak postupovat při výpovědi pojištění

1, Výpověď do 2 měsíců od počátku pojistné smlouvy

Tato možnost výpovědi pojištění dovoluje pojistníkovi, který si například rozmyslel nákup vozidla, nebo nalezl výhodnější nabídku pojištění, ukončit řádně platnost pojištění.

Výpověď je nutné podat písemně do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Doručením pojišťovně začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta a pojištění zaniká až uplynutím této lhůty. Např.: pojištění uzavřeno 6. 2., výpověď byla doručena 4. 4., pojištění zaniká po 8 dnech tj. 12.4..

2, Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období

Tato možnost výpovědi pojištění se nejčastěji používá, pokud se rozhodnete změnit pojišťovnu. Klient má právo bez udání důvodu podat výpověď.

Výpověď je nutné podat písemně nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období tj. před výročním datem, který je dnem počátku pojistné smlouvy. Např: výroční den je 31. 12., výpověď tedy musí být doručena pojišťovně nejpozději 19. 11..

POZOR! I když platíte pojistné čtvrtletně nebo pololetně, je pojistné období u většiny pojišťoven roční, takže výpověď lze tímto způsobem podat pouze jednou ročně.

3, Zánik z důvodu změny vlastníka vozidla (prodej, darování apod.)

Tato možnost se uplatňuje při změně vlastnictví vozidla. Změnu je povinen nahlásit původní vlastník vozidla, pojistník nebo dědic vozidla a to bez zbytečného odkladu po okamžiku změny vlastnictví. Pojištění není po změně vlastníka automaticky převoditelné na nového vlastníka!

Žádost o ukončení pojištění je nutné podat písemně a to okamžitě po změně s přiloženou kopií kupní smlouvy nebo kopií velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka.

Pojištění zanikne dnem oznámení změny pojistiteli tj. dnem doručením písemné žádosti.

4, Zánik pro neplacení pojistného

Tato možnost ukončení pojištění nastává v případě, že opomenete zaplatit pojistné, nebo se rozhodnete neplatit pojistné. Je nutné počítat s tím, že to vede k zániku pojištění.

V zákoně je uvedeno, že pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části doručené pojistníkovi.

Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka od pojistitele musí tento termín zániku pojištění obsahovat, jinak by ke skončení pojištění nedošlo. I když pojištění tímto způsobem zanikne, nárok pojišťovny požadovat zaplacení trvá i nadále!

5, Výpověď do 3 měsíců od doručení oznámení o vzniku pojistné události

Tuto možnost výpovědi můžete využít jak Vy, tak pojišťovna, vždy po oznámení vzniku pojistné události. Výpověď je nutné podat písemně do 3 měsíců od oznámení o vzniku pojistné události. Pojištění zanikne do 1 měsíce od doručení výpovědi.

6, Ukončení smlouvy dohodou

Tato možnost zániku pojištění je uskutečněna dohodou obou stran (pojistník a pojišťovna). Upozorňujeme, že pojišťovna není povinna na dohodu přistoupit (a zpravidla nepřistoupí).

Návrh dohody je nutné podat písemně a očekávat písemné vyjádření pojišťovny.7

7, Ukončení z důvodu zániku předmětu pojištění (likvidace, vyřazení vozidla)

Tato možnost je užívána v případě, kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat např. likvidace, vrakoviště., a bylo zároveň vyřazeno z evidence vozidel na dopravním inspektorátu. Žádost o ukončení je nutné podat písemně a to neprodleně s přiloženým dokladem o vyřazení vozidla. Pojištění zanikne dnem vyřazení vozidla z evidence vozidel.

8, Ukončení z důvodu odcizení vozidla

Tato možnost je užívána v případě, kdy bylo vozidlo odcizeno a majitel nechce nadále nést břemeno odpovědnosti. Žádost je nutné podat písemně s přiloženým protokolem o odcizení vozidla od Policie ČR.

9, Ukončení při on-line sjednání do 14 dnů od uzavření

Jedná se o zákonnou možnost odstoupení od sjednání pojištění ve lhůtě 14 dnů. Doporučujeme rozhodnutí oznámit písemně pojistiteli a zároveň i zprostředkovali on-line pojištění. Nicméně pokud již pojištění běží, má pojišťovna nárok na proporcionální část pojistného za období, které pojištěním kryla, takže tato možnost není nijak významně odlišná od varianty 1 (kde je dokonce lhůta na „rozmyšlenou“ celé 2 měsíce, a ne pouze 14 dnů).

10, Zánik smlouvy s důvodu nesouhlasu se změnou pojistného na další pojistné období

Tato méně známá možnost výpovědi pojistné smlouvy rovněž přímo vyplývá ze zákona. V případě, že pojišťovna na nové pojistné období navrhne změněnou výši pojistného (nejčastěji vyšší, ale nemusí být), s výjimkou změny vyplývající z aplikace bonusu za bezeškodní průběh, má klient právo do 1 měsíce od obdržení informace o změně vyjádřit svůj nesouhlas (písemně), čímž smlouvy ve výročí zanikne.

V takovémto případě není nutné dodržet 6 týdenní výpovědní lhůtu (viz bod 2) a klient může pojištění vypovědět prakticky kdykoliv před začátkem nového období.

Jelikož pojišťovny vesměs informaci o pojistném na následující období neposílají doporučeně, je prokázaní dodržení, či nedodržení, 1 měsíční lhůty fakticky nemožné, a pokud klient zatím nezaplatil (čímž by de facto akceptoval navýšení pojistného), může o ukončení pojištění požádat kdykoliv před koncem pojistného období.

Doporučení: 

1. Vždy při zasílání výpovědi připojte k výpovědi  i žádost o zaslání potvrzení o (beze)škodném průběhu pojištění.

2. Ve výpovědi nikdy neuvádějte konkrétní datum ukončení pojištění. Pokud by uvedené datum nesouhlasilo se zákonnou lhůtou, mohla by výpověď být chápána jako nejednoznačná a na základě toho neplatná!